Usluge - 441276-2013

31/12/2013    S252    Europska komisija - Usluge - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Analiza povlaštenih poljoprivrednih trgovinskih režima, posebno Sporazuma o gospodarskom partnerstvu (EPAs)

2013/S 252-441276

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Europska komisija
rue de la Loi/Wetstraat 130, ured: L-130 8/29
Na pažnju (osoba za kontakt): gđa Adelina Dos Reis
1049 Bruxelles
Belgija
Telefon: +32 22961454
E-pošta: agri-evaluation@ec.europa.eu
Telefaks: +32 22964267

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm

Elektronički pristup podacima: http://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/index_en.htm

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: Poljoprivreda i ruralni razvoj.
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Analiza povlaštenih poljoprivrednih trgovinskih režima, posebno Sporazuma o gospodarskom partnerstvu (EPAs)
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Usluge će se pružati u prostorima izvoditelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Analiza učinkovitosti, djelotvornosti i značaja Sporazuma o gospodarskom partnerstvu u području trgovine poljoprivrednim prehrambenim proizvodima.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79310000, 77100000

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 524 000 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Kvaliteta. Značaj 60
2. Cijena. Značaj 40
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
AGRI-2013-EVAL-04.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2013/S 63-104514 od 29.3.2013

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2013/S 147-254850 od 31.7.2013

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0607873/00-46
V.1)Datum sklapanja ugovora :
26.11.2013
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Kantor Management Consultants SA
Omirou & Vissarionos 1
106 27 Atena
Grčka
E-pošta: central@kantor-group.eu
Telefon: +30 2107297500
Internetska adresa: http://kantor-group.eu/
Telefaks: +30 2107249528

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 600 000 EUR
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 524 000 EUR
Bez PDV-a
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: da
Vrijednost ili dio ugovora koji se daje u podugovor trećim stranama:
Dio: 66 %

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Opći sud
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu/
Telefaks: +352 4303-2100

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Upućivanjem žalbe Europskom ombudsmanu ovaj se rok ne obustavlja i ne započinje novi rok za podnošenje žalbe.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Opći sud
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu/
Telefaks: +352 4303-2100

VI.4)Datum slanja ove objave:
19.12.2013