TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Доставки - 13139-2018

12/01/2018    S8    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Измервателни уреди

2018/S 008-013139

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
000695096
бул. „Г. М. Димитров“ № 52А
София
1797
България
Лице за контакт: Вяра Хранова
Телефон: +359 882631490
Електронна поща: Vyara.Hranova@damtn.government.bg
Факс: +359 29861707
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.damtn.government.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.damtn.government.bg/?q=page&idd=index

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.damtn.government.bg/?q=page&idd=index
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване“.

II.1.2)Основен CPV код
38550000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване“ в четири обособени позиции.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 311 829.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38430000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на обществената поръчка е да се обезпечат нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“, главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и главна дирекция „Надзор на пазара“ от измервателно и контролно оборудване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 173 665.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“.
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на измервателно оборудване за нуждите на главна дирекция „Надзор на пазара“.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38340000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на измервателно оборудване за нуждите на главна дирекция „Надзор на пазара“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 925.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“.
II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на контролни уреди и спомагателна оборудване за нуждите на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и главна дирекция „Надзор на пазара“.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38600000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на контролни уреди и спомагателна оборудване за нуждите на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и главна дирекция „Надзор на пазара“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 705.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“.
II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на лабораторно обзавеждане за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39180000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на лабораторно обзавеждане за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 48 534.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да има реализиран минимален оборот в размер, попадащ в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, общо за последните три приключили финансови години в размер на:

Изисквано минимално/ни ниво/а:

— по обособена позиция 1 „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ — 347 300 (триста четиридесет и седем хиляди и триста) BGN,

— по обособена позиция 2 „Доставка на измервателно оборудване за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“ — 121 800 (сто двадесет и една хиляди и осемстотин) BGN,

— по обособена позиция 3 „Доставка на контролни уреди и спомагателна оборудване за нуждите на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и главна дирекция „Метрологичен надзор“ — 57 400 (петдесет и седем хиляди и четиристотин) BGN,

— по обособена позиция 4 — „Доставка на лабораторно обзавеждане за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ — 97 000 (деветдесет и седем хиляди) BGN.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил успешно сходни доставки.

2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват: разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и информационни системи, което се доказва със сертификат.

3. Участникът следва да предложи мрежа от оторизирани от производителя или официален негов представител на предлаганото/ите ново/и моторно/и превозно/и средство/а, сервизни центрове за тяхното гаранционно обслужване, разположени на територията на страната.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Най-малко две сходни доставки съобразно предмета на съответната позиция.

2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:20хх или еквивалентен, с обхват: доставка и/или производство на измервателно и изпитвателно оборудване.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнителят трябва да осигури гаранционно обслужване при условията на фабрична гаранция на всяко моторно превозно средство. По време на гаранционния срок и при извършване на гаранционно обслужване следва да се влагат само оригинални резервни части, материали и консумативи, съответстващи на фабричните изисквания на производителя на МПС.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/02/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/02/2018
Местно време: 14:00
Място:

Гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 4.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На заседанието се допускат представители на участниците.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за подава на жалба е в съответствие с чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/01/2018