Pakalpojumi - 333387-2013

05/10/2013    S194    Eiropas Komisija - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: Pamatnolīgums – pētījumi Eiropas konkurētspējas jomās

2013/S 194-333387

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Komisija, Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts, A direktorāts – Uzņēmumu konkurētspēja, rūpniecība un izaugsme
BREY 08/120
1049 Brisele
Beļģija
E-pasts: entr-economic-analysis-and-ia@ec.europa.eu
Fakss: +32 22974123

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/dgs/index_EN.htm

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=309

Papildu informāciju var saņemt: Eiropas Komisija, Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts, A direktorāts – Uzņēmumu konkurētspēja, rūpniecība un izaugsme
BREY 08/120
1049 Brisele
Beļģija
Interneta adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=309

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: Eiropas Komisija, Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts, A.5 daļa – Ekonomiskā analīze un ietekmes analīze
BREY 06/191
1049 Brisele
Beļģija
Interneta adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=309

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: Eiropas Komisija, Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts, uzaicinājums uz konkursu Nr. ENTR/300/PP/2013/FC, A.5 daļa – Ekonomiskā analīze un ietekmes analīze
BREY 06/191
Kontaktpersona(-as): skatīt uzaicinājumu uz konkursu
1049 Brisele
Beļģija

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Pamatnolīgums – pētījumi Eiropas konkurētspējas jomās.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 10: Tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumi
NUTS kods
II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vairākiem uzņēmējiem
maksimālais skaits maksimālais plānotais vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits [ ] [ ] [ ]: 3

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums mēnešos: 24

Paredzamā iepirkumu kopējā vērtība visā vispārīgās vienošanās darbības laikā

Paredzamā vērtība bez PVN: 6 000 000 EUR
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir noslēgt kaskādes veida pakalpojumu pamatnolīgumu par tādu pamatpētījumu, kā arī citu ziņojumu un analīžu sagatavošanu saistībā ar Eiropas ekonomikas konkurētspēju, ko galvenokārt (bet ne tikai) izmantos gada ziņojuma par Eiropas konkurētspēju sagatavošanā.
Šā uzaicinājuma uz konkursu nolūks ir izraudzīties ne vairāk kā 3 darbuzņēmējus, kas spēj veikt specifikācijās aprakstītos uzdevumus.
Uzdevums ir nodrošināt Komisijai vairākus tādus rakstiskus pamatpētījumus par Eiropas ekonomikas konkurētspēju, kas galvenokārt tiks izmantoti Komisijas gada ziņojuma par Eiropas konkurētspēju sagatavošanā. Ziņojuma par Eiropas konkurētspēju mērķis ir sniegt analītisku ieguldījumu politikas debatēs par konkurētspēju, lai sekmētu vienotu izpratni par problēmām, un būt par pamatu priekšlikumiem un ieteikumiem saistībā ar stratēģiju "Eiropa 2020" un turpmāko uzņēmējdarbības politiku.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

73210000, 79300000, 79311400, 79400000

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Pamatnolīguma darbības laiks būs 24 mēneši, atjaunojams 1 reizi uz 24 mēnešu periodu. Paredzamā finansējuma robežvērtība ir 6 000 000 EUR visam pamatnolīguma darbības laikam, ietverot atjaunošanu.
Paredzamā vērtība bez PVN: 6 000 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: jā
Iespējamo atjaunošanas reižu skaits: 1
Atjaunojamu piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā – plānotais laika grafiks turpmākajiem līgumiem:
mēnešos: 24 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 24 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Skatīt konkursa specifikācijas.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Skatīt konkursa specifikācijas.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt konkursa specifikācijas.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt konkursa specifikācijas.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
skatīt konkursa specifikācijas.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: jā

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai aprakstošā dokumentā
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
ENTR/300/PP/2013/FC.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
6.12.2013
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 8 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 16.12.2013

Vieta:

skatīt konkursa specifikācijas.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: skatīt konkursa specifikāciju 3.1. punktu.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām): Padomes 25.6.1996 Lēmums 96/413/EK (OV L 167/55, 6.7.1996) par Kopienas darbības programmas īstenošanu Eiropas rūpniecības konkurētspējas pastiprināšanai.
VI.3)Papildu informācija
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
boulevard Konrad Adenauer
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: ecj.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
Fakss: +352 433766

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
25.9.2013