Services - 167522-2018

18/04/2018    S75

Magyarország-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások

2018/S 075-167522

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK23600
Postai cím: Lajos utca 103.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kuti Dániel
E-mail: jog@nhkv.hu
Telefon: +36 19996464
Fax: +36 12111419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nhkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://nhkv.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A fővárosi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával és visszkereset nélküli követelésértékesítésével kapcsolatos szolgáltatás

II.1.2)Fő CPV-kód
66000000 Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A fővárosi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával és visszkereset nélküli követelésértékesítésével kapcsolatos szolgáltatás.

Összességében 6 254 000 db + 10 % számla hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázására és bruttó 58 603 000 000 HUF + 10 % értékben visszkereset nélküli követelés értékesítésével kapcsolatos szolgáltatás (faktorálás).

Megbízott feladatainak részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 762 438 700.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79999200 Számlázási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1036 Budapest, Lajos utca 103.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A fővárosi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával és visszkereset nélküli követelésértékesítésével kapcsolatos szolgáltatás.

Teljes mennyiség:

Összességében 6 254 000 db + 10 % számla szilárd hulladékkezelési díj számlázására és bruttó 58 603 000 000 HUF + 10 % értékben visszkereset nélküli követelés értékesítésével kapcsolatos szolgáltatás (faktorálás).

Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés az Ajánlatkérőnek kizárólag Budapest főváros lakossági fogyasztói és gazdálkodó szervezetei vonatkozásában felmerülő, fenti tárgyú feladataira vonatkozik.

Nyertes ajánlattevő feladatai:

I. Számlázás

1. A Megbízott feladatkörébe tartozó, érintett fogyasztói kör meghatározása (havonta)

2. Törzs- és számlázási adatnyilvántartás tartalma

3. Az adatkezelésre, adatfeldolgozásra, adatbiztonságra vonatkozó megállapodás

4. Az ajánlatkérő részére adatszolgáltatás teljesítése (adatbázis módosulása)

5. Hulladékkezelés díjainak számítógépes számlázása és a díjszámlák elkészítése

6. Kétféle számlaállomány készítése

7. Számlabemutatás a számlakötelezett fogyasztók részére

8. Ügyfélszolgálati tevékenység ellátása

II. Hulladékkezelési díj követelés megvásárlása

Az ajánlatkérő eladja a 2018. április 1. napja és 2021. január 31. közötti teljesítési időszakban számlázott hulladékkezelési szolgáltatásból eredő, tételesen nyilvántartott számlakövetelését, visszkereseti jog biztosítása nélkül.

Megbízott feladatait a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően köteles ellátni.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a számlázási adatok nyújtására kötelezett a hatályos jogszabályi előírások alapján a közszolgáltatási területen a közszolgáltató.

Megbízott feladatainak részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért és teljesítési biztosítékot (garancia) alkalmaz, ennek részleteit a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

Ajánlatkérő az eljárásban történő részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, ennek részleteit a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

Ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett gazdasági szereplő a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben rögzítettek szerinti, faktorálás végzéséhez szükséges engedéllyel kell, hogy rendelkezzen. Ennek másolatát köteles ajánlattevő az ajánlatában csatolni.

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét megvizsgálta, a részekre történő Ajánlattételt nem teszi lehetővé. A beszerzés részekre bontása gazdaság és műszaki, és a beszerzéshez fűződő minőségi elvárások szempontjából sem ésszerű. A beszerzés részekre bontása esetén csökkenne a nagyfokú szervezettség, összehangoltság alapján ajánlatkérő számára elérhető gazdaságosság, továbbá emellett ajánlatkérő számára műszaki szakmai szempontból is lényegesen célszerűbb, ha a díjbeszedéshez és az azokkal összefüggő szolgáltatásokhoz (faktorálás) kapcsolódó feladatokat egy szerződés keretében tudja biztosítani. A részekre bontás többek között informatikai szempontból is ésszerűtlen lenne. Mindezek mellett ajánlatkérő álláspontja szerint sem terület, sem feladatkiosztási alapon sem lehetséges az objektív módon történő részmeghatározás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 001-000506
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„A fővárosi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával és visszkereset nélküli követelésértékesítésével kapcsolatos szolgáltatás”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/03/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Díjbeszedő Holding Zrt.
Postai cím: Budafoki út 107–109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Díjbeszedő Faktorház Zrt.
Postai cím: Budafoki út 107–109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 762 438 700.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával kapcsolatos szolgáltatás.

Számlakép előállítás.

Informatikai (számlázási) rendszer rendelkezésre bocsátása.

Számla elektronikus bemutatása.

Számlák előállítása.

Visszkereset nélküli követelésvásárlással kapcsolatos szolgáltatás.

Informatikai rendszer rendelkezésre bocsátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők adatai:

1, Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107–109., adószám: 10805246-2-43) és Díjbeszedő Faktorház Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107–109., adószám: 11780823-2-43) közös ajánlattevők

2, DHK Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31., adószám: 12519536-2-43) és IMMODUS Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31., adószám: 12343021-2-43) közös ajánlattevők

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2018