Szolgáltatások - 363119-2017

15/09/2017    S177

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2017/S 177-363119

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 709024227
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Városliget Park Rehabilitáció megvalósításához szükséges tájépítészeti generál- és szakági tervezési feladatok.

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Városliget Park Rehabilitáció megvalósításához szükséges tájépítészeti generál- és szakági tervezési feladatok

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Városliget Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a Városliget Park rehabilitációját megalapozó tervek elkészítése az alábbi tevékenységek elvégzését, dokumentációk átadását igényli:

1. Aktualizált pályamű átadása;

2. Vázlatterv elkészítése, jóváhagyatása;

3. Véleményezési Engedélyezési terv készítése;

4. Építési Engedélyezési Tervdokumentáció összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;

5. Az építési hely kivitelezés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése;

6. Teljes körű kiviteli tervek készítése több ütemben;

7. Tervezői művezetés;

8. Generálmegvalósulási terv átadása;

9. Projekt zárás tervezési feladatai.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 21/09/2016
Befejezés: 20/10/2020
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 194-349375

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés „A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Városliget Park Rehabilitáció megvalósításához szükséges tájépítészeti generál- és szakági tervezési feladatok” tárgyában

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
21/09/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Garten Studio Kft.
Postai cím: Pálya u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 270 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződés módosítás dátuma 6.7.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint. VI.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/09/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Városliget Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a Városliget Park rehabilitációját megalapozó tervek elkészítése az alábbi tevékenységek elvégzését, dokumentációk átadását igényli:

1. aktualizált pályamű átadása;

2. vázlatterv elkészítése, jóváha gyatása;

3. véleményezési Engedélyezési terv kész ítése;

4. építési engedélyezési tervdokumentáció össz eállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;

5. az építési hely kivitelezés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése;

6. teljes körű kiviteli tervek készítése több ütemben;

7. tervezői művezetés;

8. generálmegvalósulás i terv átadása;

9. projekt zárás tervezési feladatai.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 21/09/2016
Befejezés: 20/10/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 349 970 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Garten Studio Kft.
Postai cím: Pálya u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az Alapszerződésben és mellékleteiben meghatározott feladatok köre kiegészül a Módosítás 1. sz. mellékleteként becsatolt műszaki leírásnak megfelelően.

A Tervezőt a Módosítás 1. sz. mellékletében megjelölt feladatok szerződésszerű elvégzéséért az alábbi díjazás illeti meg a

Számlázási Ütemtervben foglalt ütemezés alapján:

44 970 000 HUF + Áfa, (azaz negyvennégymillió-kile ncszázhetvenezer forint plusz Áfa)

Az Alapszerződés 2.1 pontja a Módosítás 2. pontjára tekintettel az alábbiak szerint mód osul:

„2.1 A Tervezőt a jelen szerződésnek megfelelően ellátott tevékenységéért a 2. sz. melléklet (Számlázási Ütemterv) szerinti

megoszlásban és ütemezésben az alábbi díjazás illeti meg:

Tervezési Díj: 1 314 970 000 HUF + Áfa, azaz egymilliárd-h áromszáztizennégymillió- kilencszázhetvenezer forint plusz Áfa

(eredeti szerződéses érték: 1 270 000 000 HUF)

Mindösszesen: 1 314 970 000 HUF + Áfa, azaz e gymilliárd-háromszáztizennégymillió- kilencszázhetvenezer forint plusz Áfa

1. Az Alapszerződés 12.7 pontja az alábbiak szerint módosul (azzal, hogy a módosításra került szövegrészek vastag, dőlt be tűvel

kerültek kiemelésre):

„12.7 Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §, valamint a

Ptk. 6:130. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.”

1. Felek megállapodnak, hogy a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltakra figyelemmel az Alapszerződésben és mellékleteiben meghatározott feladatok átütemezésre kerülnek, és kiegészülnek a jelen Módosítás 1. sz. mellékleteként becsatolt módosított Tervezési Feladatleírásnak megfelelően.

2. Tervezőt a jelen Módosítás 1. sz. mellékletében megjelölt feladatok, így többek között az előrehozott tájépítészeti, építészeti, öntözőrendszeri, vízgépészeti, közműellátási kiviteli tervdokumentáció és hidrogeológiai vizsgálatok szerződésszerű elvégzéséért az alábbi díjazás illeti meg a jelen Módosítás 2. sz. mellékletébe becsatolt módosított Számlázási Ütemterv szerint:

35 000 000 HUF + Áfa, (azaz harmincötmillió forint plusz Áfa)

3. Az Alapszerződés 2.1 pontja a jelen Módosítás 2. pontjára tekintettel az alábbiak szerint módosul (azzal, hogy a módosításra került szövegrészek vastag, dőlt betűvel kerültek kiemelésre):

„2.1 A Tervezőt a jelen szerződésnek megfelelően ellátott tevékenységéért a 2. sz. melléklet (Számlázási Ütemterv) szerinti megoszlásban és ütemezésben az alábbi díjazás illeti meg:

Tervezési Díj: 1 349 970 000 HUF + Áfa, azaz egymilliárd-háromszáznegyvenkilencmillió- kilencszázhetvenezer forint plusz Áfa (eredeti szerződéses érték: 1 270 000 000 HUF).

Mindösszesen: 1 349 970 000 HUF + Áfa, azaz egymilliárd-háromszáznegyvenkilencmillió- kilencszázhetvenezer forint plusz Áfa”.

4. Tervező köteles a Módosítás hatályba lépésétől számított 15 (tizenöt) napon belül a Teljesítési Biztosíték összegét a megnövelt díj alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni az Alapszerződés 13.6 pontjában foglaltaknak megfelelően.5. Az Alapszerződés 1. sz. mellékletét (Tervezési feladatleírás) Szerződő Felek jelen Módosítás 1. sz. melléklete szerint módosítják.6. Az Alapszerződés 2. sz. mellékletét (Számlázási ütemterv) Szerződő Felek jelen Módosítás 2. sz. melléklete szerint módosítják.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Megrendelő érdekkörében előre nem látható okok (a FINA úszó világbajnokság kihelyezett szinkronúszás helyszínének a Városligeti ingatlant érintő megvalósítása) miatt felmerült módosítási igények a tervezési program módosítását teszik szükségessé. A szerződésmódosítás rendezi a tervezési folyamat során szükségessé vált módosításból eredő szerződéses változtatásokat. A Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltakra figyelemmel, különös tekintettel az előrehozott határidőre, a határidő módosítás miatt felmerült új közmű tervezési feladatokra, továbbá az előrehozott fejlesztések kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozóan az Alapszerződés módosítása szükséges, amely nettó 35 000 000 HUF (a tervezési díj 2,7 %-a) díjnövekedéssel jár. A B) és C) pontban jelzett tervezési díjmódosítások egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel – egyik a FINA úszó világbajnokság helyszíne miatt, a másik a Kormá.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 270 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 349 970 000.00 HUF