Varer - 89510-2017

10/03/2017    S49    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 

Danmark-Gistrup: Damp, varmt vand og tilhørende produkter

2017/S 049-089510

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Nordjylland v/Projektafdelingen
29190941
Hospitalsbyen 1, Nyt Aalborg Universitetshospital
Gistrup
9260
Danmark
Kontaktperson: Christian Volf Pedersen
Telefon: +45 29629913
E-mail: chvop@rn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.iBinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jbhiocwvvs
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.iBinder.com
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af leverancekontrakt vedr. fjernkøling til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).

II.1.2)Hoved-CPV-kode
09320000 - BA05
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter levering af fjernkøling til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) og udbydes som en leverancekontrakt. Køleleverandøren forudsættes at være ansvarlig for anlæg og drift af eget køleanlæg med tilhørende transmissionsledning. Region Nordjylland (RN) stiller ikke krav til, hvordan køleanlægget etableres, men alene krav til kølekapacitet og krav til køleanlæggets maksimale miljøbelastning. Leverandøren skal levere køling inden for en kapacitetsramme (effekt) der trinvis udvides fra min. 6 MW pr. 1.1.2020 til min. 7,3 MW pr. 1.1.2021. Endvidere er der til leverancen tilknyttet en option på at levere køling på op til 11 MW. Optionen skal sikre, at køleleverandøren er i stand til også at kunne forsyne de efterfølgende udbygninger af NAU i perioden fra 2021-2040. Herudover skal køleleverandøren sikre, at der altid kan leveres 1,5 MW nødkøling i tilfælde af haveri (redundans). RN stiller et mindre areal til rådighed i nærheden af hospitalets serviceby.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter levering af fjernkøling til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) og udbydes som en leverancekontrakt. Køleleverandøren forudsættes at være ansvarlig for anlæg og drift af eget køleanlæg med tilhørende transmissionsledning. Region Nordjylland (RN) stiller ikke krav til, hvordan køleanlægget etableres, men alene krav til kølekapacitet og krav til køleanlæggets maksimale miljøbelastning. Leverandøren skal levere køling inden for en kapacitetsramme (effekt) der trinvis udvides fra min. 6 MW pr. 1.1.2020 til min. 7,3 MW pr. 1.1.2021. Endvidere er der til leverancen tilknyttet en option på at levere køling på op til 11 MW. Optionen skal sikre, at køleleverandøren er i stand til også at kunne forsyne de efterfølgende udbygninger af NAU i perioden fra 2021-2040. Herudover skal køleleverandøren sikre, at der altid kan leveres 1,5 MW nødkøling i tilfælde af haveri (redundans). RN stiller et mindre areal til rådighed i nærheden af hospitalets serviceby med henblik på køleleverandørens etablering af nødvendig bebyggelse. RN lægger videre stor vægt på fjernkøleanlæggets og -systemets samlede energieffektivitet (SEER-værdi) (Seasonal Energy Efficiency Ratio) og det er et mindstekrav, at fjernkøleanlægget har en SEER-værdi på 10.

På baggrund af opgavens karakter, herunder de samlede teknisk-økonomiske forhold udbydes kontrakten om levering af køling til NAU i en længere kontraktperiode. Kontrakten forudsættes således at være tidsubegrænset, men med mulighed for opsigelse fra begge parter efter udløbet af en indbygget uopsigelighedsperiode. Leveranceperioden forventes som minimum at være 15 år, hvor kontrakten er uopsigelig.

I forbindelse med gennemførelsen af udbuddet efter reglerne om konkurrencepræget dialog forventes bl.a. følgende emner og vilkår drøftet på dialogmøder:

— Den tekniske løsning for levering af fjernkøling

— Den tekniske løsning for levering af nødkøling (redundans)

— Leveringssikkerhed

— Miljømæssig belastning, herunder SEER

— Placering af anlægget

— Tracé for transmissionsledning, herunder koordinering af arbejdet på NAU's matrikel med den øvrige forsyning, herunder vand og spildevand

— Hovedtidsplan for udførelsen

— Køleleverandørens mulighed for at anvende eget køleanlæg og transmissionsledning til samtidig forsyning af andre kunder

— Vilkår for leverancekontraktens varighed, uopsigelighed og opsigelse

— Vilkår for betaling, herunder opdeling og fordeling af betaling i den samlede kontraktperiode.

Nærmere beskrivelse fremgår af udbudsmaterialet, herunder Det Beskrivende Dokument og Funktionsbaserede Krav.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 204
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der henvises til det ovenfor anførte i punkt II.2.4). Kontrakten forudsættes at være tidsubegrænset, men med mulighed for opsigelse fra begge parter efter udløbet af en indbygget uopsigelighedsperiode. Leveranceperioden forventes som minimum at være 15 år, hvor kontrakten er uopsigelig.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er mere end 3 egnede ansøgere, foretager Region Nordjylland en begrænsning af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at deltage i den konkurrenceprægede dialog, efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de bedste og mest relevante referencer i forhold til den konkrete opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til punkt II.2.4). Der er til leverancekontrakten tilknyttet en option på at levere køling på op til 11 MW. Optionen skal sikre, at køleleverandøren er i stand til også at kunne forsyne de efterfølgende udbygninger af NAU i perioden fra 2021-2040.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Nærmere beskrivelse fremgår af udbudsmaterialet, herunder Det Beskrivende Dokument og Funktionsbaserede Krav, som kan indhentes via iBinder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal ved sin prækvalifikationsansøgning afgive Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. Appendiks 1 til Det Beskrivende Dokument. Ansøger skal udfylde ESPD del II-VI og underskrive dokumentet. ESPD'et er en egenerklæring fra ansøger som foreløbigt bevis i stedet for certifikater, der er udstedt af offentlige myndigheder eller tredjemand.

Dokumentet udgør en formel erklæring fra ansøger om, at denne ikke befinder sig i de situationer, hvor økonomiske aktører efter udbudsloven skal eller kan blive udelukket, at denne opfylder de relevante egnethedskriterier, og at denne efter anmodning vil afgive de relevante oplysninger, som krævet af ordregiver.

En ansøger, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders/aktørers kapacitet for at opfylde de økonomisk/finansielle eller de teknisk/faglige udvælgelseskriterier, skal kun udfylde 1 ESPD.

En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders (underleverandører) kapacitet, skal sikre sig, at ordregiver modtager ansøgers eget ESPD samme med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder (underleverandører), som denne baserer sig på.

Hvis ansøger er en gruppe af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (et konsortium), der deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt ESPD med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-IV.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af forholdene i ESPD del III, afsnit A og B, er til stede (obligatoriske udelukkelsesgrunde). Ligeledes er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 136 er til stede (obligatoriske udelukkelsesgrunde). Ansøger gøres i den forbindelse opmærksom på, at de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudslovens § 136 figurerer som frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD'et.

Deltagelse i udbudsprocessen er ligeledes udelukket, hvis et af følgende forhold i ESPD del III, afsnit C er til stede (udvalgte frivillige udelukkelsesgrunde):

— Ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område iht. EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler mv. (udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1).

— Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis ansøgers aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis ansøger er under tvangsakkord, hvis ansøgers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller ansøger befinder sig i en lignende situation iht. en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøger er hjemmehørende (udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).

— Ansøger har indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning (udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4).

— Ansøger har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller lignende sanktion (udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/04/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/05/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud. Der henvises til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, jf. dette link: https://erst.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?schultzlink=lov20100492

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers tildelingsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med indgivelse af klagen til klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse til klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises til klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2017