Építési beruházás - 465560-2016

31/12/2016    S253    - - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Debrecen: Közútjavítás

2016/S 253-465560

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK16018
Piac utca 20.
Debrecen
4024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bernáthné dr. Paróczai Bernadett, osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
NUTS-kód: HU321

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://portal.debrecen.hu/kozbeszerzesiinfok/2016-evi-eljarasok/debrecen-kozigazgatasi-teruleten-utfenntartasi-munkalatok
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debrecen közigazgatási területén útfenntartási munkálatok.

II.1.2)Fő CPV-kód
45233142
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében Debrecen közigazgatási területén útfenntartási munkálatok elvégzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213316
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen város közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében Debrecen közigazgatási területén útfenntartási munkálatok elvégzése. A beszerzés célja Debrecen Megyei jogú Város közigazgatási területén található utak fenntartási munkálatai kapcsán felmerülő hibák kijavítása 31.12.2019-ig.

Nyertes Ajánlattevő feladata Debrecen város közigazgatási területén az útburkolatban, ill. járdaburkolatban keletkező hibák javítása a hatályos szabványokban leírt műszaki előírásoknak megfelelően.

Útfenntartási munkálatok mennyisége: 242 000 m² + 20 %, nettó 1 454 976 000 HUF keretösszegig, a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

A vállalkozási szerződés egységáras.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a bontási, építési törmelék, hulladék, felesleges föld kitermelése és elszállítása 15 km-es körzeten belül, lerakóhelyi átvételi díjjal együtt.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Jótállás vállalt időtartama a meleg aszfalttal történő nagyfelületű (200 m² területnagyságot meghaladó) út- és/vagy járdajavítások esetén (hó) (minimum 6 hónap, maximum 48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Jótállás vállalt időtartama a meleg aszfalttal történő kátyúzás jellegű (legfeljebb 50 m2 területnagyságot elérő) út- és/vagy járdajavítások esetén (hó) (minimum 3 hónap, maximum 12 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel,aki a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerinti tapasztalattal rendelkezik (I/N) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/03/2017
Befejezés: 31/12/2019
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5. pont kizárólag a hirdetmény feladhatósága érdekében került kitöltésre. Értékelés módszere: 1. és 4. szempont esetén: pontozás a közbeszerzési dokumentumok szerint, 2-3. szempont: egyenes arányosítás, 5. ár szempont: fordított arányosítás. Adható pontszám: 1-100 pont. A II.2.7) pont szerinti kezdési időpont tervezett dátum, a szerződés tényleges kezdete a megkötésének napja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2011. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § a)-n) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét: a jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62. § akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzés megkezdésének, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően, a becsatolt igazolásoknak, alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az ajánlati felhívás VI.5) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentum. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 2. § (5) bekezdése szerint elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát is. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése.

Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (7) bekezdése szerint is.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

(P1) Ajánlattevő köteles benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19.§ (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évére vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (útfenntartás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Útfenntartási munkálatok alatt Ajánlatkérő a következőket érti: közlekedési létesítmények – út és/vagy kerékpárút és/vagy járda – építése, felújítása és/vagy kis-és nagy felületű kátyúzása.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi – gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (P1) pontban előírt igazolásait.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben:

(P1) Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (útfenntartás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen az 1 000 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 60 hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás pontos tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

A referencia nyilatkozatból, igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak/nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdésének g) pontja alapján ajánlattevő köteles ajánlatába csatolni a 2013., 2014. és 2015. évekre vonatkozó, éves átlagos statisztikai állományi létszámáról szóló kimutatást. Ajánlatkérő a kimutatásra vonatkozóan nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre a közbeszerzési dokumentumok részeként.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény M1., M2. pontban előírt igazolásait.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített összesen minimum nettó 900 000 000 HUF értékű útfenntartási munkálatokra vonatkozó referenciával, mely(ek) tartalmaz(nak) legalább 1 db olyan referenciát, mely egyösszegű minimum nettó 50 000 000 HUF értékű útfenntartási munkálatot tartalmaz.

Útfenntartási munkálatok alatt Ajánlatkérő a következőket érti: közlekedési létesítmények – út és/vagy kerékpárút és/vagy járda – építését, felújítását és/vagy kis-és nagy felületű kátyúzását.

M2) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2013., 2014., 2015. évek átlagában nem érte el a 15 főt.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Ajánlatkérő az építési beruházás ellenértékét saját forrásból,valamint a Miniszterelnökséggel 2016.01.15.napján megkötött, GF/JSZF/19/4/2016.,és GF/JSZF/22/4/2016.számú támogatói okirat alapján költségvetési támogatásból finanszírozza. Ajánlattevő a Kbt.135.§(7) bekezdése alapján jogosult 72 748 800 HUF előlegként történő kifizetését kérni. Az előleget a Vállalkozó oly módon köteles elszámolni, hogy az előleg összegét 12 egyenlő részben az első 12 részszámla értékéből köteles levonni. Vállalkozó havonta jogosult számlát benyújtani,a jóváhagyott teljesítésigazolást követően, legkésőbb a tárgyhót követő 5.naptári napig. Ajánlatkérő a Kbt.135.§ szerint igazolt teljesítést követően kiállított számlát a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdése szerint egyenlíti ki. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 135.§-a alkalmazandó.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/02/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/02/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

DMJV Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Osztály, Magyarország, Debrecen, Piac u. 20. I. em. 123. sz. iroda.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) Az ajánlati felhívás III.1.2) és a III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bernáthné dr. Paróczai Bernadett Lajstromszáma: 00176.

5.) A Kbt. 57.§(2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére -az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre- történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell. Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása.

6.) Jelen beszerzés egységáras és oszthatatlan, a részekre történő ajánlattétel a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen.

7.) Az ajánlatokat 1 papír alapú példányban szükséges benyújtani bontatlan és sértetlen zárt csomagolásban, magyar nyelven. Az ajánlatot lapozhatóan kell bekötni. Az ajánlat oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni az ajánlattevő nevét, címét, továbbá az alábbi feliratot: ,,Debrecen közigazgatási területén útfenntartási munkálatok – ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel.”.

8.) Az ajánlati biztosíték összege 10 000 000 HUF.

9.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

10.) A Kbt. 66.§(2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 66.§(2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlat részeként benyújtani.

11.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.

12.) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§(2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt.66.§(2) bekezdése szerinti nyilatkozat.

13.) Ajánlatkérő adott esetben alkalmazza a Kbt.81.§(4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

14.) A szerződés egységáras. Az “ár” értékelési szempont körében ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részét képező ártáblázat szerinti “összesen képzett nettó ajánlati ár” összegét értékeli. Az ártáblázat bármelyik tétele megnevezésének,jellemzőinek,mennyiségi egységének, mennyiségének átírása, a tétel „0”-val való szerepeltetése, nem szerepeltetése vagy az ártáblázatban plusz tétel szerepeltetése -amennyiben az nem az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásán alapul- az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

15.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 5 000 000 HUF/esemény, 30 000 000 HUF/kárév.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/12/2016