Dodávky - 341996-2013

11/10/2013    S198    - - Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Okysličovacie prístroje

2013/S 198-341996

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35971126
Pod Krásnou hôrkou 1
Kontaktné miesto (miesta): Oddelenie pre verejné obstarávanie
Kontaktná osoba: Mária Ďuricová
833 48 Bratislava-Nové mesto
Slovensko
Telefón: +421 232321629
E-mail: maria.duricova@nusch.sk
Fax: +421 254788736

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Oxygenátory a hadicové sety.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37, Slovenská republika.

Kód NUTS SK01

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Oxygenátory a hadicové sety, krvná pumpa, hlavy centrifugálnej pumpy.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33186100

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 3 654 112,88 EUR
Vrátane DPH. Sadzba DPH (%) 20

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
455/2013/Ďu
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 235-386779 z 6.12.2012

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 105-179750 z 1.6.2013

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Kúpna zmluva na dodanie oxygenátorov a hadicových setov – časť 1
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
30.9.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Meditrade, spol. s r.o.
17312001
Levočská 1
851 01 Bratislava 5
Slovensko
E-mail: meditrade@meditrade.sk
Telefón: +421 250109510

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 421 200 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 426 381 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 2 - Názov: Kúpna zmluva na dodanie oxygenátorov a hadicových setov – časť 2
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
30.9.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Egamed, spol s r.o.
00613606
Ratnovce č. 4
922 31 Ratnovce
Slovensko
E-mail: egamed@egamed.sk
Telefón: +421 337744907

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 285 600 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 362 896 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 3 - Názov: Kúpna zmluva na dodanie oxygenátorov a hadicových setov – časť 3
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
30.9.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Medline Medica Slovakia, s.r.o.
35727578
Kopčianska 92
852 03 Bratislava 5
Slovensko
E-mail: medicaslovakia@slovanet.sk
Telefón: +421 263822644

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 214 500 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 223 500 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 4 - Názov: Kúpna zmluva na dodanie oxygenátorov a hadicových setov – časť 4
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
30.9.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Timed, s.r.o.
00602175
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava 2
Slovensko
E-mail: kylian@timed.sk
Telefón: +421 248209511
Fax: +421 248209522

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 350 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 982 495 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 5 - Názov: Kúpna zmluva na dodanie oxygenátorov a hadicových setov – časť 5
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
30.9.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Inamed, s.r.o.
44484275
Ďumbierska 4
831 01 Bratislava 3
Slovensko
Telefón: +421 20904506040
Fax: +421 233016144

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 186 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 186 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 6 - Názov: Kúpna zmluva na dodanie oxygenátorov a hadicových setov – časť 6
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
30.9.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Operatíva med. spol. s. r.o.
35757329
Donská 61
841 06 Bratislava 4
Slovensko
E-mail: augustin@operativa.sk
Telefón: +421 65456111

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 286 800 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 304 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 7 - Názov: Kúpna zmluva na dodanie oxygenátorov a hadicových setov – časť 8
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
30.9.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Meditrade, spol. s r.o.
17312001
Levočská 1
851 01 Bratislava 5
Slovensko
E-mail: meditrade@meditrade.sk
Telefón: +421 50109510

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 84 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 84 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 8 - Názov: Kúpna zmluva na dodanie oxygenátorov a hadicových setov – časť 9
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
30.9.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Timed, s.r.o.
00602175
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava 2
Slovensko
E-mail: kylian@timed.sk
Telefón: +421 48209511
Fax: +421 248209522

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 140 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 430 830 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 9 - Názov: Kúpna zmluva na dodanie oxygenátorov a hadicových setov – časť 10
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
30.9.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Meditrade, spol.s r.o.
17312001
Levočská 1
851 01 Bratislava 5
Slovensko
E-mail: meditrade@meditrade.sk
Telefón: +421 250109510

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 49 200 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 53 999,88 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
Členovia komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky: MUDr. Michal Hulman, PhD., MUDr. Vladan Hudec, MUDr. Ivan Glonek, RNDr. Katarína Machajová.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

Orgán zodpovedný za mediáciu

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35971126
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
Slovensko
E-mail: maria.duricova@nusch.sk
Telefón: +421 232321629
Internetová adresa: http://www.nusch.sk

VI.3.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Lehoty na podávanie žiadostí o nápravu a námietok sú uvedené v § 136 a v § 138 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
7.10.2013