Works - 517099-2017

23/12/2017    S247    - - Works - Contract notice - Open procedure 

Slovakia-Bratislava: Construction work

2017/S 247-517099

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
Dúbravská cesta 14
Bratislava - Karlova Ves
84104
Slovakia
Contact person: JUDr. Lukáš Vitek
Telephone: +421 258311048
E-mail: lukas.vitek@ndsas.sk
NUTS code: SK010

Internet address(es):

Main address: http://ndsas.sk

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9127
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľníc a rýchlostných ciest

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (km 0 - 4,3)

Reference number: OVVO R4 Prešov
II.1.2)Main CPV code
45000000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3 - I.etapa).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 169 981 228.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233110
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041
Main site or place of performance:

Prešovský kraj, okres Prešov.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3 - I.etapa) v súlade s nasledovným upresnením:

Stavba sa nachádza v okrese Prešov, v Prešovskom kraji.

Výstavba rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) bude realizovaná v navrhovanej kategórii R 24,5/100 v plnom profile. Začiatok stavby sa nachádza v križovatke Prešov západ, ktorá je v súčasnosti realizovaná v rámci výstavby diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh. Koniec úseku je v km 4,3 za MÚK Prešov sever, ktorá je križovatkou rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat a preložky cesty I. triedy I/68.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 169 981 228.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 1340
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "zákon o verejnom obstarávaní").

Ostatné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v Prílohe B8 Zväzku 1 Súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie podľa ustanovenia § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie k ekonomickému a finančnému postaveniu uchádzača sú uvedené v Prílohe B8 Zväzku 1 Súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

Ustanovenie § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať doklady na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a to vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Verejný obstarávateľ požaduje uchádzača, ktorý je schopný plniť si svoje finančné záväzky. Z tohto dôvodu sa od uchádzača vyžaduje preukázanie vyjadrenia banky. Vyžadované vyjadrenie banky je v súlade s rozsahom a náročnosťou predmetu zákazky.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Uchádzač musí preukázať technickú a odbornú spôsobilosť podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. b), h), j), g), § 34 ods. 3 a 4 a § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v Prílohe B8 Zväzku 1 Súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa. Ustanovenie § 34 ods. 1 písm. b) a g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať doklady na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti zoznamom stavebných prác a údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje skúseného uchádzača, ktorý bude realizovať predmet zákazky prostredníctvom kvalitných a dostatočne skúsených odborníkov. Z tohto dôvodu sa od uchádzača vyžaduje preukázanie referenčných projektov a že má odborné kapacity na uskutočnenie stavebných prác a, že majú potrebnú odbornú prax. V záujme získania relevantných a overiteľných informácií verejný obstarávateľ stanovil doklady, ktoré svojim obsahom potvrdia požadované údaje. Vyžadované referencie a podmienky účasti u všetkých kľúčových odborníkov sú v súlade s rozsahom a náročnosťou predmetu zákazky.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 500 000,00 EUR.

Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 20. Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Zväzku 1 súťažných podkladov.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 239-495301
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/02/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/02/2018
Local time: 13:00
Place:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie častí ponúk, označených ako OSTATNÉ bude neverejné.

Otváranie častí ponúk, označených ako KRITÉRIÁ vykoná komisia ver. obstarávateľa len vo vzťahu k ponukám, ktoré.

Neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním.

Oznámenia a otváraním ponúk, označených ako KRITÉRIÁ, musí byť aspoň päť (5) pracovných dní.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) Bod II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:

Lehota výstavby je 1 340 dní. Lehota na oznámenie vád je 365 dní. Záručná doba na predmet zákazky začína plynúť dňom odovzdania predmetu zákazky a trvá po dobu 5 rokov. Predpokladaný dátum začatia prác je 1.10.2018. Predpokladaný termín ukončenia predmetu plnenia je podľa podčl. 14.13 Zmluvných podmienok Vydanie Záverečného platobného potvrdenia.

2) Spôsob prevzatia súťažných podkladov:

— E-mailom,

— Osobne, súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať po predbežnom (napr. telefonickom) dohovore v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 11:00 hod., dňa 27.2.2018 od 8:00 hod. do 10:00 hod. na adrese: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava a.

— Poštou na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov:

— Žiadosť záujemcu o poskytnutie súťažných podkladov musí byť predložená v slovenskom jazyku,

— Žiadosť musí obsahovať obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania,

— Určenie kontaktnej osoby, telefón, e-mailovú adresu osoby zodpovednej za komunikáciu,

— Podpis oprávnenej osoby.

Registrácia oprávneného záujemcu nastane po doručení kompletnej žiadosti.

3) Povinnosť odôvodniť nerozdelenie zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: stavba tvorí 1 funkčný celok ohraničený mimoúrovňovými križovatkami na začiatku a na konci úseku.

Stavbu technicky nie je možné rozdeliť tak, aby jej časť tvorila samostatný funkčný celok.

4) Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy uvedenú v bode 32.4 v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5) V dôsledku legislatívnej úpravy zákona č. 91/2016 Z.z o trestnej zodpovednosti právnických osôb vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

6) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1, pričom tieto doklady predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

7) Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/12/2017