Έργα - 328877-2013

Αυτή η προκήρυξη ακυρώθηκε από: 394391-2013
02/10/2013    S191    - - Έργα - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Ελλάδα-Σάμος: Έργα οδοποιίας

2013/S 191-328877

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Περιφερειακή Ενότητα Σάμου
Δερβενακίων & Α. Αλέξη
Σημείο(α) επαφής: Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σάμου
Υπόψη: Κος Νικόλαος Κουτσούρης
831 00 Σάμος
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2273350470
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikos.koutsouris@samos.pvaigaiou.gov.gr
Φαξ: +30 2273080420

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/home

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική αρχή
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Οδικό Δίκτυο Ικαρίας, Δρόμος Κάλαμος-Νας - Ολοκλήρωση
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Έργα
Εκτέλεση
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Νήσος Ικαρία

Κωδικός NUTS GR412

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Η παρούσα σύμβαση αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής οδού στο οδικό δίκτυο της νήσου Ικαρίας από τον Κάλαμο έως το Να
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

45233120, 45233121, 45233122, 45233123, 45233100

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Κατασκευή κυρίου οδικού έργου μήκους 16.952 μέτρων και συνδέσεις με επτά δευτερεύουσες οδούς συνολικού μήκους 518,38 μέτρων.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 8 620 689,66 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: ναι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 20 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
169.921,43 ευρώ, Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής, η οποία θα απευθύνεται στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Αξονα Προτεραιότητας "02 -Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφ. Βορείου Αιγαίου" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Κωδικός ΠΔΕ Πράξης:
2.1.Κωδικός ΣΑ:ΕΠ0888
2.2.Κωδικός Πράξης Σ Α:2013ΕΠ08880021
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην :
α1. έχουν την έδρα τους ή/και έχουν δηλώσει ως δεύτερο Νομό το Νομό Σάμου και ανήκουν στην
5η ή 6η τάξη για έργα Οδοποιίας.
α2. έχουν την έδρα τους εκτός του Νομού Σάμου και ανήκουν στην 5η τάξη για έργα Οδοποιίας.
β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε
γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας .
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 4η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Να διαθέτει δανειοληπτική (πιστοληπτική) ικανότητα για την εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου, ύψους τουλάχιστον 900,000 EUR, η οποία σε περίπτωση Κοινοπραξίας θα διατίθεται τουλάχιστον από ένα μέλος της.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Εφόσον ανήκει στην κατηγορία των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της παρ. 21.1.γ της παρούσης, να έχει εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία (2007 ως σήμερα), έργα περαιωμένα, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο από την εκτέλεση των οποίων να προκύπτει η τεχνική ικανότητα της να εκτελέσει και το δημοπρατούμενο έργο.
Για Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες που δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων Εργοληπτών.
Η απαιτούμενη τεχνική ικανότητα (με βάση τα εδάφια (α), (δ) και (ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 147 του Ν. 3669/2008) θα πρέπει να αποδειχθεί με υποβολή από την εργοληπτική επιχείρηση των εξής στοιχείων :
1) Τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του εργολήπτη η και των στελεχών της επιχείρησης και ιδίως του η των υπευθύνων για την εκτέλεση των έργων.
2) Τον κατάλογο των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων έργων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Αν κριθεί αναγκαίο, μπορεί να ζητηθεί η απευθείας διαβίβαση των πιστοποιητικών αυτών στην αναθέτουσα Αρχή από την αρμόδια αρχή που τα εξέδωσε.
3) Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 13.11.2013 - 15:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: ναι
Τιμή: 10 EUR
Όροι και μέθοδοι πληρωμής: Για την παραλαβή των τευχών (Οικονομική προσφορά σε έντυπη μορφή και τα λοιπά τεύχη σε ψηφιακή μορφή) οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στον αριθμό IBAN GR 8001713570006357030020259 της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ τη δαπάνη παραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δική του δαπάνη και επιμέλεια, την αναπαραγωγή τους.
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
13.11.2013 - 15:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 19.11.2013 - 10:00

Τόπος:

Σάμος, Δερβενακίων 1 & Αλεξη Αλεξη , 2ος όροφος, στα γραφεία της Δ.Τ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Πράξη "Οδικό Δίκτυο Ικαρίας, Δρόμος Καλάμος - ΝΑΣ" με κωδικό MIS 452015 ενταγμένη στον Αξονα Προτεραιότητας "02 -Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφ. Βορείου Αιγαίου" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου".
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Κουντουριώτη 1, Τ.Κ: 811 00, Μυτιλήνη
811 00 Μυτιλήνη
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +030 2251352100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/home
Φαξ: +030 2251046652

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες απο την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου
Δερβενακίων 1 & Αλέξη Αλέξη
831 00 Σάμος
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +030 2273350465
Φαξ: +030 2273080420

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
27.9.2013