Supplies - 360627-2019

Submission deadline has been amended by:  411911-2019
31/07/2019    S146

Poland-Jaworzno: Public-service buses

2019/S 146-360627

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasta Jaworzno, Urząd Miejski w Jaworznie
Postal address: ul. Grunwaldzka 33
Town: Jaworzno
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-600
Country: Poland
Contact person: Mariusz Rosiak
E-mail: zamowienia@um.jaworzno.pl
Telephone: +48 326181586
Fax: +48 326181501
Internet address(es):
Main address: www.um.jaworzno.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.jaworzno.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.6)Main activity
Other activity: ogólne usługi publiczne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów

Reference number: BZ.271.1.16.2019
II.1.2)Main CPV code
34121100 Public-service buses
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, z napędem elektrycznym (zwanych dalej autobusami) w podziale na 2 następujące części, zwane dalej zadaniami:

a) dostawa 5 sztuk autobusów niskopodłogowych, zwanych dalej „autobusami E 10” — zadanie nr 1;

b) dostawa 15 sztuk autobusów niskopodłogowych, zwanych dalej „autobusami E 12" — zadanie nr 2.

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) — zwanej dalej Pzp.

3. Postępowanie prowadzone jest z możliwością zastosowania — zgodnie z art. 24aa Pzp — tzw. procedury odwróconej.

4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a Pzp zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 45 500 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 5 sztuk autobusów niskopodłogowych „E10”

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34121400 Low-floor buses
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Jaworzno

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk autobusów niskopodłogowych (w rozumieniu Polskiej Normy PN-S-47010:1999 w aktualnym brzmieniu) o długości całkowitej zawierającej się w przedziale od 8±2 % metrów do 10,5±2 % metra, zwanych dalej „autobusami E 10”. Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę gwarancyjną autobusów E10. Autobusy napędzane mają być wyłącznie napędem elektrycznym. Szczegółowy opis określono w SIWZ.

2. Kryteria oceny ofert: cena oferty 60 %, okres udzielonej gwarancji – 15 %, ocena techniczno-eksploatacyjna autobusu – 25 % (dot. sekcji II.2.5 ogłoszenia).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 650 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn.:„Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotąpojazdów” objęty umową o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0023/16-00 w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – EFS

II.2.14)Additional information

Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 15 sztuk autobusów niskopodłogowych „E12”

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34121400 Low-floor buses
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Jaworzno, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk autobusów niskopodłogowych (w rozumieniu Polskiej Normy PN-S-47010:1999 w aktualnym brzmieniu) o długości całkowitej zawierającej się w przedziale od 11,8±2 % metra do 12,15±2 % metrów, zwanych dalej „autobusami E 12”. Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę gwarancyjną autobusów E12. Autobusy napędzane mają być wyłącznie napędem elektrycznym.Szczegółowy opis określono w SIWZ.

2. Kryteria oceny ofert: cena oferty 60 %, okres udzielonej gwarancji – 15 %, ocena techniczno-eksploatacyjna autobusu – 25 % (dot. sekcji II.2.5 ogłoszenia).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 35 850 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn.:„Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotąpojazdów” objęty umową o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0023/16-00 w ramach działania 6.1 Rozwójpublicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportuzbiorowego miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – EFS

II.2.14)Additional information

Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust.4 Pzp) i art.24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Pzp.

2. Wraz z ofertą wykonawca musi złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - zgodnie z uwagami sekcji VI.3) ogłoszenia.

3. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zamawiający wezwie do złożenia:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 Pzp,

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;

5. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

a) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,

b) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt b) składa dokument lub dokumenty wystawione wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

6. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w ust.5, zastępuje się go dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby,

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w ust.4 pkt a), składa dokument, o którym mowa w ust.5 pkt a) w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 Pzp; jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,

8. dokumenty, o którym mowa w ust.5-7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe albo zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

dla zadania nr 1: 8 000 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

dla zadania nr 2: 30 000 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej:

dla zadania nr 1: 7 500 000 PLN,

dla zadania nr 2: 15 000 000 PLN.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia następujących dokumentów:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

2) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, należycie wykonał co najmniej:

1) dla zadania nr 1: zadanie obejmujące swoim zakresem dostawę autobusów miejskich elektrycznych o łącznej wartości brutto co najmniej 6 000 000 PLN,

2) dla zadania nr 2: zadanie obejmujące swoim zakresem dostawę autobusów miejskich elektrycznych o łącznej wartości brutto co najmniej 18 500 000 PLN.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia następujących dokumentów:

— wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania ipodmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykonawca może skorzystać ze wzoru wykazu dostaw stanowiącego załącznik do SIWZ.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ponadto wykonawca ten będzie zobowiązany do złożenia następujących dokumentów, potwierdzających że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego:

1) wyniki badań (potwierdzające spełnienie składnika T3), wykonanych przez certyfikowaną jednostkę według procedury badawczej PB-23 (wydanie drugie), opracowanej przez Instytut Pojazdów Szynowych TABOR lub według metodyki określonej przez UITP dla przeprowadzania testów zużycia energii elektrycznej w warunkach SORT-2, o ile taka metodyka zostanie opublikowana i wdrożona do badania zużycia energii autobusów elektrycznych,

2) homologacja (potwierdzająca spełnienie składnika T6) potwierdzająca spełnienie przez oferowany autobus wymogów wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich zgodnie Regulaminem nr 66-01 (lub nowszy) EKG ONZ,

3) rysunek/i ofertowy oferowanego autobusu określający parametry techniczne będące przedmiotem oceny (potwierdzające spełnienie składnika T9 i T10),

4) zakres udzielonej autoryzacji na wykonanie obsług, napraw mechanicznych i elektrycznych oferowanych autobusów-odpowiednio E10 i E12,

5) zakres udzielonej autoryzacji na wykonanie napraw powypadkowych oferowanych autobusów — odpowiednio E10 i E12,

6) wykaz oferowanych narzędzi i urządzeń specjalistycznych do naprawy i obsługi autobusów — odpowiednio E10i E12,

7) opis oferowanych autobusów-odpowiednio E10 i E12, obrazujący w szczególności najważniejsze parametry techniczne i wyposażenie tych autobusów.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

1) dla części nr 1 — 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych),

2) dla części nr 2 — 350 000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zgodnie z wzorami umów stanowiącymi załączniki do SIWZ.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez 2 lub więcej podmiotów, np. konsorcjum, spółka cywilna) pod następującymi warunkami:

a) wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego — nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki,

b) dokumenty w postępowaniu wykonawcy składają zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Z wybranym w ramach poszczególnych zadań wykonawcą zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

2. Zgodnie z art. 144 Pzp zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści umowy na warunkach określonych w SIWZ.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % całkowitej ceny ofertowej.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/09/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/09/2019
Local time: 13:00
Place:

1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, sala 045b.

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .odt (przy czym ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu .pdf.) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Wykonawca, pod rygorem nieważności, składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i dokumenty składane wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@um.jaworzno.pl (zamawiający zaleca stosowanie tego sposobu) lub za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).

4. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami służąca wyłącznie do składania/wycofywania i zmiany oferty odbywa się za pośrednictwem:

a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal

5. W przypadku gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców. Dokument potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

8. Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio stosowny punkt w formularzu ofertowym oraz właściwą część JEDZ. W przypadku gdy wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli wykonawcy znane są firmy podwykonawców na etapie składania oferty, winien wskazać je w JEDZ.

9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ (www.bip.jaworzno.pl), informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. W przypadku wykonawców występujących wspólnie wymaga się złożenia w/w dokumentu dla wszystkich podmiotów.

10. Okres związania ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6) ogłoszenia wynosi 90 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna, art. 36a ust. 2 Pzp, oferty wariantowe – nie mają zastosowania.

12. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ, dostępnej wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.jaworzno.pl.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zgodnie z art. 179 Prawo zamówień publicznych, środki ochrony prawnej określone poniżej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem, albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania.

9. Jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:

a) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy działu VI Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/07/2019