Usługi - 6034-2017

06/01/2017    S4    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Radom: Usługi internetowe

2017/S 004-006034

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
ul. Samorządowa 1
Punkt kontaktowy: Anna Dobrzańska
26-601 Radom
Polska
E-mail: sekretariat.cpd@mf.gov.pl
Faks: +48 483673673

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.cpd.mf.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.cpd.mf.gov.pl/profil-nabywcy

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup dedykowanej usługi DWDM oraz dostępu do sieci Internet.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 5: Usługi telekomunikacyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) świadczenie przez Wykonawcę usługi dostępu do Internetu na rzecz Zamawiającego (dalej: Usługa dostępu
do Internetu) obejmującej zestawienie, uruchomienie (wraz z niezbędnym do podłączenia do infrastruktury
Zamawiającego sprzętem w tym urządzeniami teletransmisyjnymi) i udostępnienie przez całą dobę (24 godziny)
przez wszystkie dni w roku, stałego symetrycznego łącza dostępowego we wskazanym przez Zamawiającego
pomieszczeniu w lokalizacji Warszawa ul. Świętokrzyska 11/21 o przepustowości gwarantowanej, zwiększanej
według harmonogramu:
a) 150 Mb/s w pierwszym roku świadczenia Usługi dostępu do Internetu,
b) 800 Mb/s w drugim roku świadczenia Usługi dostępu do Internetu,
c) 900 Mb/s w trzecim roku świadczenia Usługi dostępu do Internetu,
d) 1000 Mb/s w czwartym roku świadczenia Usługi dostępu do Internetu
2) świadczenie przez Wykonawcę usługi transmisji danych w technologii DWDM (dalej Usługa DWDM)
wraz z niezbędnym sprzętem będącym elementem Usługi kompatybilnym z urządzeniami Zamawiającego
polegającej na zapewnieniu przez 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku, transmisji danych
pomiędzy wskazanymi przez Zamawiającego pomieszczeniami w lokalizacjach znajdujących się w Radomiu
(ul. Samorządowa 1) i Warszawie (ul. Świętokrzyska 11/21), za pomocą systemu/systemów DWDM o
następujących parametrach:
a) ilość kanałów transmisyjnych: 2 x 10Gb/s Ethernet i 2 x 8Gb/s FiberChannel dla każdego urządzenia
tworzącego system główny „A”
b) odpowiednio dla każdego urządzenia każdego z systemów po 2 x 10Gb/s Ethernet i po 2 x 8Gb/s
FiberChannel (główny „A” i zapasowy „B”),
c) dopuszczalne opóźnienia w poszczególnych kanałach transmisyjnych: Ethernet – do 2 ms i FC – do 2 ms dla
każdego systemu DWDM;
3) wykonanie i dostarczenie kompleksowej dokumentacji technicznej i powykonawczej dla Usługi dostępu do
Internetu i Usługi DWDM;
4) świadczenie usługi dedykowanej asysty technicznej w wymiarze do 50 godzin w zakresie integracji systemu
DWDM z infrastrukturą Zamawiającego;
5) wykonanie pomiarów uruchomieniowych Usługi DWDM, co najmniej w zakresie widma optycznego
nadajników optycznych oraz opóźnień dla protokołów Ethernet i FC, oraz zaplanowanie systematycznych,
analogicznych pomiarów konserwacyjnych na każde żądanie Zamawiającego, lecz nie częściej niż 2 razy na
rok obowiązywania Umowy
6) prawo opcji do zamówienia przez Zamawiającego od Wykonawcy w drodze jednostronnego oświadczenia
złożonego przez Zamawiającego rozbudowy przepustowości Usługi DWDM poprzez dodanie 4 kanałów
transmisyjnych 10Gb/s Ethernet (po dwa interfejsy 10Gb/s Ethernet na każde urządzenie tworzące system
DWDM, część „II Usługa DWDM” ust. 24) lub zwiększenie przepustowości kanałów transmisyjnych FC z 8Gb/s
do 16Gb/s, lecz nie wcześniej niż po upływie 30 – go miesiąca świadczenia usługi;
7) prawo opcji do najmu przez Zamawiającego od Wykonawcy w drodze jednostronnego oświadczenia
złożonego przez Zamawiającego urządzenia CISCO Nexus serii 7000 na rzecz Zamawiającego wraz z
licencjami na obsługę protokołu OTV dla wynajętego urządzenia oraz urządzeń Zamawiającego (CISCO Nexus
7009) oraz innymi niezbędnymi do zestawienia komunikacji między ośrodkami w Radomiu oraz Warszawie,
na okres minimum 6 miesięcy, a maksymalnie 15 miesięcy, z okresem wypowiedzenia 1-go miesiąca od daty
zgłoszenia i obowiązkiem odbioru przez Wykonawcę oraz integracji dostarczonego urządzenia z infrastrukturą
Zamawiającego według opisu znajdującego się w Załączniku nr 10 (Wymagania dotyczące integracji systemu
DWDM z infrastrukturą Zamawiającego )do wzoru Umowy stanowiącym Załącznik C do SIWZ;
8) prawo opcji do zamówienia przez Zamawiającego od Wykonawcy w drodze jednostronnego oświadczenia
złożonego przez Zamawiającego usługi dedykowanej asysty technicznej w wymiarze do 100 godzin w
szczególności w zakresie integracji dostarczanej Usługi DWDM z infrastrukturą Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis, zakres i zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Wzór Umowy stanowiący
Załącznik C do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72400000, 72318000, 64200000, 72611000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 679 577,46 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 97
2. Czas reakcji i czas usunięci awarii dla traktu/obu traktów DWDM. Waga 3
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
PN/16/15/VAD
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 249-455156 z dnia 24.12.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: Zakup dedykowanej usługi DWDM oraz dostępu do sieci Internet
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

EXATEL S.A.
ul. Perkuna 47
04-164 Warszawa
Polska
E-mail: bok@exatel.pl
Tel.: +48 223406660
Adres internetowy: https://www.exatel.pl/
Faks: +48 223406666

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 330 101,26 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 679 577,46 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 48
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): POPC.02.01.00-00-0006/15.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224584801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.1.2017