Árubeszerzések - 403598-2017

12/10/2017    S196    - - Árubeszerzések - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Budapest: Jegykiadó gépek

2017/S 196-403598

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Budapest
1075
Magyarország
Telefon: +36 12347124
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Projekt szerződés.

II.1.2)Fő CPV-kód
30144200
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szerződés jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártására, szállítására, telepítésére és üzemeltetésére

II.2.2)További CPV-kód(ok)
50316000
71500000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése.

A jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, és teljes körű üzemeltetése, amely az alábbi elvégzendő feladatokat foglalja magában:

1.) 300 db -10 % jegykiadó automata berendezés legyártása, leszállítása, telepítése (bontási munkák, kivitelezés), üzembe helyezés;

2.) jegykiadó automaták teljes körű üzemeltetése (pénzszállítással együtt).

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 72
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013/S 181-313078

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Projekt szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
04/09/2013
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Budafoki út 56.
Budapest
1117
Magyarország
E-mail: kovacs.sandor@t-systems.hu
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 561 690 409.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés 4. számú módosításának időpontja: 15.9.2017. napja.

Az ellenérték növekedése nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át. A 4. számú Módosításban rögzítésre került továbbá, hogy a Kbt. 141.§ (4) bek. cc) alpontjában szereplő 50 %-os kifizetési limit a 4. sz. Módosítás szerinti többletkifizetésekre önállóan, a 2. sz. Módosítás és a 3. sz. Módosítás szerinti többlet kifizetésektől függetlenül értelmezendő, mivel a hivatkozott módosítások egymással össze nem függő körülmények miatt váltak szükségessé.

Figyelemmel a szerződés és a módosítások jellegére a 4. számú Módosítást követő teljes szerződéses érték pontosan nem meghatározható, így a VII.2.3. pontban a Kbt. 141.§ (4) bek. cc) alpontjában szereplő 50 %-os kifizetési limit maximális értékével növelt érték került rögzítésre (figyelembe véve a korábbi szerződésmódosítások értékét is), amely összegtől a tényleges szerződéses érték alacsonyabb lehet, de magasabb nem.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A régi Kbt. 137. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/10/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
30144200
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
50316000
71500000
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése.

A jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, és teljes körű üzemeltetése, amely az alábbi elvégzendő feladatokat foglalja magában:

1.) 300 db -10 % jegykiadó automata berendezés legyártása, leszállítása, telepítése (bontási munkák, kivitelezés), üzembe helyezés;

2.) jegykiadó automaták teljes körű üzemeltetése (pénzszállítással együtt).

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 72
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 9 026 106 679.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Budafoki út 56.
Budapest
1117
Magyarország
E-mail: kovacs.sandor@t-systems.hu
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

— A Fő Projektszerződés II.1. pontjában szereplő fogalom-meghatározások kiegészülnek az „Eltömítés”, a „Bankjegy-visszahúzás” és az „Ügyfél hiba” fogalmával.

— Az Üzemeltetési Szerződés az Eltömítések és Bankjegy-visszahúzások kezelésének kérdéseit részletesen szabályozó (a Felek együttműködésére, a hibaelhárítási határidőkre, a hibaelhárítás keretében teljesítendő feladatokra, a limitációk, priorizálás kérdéseire, a Vállalkozó díjazására, a felelősségi szabályokra kiterjedő) új III.11. ponttal egészül ki.

— A Felek az Üzemeltetési Szerződés új III.11. pontjára, az ebben foglaltakra tekintettel rögzítik, hogy a TVM rendszer üzemeltetésére irányadó korábbi megállapodásaik alábbi rendelkezései a 4. sz. Módosítás hatályba lépése után, a továbbiakban nem alkalmazandóak:

— az 1.4. pontban hivatkozott Jegyzőkönyv 2.3. pontjának második francia bekezdése („a TVM készpénz kiadó egységeinek eltömítése haszonszerzés céljából és az ebből adódó modulkiesés (ezek elhárítására a rongálások kijavítására vonatkozó szabályok érvényesek”);

— az 1.4. pontban hivatkozott Jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét, egyben 1. sz. mellékletét képező, a Vállalkozó által egyoldalúan adott Nyilatkozat a jelen 4. sz. Módosításban megfogalmazott Eltömítés, Bankjegy-visszahúzás és Ügyfél-hiba esetek tekintetében. A teljes egyértelműség kedvéért az ezen kívül álló esetek – például, de nem kizárólagosan: a kijelző törés- esetében az 5 (öt) napos vállalási határidő érvényben marad.

— A Felek által 28.9.2015-án aláírt Kiegészítő Keretmegállapodás 4.5.1. pontja második bekezdése alábbi utolsó mondata:

„Ebben a körben a Felek a teljes egyértelműség kedvéért, a Fő Projektszerződés egészére (és a Meglévő rendszer üzemeltetésére) is kiterjedő hatállyal, az egységes értelmezés kedvéért rögzítik, hogy a TVM készülékek úgynevezett »eltömítése« az Üzemeltetési Szerződés szerinti vandalizmusnak (harmadik személyek által végzett jogellenes tevékenységnek) minősül, aminek következményei (a TVM készülék esetleges leállása miatti újraindítás) elvégzésére a Vállalkozónak a Fő Projektszerződéshez kapcsolódó, a Felek által aláírt Szerződés Értelmező Közös Jegyzőkönyv mellékletét képező egyoldalú vállalkozói nyilatkozat szerinti 5 (öt) naptári napos határideje van alapesetben.”

— Az Üzemeltetési Szerződés III.2. pontjában szereplő, „Az Üzemeltetési időszak minden egyes naptári hónapjában a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások szolgáltatási szintjének, ennek megfelelően az adott hónapra fizetendő Üzemeltetési díj összegének megállapítása” tárgyú szerződéses fejezet egy, a határidőn túli teljesítés szankciói szabályait rögzítő új VII.2.4. ponttal kerül kiegészítésre.

— Vállalkozó kötelezettségvállalása a 4. sz. Módosítás hatályba lépése időpontjában a Megrendelő által átvett, de csak a teszt-TVM készüléken működő egyes funkciók (automatikus hibajegy generálás; online tranzakciós adatbetöltés; vakok és gyengén látók menüje) kiterjesztése a teljes TVM rendszerre.

— Az Üzemeltetési Szerződés a TVM készülékek érintőképernyője nem megfelelő működésével kapcsolatos hibák kezelését szabályozó, új III.12. ponttal egészül ki.

— Az új Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) alpontja cc) alpontjára figyelemmel a 4. sz. Módosítás kapcsán kifizethető összes többlet díjazás nem haladhatja meg a Fő Projektszerződés aláírásakor érvényes összes nettó díjazás (a Fő Projektszerződés hatályba lépése időpontjában ez az összeg nettó 2 954 197 980 HUF volt – opciók nélkül számítva – a Vállalkozási Szerződésre, és nettó 2 106 193 759 HUF volt az Üzemeltetési Szerződés eredeti, 5 (öt) éves időtartamára számolva, összesen tehát nettó 5 060 391 739 HUF 50 %-át (ötven százalékát), vagyis nettó 2 530 195 870 HUF (kettőmilliárd-ötszázharmincmillió-százkilencvenötezer-nyolcszázhetven forint) összeget.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amit az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre (Kbt. 141.§ (4) bek. ca) alpont). A 4. sz. Módosításban szereplő többletszolgáltatások, és az azok kapcsán kifizetendő többlet díjazás az Eltömítések, és azok következményei elhárításához kapcsolódik. Az Eltömítés jelenségének bekövetkezésére a Felek előre nem tudtak felkészülni. A Megrendelő számára racionális lépés egy olyan többlet-szolgáltatás igénybe vétele, ami a Fő Projektszerződés eredeti rendelkezéseihez képest rövidebb idő alatti kijavítást két a TVM készülékek Eltömítésére visszavezethető hibák kapcsán a Vállalkozótól még többlet díjazás fizetése árán is.

A módosítás nem változtatja meg a Fő Projektszerződés általános jellegét (Kbt. 141.§ (4) bek. cb) alpont). Az Eltömítések következményeinek elhárítása az üzemeltetés szorosan vett körébe tartozó tevékenység(pluszfeladat). Az ellenérték növekedése nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6 495 910 809.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 9 026 106 679.00 HUF