Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 160507-2018

13/04/2018    S72

Magyarország-Kiskunhalas: Egészségügyi laboratórium által nyújtott szolgáltatások

2018/S 072-160507

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
Nemzeti azonosító szám: AK09425
Postai cím: Dr. Monszpart László utca utca 1.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató
E-mail: igazgatas@halasi-korhaz.hu
Telefon: +36 77522000
Fax: +36 77522011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.halasi-korhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.halasi-korhaz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://fairtender.hu/eljarasok.php
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Fair-Tender Kft.
Postai cím: Czimra Gyu. u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némediné Horányi Márta, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, névjegyzék száma: 00369
E-mail: fairtender@t-online.hu
Telefon: +36 704186618
Fax: +36 28920916
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fairtender.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fairtender.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Fair-Tender Kft. (I.A.S.G. Kft. tárgyaló)
Postai cím: Határ út 3. V. épület
Város: Pécel
Postai irányítószám: 2119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némediné Horányi Márta, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, névjegyzék száma: 00369
Telefon: +36 704186618
E-mail: fairtender@t-online.hu
Fax: +36 28920916
NUTS-kód: HU120 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fairtender.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fairtender.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egészségügyi Intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Laboratóriumi szolgáltatás

Hivatkozási szám: FT- 1148/Kiskunhalas/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
85145000 Egészségügyi laboratórium által nyújtott szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Közreműködői szerződés keretében az ajánlatkérő egészségügyi intézmény FJ2 kategóriájú (II. progresszivitási szintű) klinikai laboratóriumának, valamint területi ellátási kötelezettségébe tartozó keceli-, (jánoshalmi) és kiskőrösi J0-ás (0-ás) progresszivitási szintű rendelőintézeteiben lévő laboratóriumok teljes körű működtetése. Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő fekvő- és járó- betegei részére az igényelt összes laboratóriumi általános és sürgősségi vizsgálat (hematológia, hemosztázis, klinikai kémia, immunológia, vizelet, immunassay, allergia, kórokozók kimutatása, hagyományos mikrobiológiai vizsgálatok) elvégzése.

A szerződésszerű teljesítéshez szükséges műszerek, eszközök biztosítása az Ajánlattevő feladata, a vonatkozó szakmai minimumfeltételeknek megfelelően.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85145000 Egészségügyi laboratórium által nyújtott szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház (Dr. Monszpart L. u. 1.), Rendelőintézet Kecel, Rendelőintézet Jánoshalma, Rendelőintézet Kiskőrös Kossuth L. út 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Közreműködői szerződés keretében az ajánlatkérő egészségügyi intézmény FJ2 kategóriájú (II. progresszivitási szintű) klinikai laboratóriumának, valamint területi ellátási kötelezettségébe tartozó keceli-, (jánoshalmi) és kiskőrösi J0-ás (0-ás) progresszivitási szintű rendelőintézeteiben lévő laboratóriumok teljes körű működtetése. Ajánlatkérőnél Enterprise Communications Magyarország Kft. EMMA Medikai szoftver működik. Nyertes Ajánlattevőnek ehhez az informatikai rendszerhez kell illeszkednie. Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő fekvő- és járó- betegei részére az igényelt összes laboratóriumi általános és sürgősségi vizsgálat (hematológia, hemosztázis, klinikai kémia, immunológia, vizelet, immunassay, allergia, kórokozók kimutatása, hagyományos mikrobiológiai vizsgálatok) elvégzése. A várható éves vizsgálatszám: 260 000 000 pontnyi járóbeteg, és 65 000 000 pontnyi fekvő beteg vizsgálat. A szerződés időtartama alatt a megadott vizsgálatszámok, Ajánlatkérő ténylegesen felmerülő igénye alapján 30 % felfelé eltérhetnek, oly módon, hogy az opcióval megnövekedett vizsgálatszámok a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülnek a szerződésben foglalt feltételek mellett. A szerződésszerű teljesítéshez szükséges műszerek, eszközök biztosítása az Ajánlattevő feladata, a vonatkozó szakmai minimumfeltételeknek megfelelően.

Az alábbi helyben (a központi laboratóriumban) végzendő laboratóriumi szakterületekre vonatkozóan: Klinikai kémia, Immunkémia, Hematológia, Hemosztázis, Vizeletdiagnosztika. Ajánlattevő feladata, a megadott vizsgálatszám biztonságos elvégzésére alkalmas, mérőberendezések telepítése a központi laboratóriumba. A mérőberendezések mellett Ajánlattevőnek háttérkészülékeket kell telepítenie a sürgősségi ügyeleti feladatok ellátásához. Ajánlattevőnek a jogszabályoknak megfelelő mintavételi rendszert kell használnia. Ajánlattevőnek vonalkódos minta-azonosítási rendszert kell biztosítania. Annak érdekében, hogy Ajánlatkérő zökkenőmentesen eleget tudjon tenni ellátási kötelezettségének, Ajánlattevőnek, a laboratórium működtetéséhez megajánlott - vagy azokkal egyenértékű - berendezésekkel üzemeltetett, legalább 1 db háttér-laboratóriummal kell rendelkeznie. A háttér-laboratóriumnak azonos labor informatikai rendszerrel kell működnie, és annak összeköttetésben kell állnia az Ajánlatkérő központi laboratóriumával. Ajánlattevőnek vállalnia kell a szolgáltatás nyújtásához szükséges, jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek (technikai, laboratóriumi eszközök, berendezések, vegyszerek stb.) folyamatos biztosítását, rendelkezésre állását az Ajánlatkérő intézet mindenkori rendelési idejéhez igazodva. Ajánlattevőnek vállalnia kell a laboratóriumi informatikai rendszer kialakítását és működtetését. Az Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy a vizsgálati eredményeket elektronikus formában az Ajánlatkérőnél működő egészségügyi informatikai rendszerhez illesztve adja meg. Az informatikai rendszer illesztésének teljes költsége az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérőnél Enterprise Communications Magyarország Kft. EMMA Medikai szoftver működik. Nyertes Ajánlattevőnek ehhez az informatikai rendszerhez kell illeszkednie. A közbeszerzés tárgyának részletes műszaki leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A laboratóriumi szolgáltatás nyújtására mind a szakmai, mind pedig a gazdaságossági tényezőket figyelembe véve csak komplett ajánlat adható. A nyújtandó szolgáltatás összetettségére tekintettel a feladatok szakmai szempontból csak igen nehezen, vagy egyáltalán nem bonthatók részekre, anélkül, hogy ez ne veszélyeztetné a folyamatos és biztonságos betegellátást. A folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében alapvető fontosságú, hogy a laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, ill. a laboratóriumok folyamatos és biztonságos működését egy Közreműködő biztosítsa.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Nyertes Ajánlattevőnek a szolgáltatást a mindenkor hatályos jogszabályok szigorú betartásával, azok figyelembe vételével kell elvégezni. (60/2003.(X.20) ESzCsM rendelet, továbbá a 96/2003 (VII. 15.) Korm. rendelet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn. Igazolás a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 12-14.§ szerint.

Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevőnek, a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján tett saját nyilatkozatát, amelyet ajánlattételkor kell benyújtani. Az alkalmassági követelmények meglétét megalapozó nyilatkozatokat és dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint megküldött felhívás esetén kell benyújtani. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolási módok:P.1. a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint, P.2. a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolás. Folytatás a VI.4.3. pont 15. pontjában.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

60/2003.(X.20) ESzCsM rendelet „Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről”

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A részletes fizetési feltételeket és a szerződéses mellékkötelezettségeket a közb.dok.-ban megadott közreműködői szerződés 6. pontja tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. A szolgáltatási díjat, a nyújtott szolgáltatások alapján, Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően havonta egy alkalommal, utólag, a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bek-ben foglaltak alapján, a számla dátumától számított 60 napon belül történő átutalással fizeti meg a Ptk. 6: 130. § (1) - (2) bek-ben foglaltak szerint. A kifizetés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Tv. hatálya alá esik. Késedelmi kötbér: a késedelem minden naptári napja után a szerződésszegés hónapját megelőző hónapra elszámolt közreműködői díj 1/30-ad részének megfelelő mértékű, legfeljebb azonban hat havi közreműködői díj összegével megegyező mértékű kötbér összeg. Meghiúsulási kötbér: a Közreműködő a teljes egy évre számított szerződéses érték 20 %-a.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Értékelési szempontok a Kbt. 76 § (3) bek. szerint részletezve a dokumentációban:

1. Ellenszolgáltatás mértéke súly 100; az alábbiak szerint:

1.1. A fekvőbeteg ellátásban a teljesítmények Ft/pont szorzata (1 pont hány HUF) súly 70;

1.2. A NEAK bevétel %-a, a Járóbeteg vizsgálatok után súly 30;

2. Az M2 a.) alkalmassági köv.-ben megnevezett és a teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) súly 10.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 03/05/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) Ajánlattevő(k)nek ajánlatukban be kell benyújtaniuk a közbeszerzési dokumentum II.7. pontjában megadott valamennyi dokumentumot és nyilatkozatot.

2.) A Kbt. 131. § (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével kötheti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, a Kbt. 131. § (4) bek. alapján az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.

3.) A Kbt. 35. § (8) bek. alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, közös ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Több ajánlattevő azonban közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben közös Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az egyetemleges és korlátlan felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben való arány meghatározásra vonatkozó megállapodást, továbbá a közösen benyújtott ajánlatukban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással.

4.) Ajánlatkérő a közb. dok. térítésmentesen és teljes terjedelemben, közvetlenül elektronikus úton, a. I.3. pontban megadott linken történő regisztrációt követően az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi, az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától. A dokumentáció elérése az ajánlattétel feltétele, azt legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. Az ajánlattételi határidő lejártának napján a közb. dok. 10:00 óráig érhető el. Az ajánlatok benyújthatók az 1.3. pontban megadott címen, munkanapokon 10:00-től 15:00 óráig, ill. az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00–10:00 óra között.

5.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig az ajánlatoknak be kell érkezniük a bontás helyszínére. A postai kézbesítésből eredő késedelmet, ill. jogkövetkezményeket ajánlatkérőnek nem áll módjában magára vállalni.

6.) Ajánlatkérő a 321/2011. (X. 30) Korm. rend. 30. § (4) bek. értelmében, felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.1.2. P1. P-2. és III.1.3.M1. M.2. pontokban megadottak szerint.

7.) Ajánlattevő, a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján, az Aj.felhívásban és a Közb. dok.-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Aj.kérőtől, legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző negyedik napig, az Ajánlati Felhívásban jelzett címre küldött levélben, elektronikus levélben, telefaxban vagy táviratban. (Az írásos formában megküldött kérdéseket, minden esetben kérjük elektronikus formában is megküldeni, a fairtender@t-online.hu e-mail-címre. A kiegészítő információkat Ajánlatkérő köteles a lehető leghamarabb megküldeni, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvette, és ajánlata elkészítése során azt figyelembe vettem.

8.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

9.) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dok.-ban nem szabályozott kérdésekben a közb.-ről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

10.) Ajánlattevő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.

11.) FAKSZ: Némediné Horányi Márta, névjegyzék száma: 00369.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.3. További információk folytatása:

12.) Értékelési szempontok pontozása

Az egyes részszempontokra adható pontszám: 0-10.

1. értékelési szempont pontozása: A legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 0-10 pont között a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra a fordított arányosság szabályai szerint a Hatósági útmutató III.A.1.ba pontja alapján 2016. évi 147. szám.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlatevők figyelmét, hogy a NEAK által történő finanszírozás mértékét meghaladó árajánlatot nem tud elfogadni.

2. értékelési szempont pontozása: A legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 0-10 pont között a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra az egyenes arányosság szabályai szerint a Hatósági útmutató III.A.1.bb pontja alapján 2016. évi 147. szám. Az értékelési szempontok részletezése a IV.1.11) pontban és a közbeszerzési dokumentum 20. pontjában.

13.) Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.

14.) Nyertes Ajánlattevőnek, a szerződéskötés időpontjára, a következő minőségirányítási, környezetirányítási és adatvédelmi rendszerek meglétéről szóló tanúsítványokkal kell rendelkeznie, amelyek hiányát Ajánlatkérő olyan körülmények tekinti, amely alapján eláll a szerződés megkötésétől, ezek: az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer, az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer, továbbá a szerződéskötéskor hatályos adatvédelmi biztonsági rendszer.

15.) III.1.4) pont folytatása: Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolási módok minimumkövetelményei: Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan: P.1. Amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított elmúlt 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (laboratóriumi szolgáltatás) származó nettó árbevétele évente nem elérte el legalább a 264 500 000 HUF-ot. P.2. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik legalább 25 millió Ft/év és 10 millió Ft/ eset értékű szakmai (laboratóriumi szolgáltatás) felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolással. Műszaki és szakmai alkalmassági igazolási módok: M/1. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint, M/2. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-ának (3) bekezdés b) pontja szerint, minimumkövetelmény(ek): M/1/. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított három évben teljesített legalább jelen eljárás tárgyával megegyező (laboratóriumi szolgáltatás) szolgáltatás ellátására vonatkozó, legalább 182 500 000 pont/év és /vagy ennek megfelelő mennyiségű elvégzett vizsgálatszám összteljesítményű, labor működtetésére, laborvizsgálatok (vér, vizelet, széklet) elvégzésére vonatkozó referenciával. Az alkalmassági feltételnek való megfelelőség egy vagy több szerződéssel is igazolható. Ajánlatkérő a három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) amennyiben nem rendelkezik a.) legalább a laboratóriumi szolgáltatás ellátásához szükséges minimum 2 fő általános vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező orvossal, akik közül legalább egy 1 fő laboratóriumi szakorvosi, vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkezik. b.) a laboratóriumi szolgáltatás ellátásához a jogszabályban (60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet) minimálisan előírt számú szakképzett laboratóriumi asszisztenssel, technológussal.

16.) Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét kizárja.

17.) A bontás helye: Fair-Tender Kft. (I.A.S.G. Kft. tárgyaló – 2119 Pécel, Határ u. 3. V. épület), a bontás ideje: 2018. május 3-a 10:00 óra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/04/2018