Dodávky - 306951-2013

13/09/2013    S178    - - Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Katétre

2013/S 178-306951

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35971126
Pod Krásnou hôrkou 1
Kontaktné miesto (miesta): Oddelenie pre verejné obstarávanie, prízemie, číslo miestnosti 01423107
Kontaktná osoba: Elena Lukáčová
833 48 Bratislava-Nové mesto
Slovensko
Telefón: +421 232321829
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Sety na uzatváranie artérie po punkcii.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.

Kód NUTS SK01

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Špeciálny zdravotnícky materiál nevyhnutný na zabezpečenie perkutánnych, diagnostických a intervenčných výkonov v kardiológii.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33141200, 33141240, 33184100, 33141000

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 1 071 437,60 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
379/2013/VO/La
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 235-386779 z 6.12.2012

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 98-167394 z 23.5.2013

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Sety na uzatváranie artérie po punkcii – časť 01, kúpna zmluva č. 148/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
3.9.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Meditrade, spol. s r.o.
17312001
Levočská 1
851 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: jchladekova@meditrade.sk
Telefón: +421 50109510
Internetová adresa: http://www.meditrade.sk

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 344 200 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 346 973 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 2 - Názov: Sety na uzatváranie artérie po punkcii – časť 02, kúpna zmluva č. 149/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
22.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Medis Nitra, spol. s r.o.
36531774
Pri Dobrotke 659/81
949 01 Nitra
Slovensko
E-mail: medis@medis.sk
Telefón: +421 76533541
Internetová adresa: http://www.medis.sk

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 35 493 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 35 400 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 3 - Názov: Sety na uzatváranie artérie po punkcii – časť 03, kúpna zmluva č. 150/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
5.9.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Operatíva, medicínska spoločnosť s r.o.
35757329
Donská 61
841 06 Bratislava
Slovensko
E-mail: obstaravanie@operativa.sk
Telefón: +421 265456111
Internetová adresa: http://www.operativa.sk

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 507 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 501 900 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 4 - Názov: Sety na uzatváranie artérie po punkcii – časť 04, kúpna zmluva č. 151/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
3.9.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Meditrade, spol. s r.o.
17312001
Levočská 1
851 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: jchladekova@meditrade.sk
Telefón: +421 250109510
Internetová adresa: http://www.meditrade.sk

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 20 900 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 19 439 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 5 - Názov: Sety na uzatváranie artérie po punkcii – časť 05, kúpna zmluva č. 152/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
3.9.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Meditrade, spol. s r.o.
17312001
Levočská 1
851 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: jchladekova@meditrade.sk
Telefón: +421 250109510
Internetová adresa: http://www.meditrade.sk

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 70 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 64 855 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 6 - Názov: Sety na uzatváranie artérie po punkcii – časť 06, kúpna zmluva č. 153/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
2.9.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

A care, s.r.o.
35 724 609
Sládkovičova 10
921 01 Piešťany
Slovensko
E-mail: acare@acare.sk
Telefón: +421 327773070
Internetová adresa: http://www.acare.sk

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 86 400 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 86 400 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 7 - Názov: Sety na uzatváranie artérie po punkcii – časť 07, kúpna zmluva č. 154/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
27.8.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Pharma Group, a.s.
31320911
SNP 150
908 73 Veľké Leváre
Slovensko
E-mail: ttomasovicova@pharmagroup.sk
Telefón: +421 252493757

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 22 500 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 16 470 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
Mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky: h.Doc.MUDr. Viliam Fridrich, PhD., MUDr. Stanislav Mizera, MUDr. Martin Gočár, RNDr. Katarína Machajová.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

Orgán zodpovedný za mediáciu

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35971126
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Slovensko
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk
Telefón: +421 232321829
Internetová adresa: http://www.nusch.sk

VI.3.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: V lehotách v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10.9.2013