Dodávky - 327792-2014

27/09/2014    S186    - - Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Banská Bystrica: Okysličovacie prístroje

2014/S 186-327792

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
36644331
Cesta k nemocnici 1
Kontaktné miesto (miesta): Pro-Tender, s.r.o, Smetanova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika
Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Marková
974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Telefón: +421 323211292
E-mail: henrieta.markova@protender.sk
Fax: +421 323211291

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.suscch.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9395

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Oxygenátory a hadicové sety.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Kód NUTS SK032

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Vzhľadom na značný textový rozsah sú minimálne technické a funkčné požiadavky na predmet zákazky definované v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený do štyroch častí:
— časť 1 Membránový kapilárny oxygenátor s potiahnutým biokompatibilným koatingom, so širokou škálou použitia (pre širokú váhovú kategóriu pacientov, dekompenzovaných pacientov, pacientov s hepatopatiou, hemokoagulopatiou, reoperovaných pacientov a pod., so zárukou dĺžky trvania ECC 4 hodiny, ale v prípade komplikácie aj s viachodinovým použitím) s hadicovým setom ku každému oxygenátoru podľa individuálnych požiadaviek potiahnutý zhodným koatingom ako oxygenátor,
— časť 2 Membránový kapilárny oxygenátor so širokou škálou použitia, vysokoúčinný aj pri menšej ploche membrány, možnosť potiahnutia biomimetickým koatingom, s možnosťou použitia ECC minim 6 hod. s hadicovým setom ku každému oxygenátoru podľa individuálnych požiadaviek potiahnutý zhodným koatingom ako oxygenátor,
— časť 3 Membránový kapilárny oxygenátor so širokou škálou použitia, vysokoúčinný aj pri menšej ploche membrán, pre malých a stredne veľkých pacientov potiahnutý biomimetickým koatingom s hadicovým setom ku každému oxygenátoru podľa individuálnych požiadaviek potiahnutý zhodným koatingom ako oxygenátor,
— časť 4 Membránový kapilárny oxygenátor potiahnutý heparinovým koatingom, pre pacientov rôznej váhovej kategórie, s hemokoagulopatiou, reoperovaných s opakovaným použitím mimotelového obehu krvi – so zárukou dĺžky použitia ECC aj viac ako 4 hodiny s hadicovým setom ku každému oxygenátoru podľa individuálnych požiadaviek potiahnutý zhodným koatingom ako oxygenátor.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33186100

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 1 244 492,50 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
BB-SUSCH-2014-08-NZ-VS-oxygenatory-
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S 90-156645 z 10.5.2014

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S 94-164316 z 16.5.2014

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Oxygenátory a hadicové sety – časť 1
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
18.9.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Meditrade, spol. s r.o.
17312001
Levočská 1
851 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: obchod@meditrade.sk
Telefón: +421 250109516
Internetová adresa: http://www.meditrade.sk
Fax: +421 255658925

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 267 942,50 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 267 592,50 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 2 - Názov: Oxygenátory a hadicové sety.- časť 2
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
18.9.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Medline Medica Slovakia, s.r.o.
35727578
Kopčianska 92
852 03 Bratislava
Slovensko
E-mail: medicaslovakia@slovanet.sk
Telefón: +421 903246000
Internetová adresa: http://medlinemedicaslovakia.sk
Fax: +421 263811441

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 468 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 468 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 3 - Názov: Oxygenátory a hadicové sety – časť 3
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
18.9.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Operatíva, medicínska spoločnosť, s.r.o.
35757329
Donská 61
841 06 Bratislava
Slovensko
E-mail: obstaravanie@operativa.sk
Telefón: +421 265456111
Internetová adresa: http://www.operativa.sk
Fax: +421 265956504

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 250 250 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 250 250 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 4 - Názov: Oxygenátory a hadicové sety – časť 4
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
18.9.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Timed, s.r.o.
00602175
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: kylian@timed.sk
Telefón: +421 905653600
Internetová adresa: http://timed.sk
Fax: +421 243637724

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 258 300 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 252 597,92 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
Komisia na vyhodnotenie ponúk: MUDr. Ján Seleštiansky, MUDr. Imrich Beer, MUDr. Filip Pekar, FETCS, MUDr. Zdenko Valúh, MUDr. Ivan Jób, Ing. Martina Soláriková.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

Orgán zodpovedný za mediáciu

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
36644331
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
Slovensko
E-mail: kontakt@suscch.eu
Telefón: +421 484333111
Internetová adresa: http://www.suscch.eu

VI.3.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: V lehotách podľa zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení.
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24.9.2014