Supplies - 442997-2016

16/12/2016    S243    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Sofia: Herbicides

2016/S 243-442997

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
DP „Natsionalna kompaniya „Zhelezopatna infrastruktura“
130823243
bul. „Knyaginya Mariya Luiza“
Sofiya
1233
Bulgaria
Contact person: Silviya Todorova
Telephone: +359 29323715
E-mail: s_todorova@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: www.rail-infra.bg

Address of the buyer profile: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/обществени-поръчки/2016/12/13/2016-оп-093-открита-процедура-за-сключване-на-рамково-споразумение-за-доставка-на-хербициди/
Additional information can be obtained from another address:
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“
София
1233
Bulgaria
Contact person: Димитър Андреев
Telephone: +359 29323104
E-mail: s_todorova@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: www.rail-infra.bg

Address of the buyer profile: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
Bulgaria
Contact person: Евгения Русимова
Telephone: +359 29326115
E-mail: s_todorova@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: www.rail-infra.bg

Address of the buyer profile: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: поддръжка на жп инфраструктура

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Рамково споразумение за срок от 4 години с предмет: „Доставка на хербициди“.

II.1.2)Main CPV code
24453000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Рамково споразумение за срок от 4 години с предмет: „Доставка на хербициди“.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 250 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG313
NUTS code: BG321
Main site or place of performance:

Доставките ще се извършват по поделенията на ДП „НКЖИ“ в градовете: София, Пловдив, Горна Оряховица и Враца. Адресите за доставка са описани в поле II.2.14).

II.2.4)Description of the procurement:

Рамково споразумение за срок от 4 години с предмет: Доставка на хербициди. Общото количество за 4 години е 200 000 литра хербициди.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 250 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Продължава от поле II.2.3). Адресите за доставка са: За гр. София-бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120А, гара Подуяне пътническа, ул. „Стефансон“ № 5А, ул. „Белоградчик“ № 5. За гр. Пловдив-жп работилница, ул. „Ухото“ № 1, ж.п. гара Филипово, ул. „Бачо Киро“ № 1. За гр. Горна Оряховица-ул. „А. Страшимиров“ № 12, ул. „А. Страшимиров“ № 14, бул. „Цар Освободител“ № 97, бул. „Цар Освободител“ № 113. За гр. Враца-ул. „Васил Кънчов“ № 15.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участникът трябва да притежава разрешение за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, издадено от изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от участниците в обединението, съобразно разпределението на участието им при изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, подизпълнителите трябва да отговарят на съответния критерий за подбор съобразно дела и вида от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в раздел А: Годност на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Не се изисква.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години считано от датата на подаване на офертата.

Под „предмет и обем идентичен или сходен с тези на поръчката“ се разбира доставка на 10 000 литра хербицид.

2. Да се прилага: система за управление на качеството.

При подаване на офертата информацията относно технически и професионални възможности се посочва в раздел В Технически и професионални способности, т. 1б и раздел Г Стандарти за осигуряване на качество и стандарти за екологично управление на Част ІV.: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор по отношение на техническите и професионални способности на участника се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно дела и вида от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Документи за доказване:

— Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени за последните 3 години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството се представя под формата на удостоверение на добро изпълнение или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка.

— Сертификати издадени от независими лица, които са акредитирани по серията европейски стандарт от ИА БСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Документите се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Minimum level(s) of standards possibly required:

През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко 1 доставка с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката с обем 10 000 литра.

— Производителят на хербицидите да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват на сертификация, включващ предмета на поръчката. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Заплащането ще се извършва въз основа на сключен договор, в BGN, по банков път, по банкова сметка на изпълнителя, срещу представяне на фактури в оригинал и представяне на документите за извършване на плащане по условия, които ще се определят във всеки отделен договор.

При сключване на договора, участникът,определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в 1 от следните форми: парична сума; или банкова гаранция, оригинал; или застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранциите се уреждат в договора.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 100
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 044-072319
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/01/2017
Local time: 16:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/01/2017
Local time: 14:00
Place:

Гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер, заседателна зала.

Information about authorised persons and opening procedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП „НКЖИ“. Документът за упълномощаване се представя на комисията.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Възложителят отстранява от процедурата участник,за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, както и участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 55, ал.1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Възложителят отстранява от процедурата участник, когато той е обединение от физически и/или юридически лица, и за член на обединен. е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП и са налице обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП.

Възложителят отстранява от процедурата участник, който е посочил, че ще използва подизпълнители за доказване на съответствието с критериите за подбор при изпълнение на поръчката, и за тях е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и са налице обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП.

Възложителят изисква замяна на предложен от участника подизпълнител, за когото е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и са налице обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП.

При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и липсата на обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по стандартен образец. Когато участникът е обедин. от физически и/или юридически лица, при подаване на офертата за участие, за всеки член на обединението се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, при подаване на офертата за участие, за всеки от тях се представя отделен ЕЕДОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки,които гарантират неговата надеждност.

Възложителят няма условие за създаване на юрид. лице, когато участникът избран за изпълнител е обединение на физ. и/или юрид. лица. Когато участникът е обединение, което не е юрид. лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и:

1. Правата и задълженията на участниците в обединението;

2. Разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, старши юрисконсулт Мария Каназирска
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
Bulgaria
Telephone: +359 29323598
E-mail: s_todorova@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663

Internet address: www.rail-infra.bg

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/12/2016