Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Доставки - 57535-2018

07/02/2018    S26    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Система за видеонаблюдение

2018/S 026-057535

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: Златко Кузманов — директор Сп Дирекция „Ръководство на корабния трафик — Черно море“
Електронна поща: z.kuzmanov@bgports.bg
Телефон: +359 28079999 / +359 52684930
Факс: +359 08079966 / +359 52632832

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/200

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“

II.1.2)Основен CPV код
32323500 - JA01 - JA02 - JA03 - JA04 - JA05 - JA12 - JA19 - JA20
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изготвяне на технически проекти, изграждане и поддръжка на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища, в това число системи за видеонаблюдение, периметрова охрана, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, интеграционна платформа, комуникационна инфраструктура и контролни центрове. Системите ще се реализират на териториите на Пристанищен терминал „Бургас — Изток-1“, Пристанищен терминал „Варна — Изток“ и Пристанищен терминал „Варна — Запад“, зонирани съгласно Приложение № 2 към техническата спецификация.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 797 798.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32323500 - JA01 - JA02 - JA03 - JA04 - JA05 - JA12 - JA19 - JA20
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Пристанищен терминал „Бургас — Изток-1“, Пристанищен терминал „Варна — Изток“ и Пристанищен терминал „Варна — Запад“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на технически проекти, изграждане и поддръжка на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища, в това число системи за видеонаблюдение, периметрова охрана, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, интеграционна платформа, комуникационна инфраструктура и контролни центрове. Системите ще се реализират на териториите на Пристанищен терминал „Бургас — Изток-1“, Пристанищен терминал „Варна — Изток“ и Пристанищен терминал „Варна — Запад“, зонирани съгласно Приложение № 2 към техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Техническо предложение: 1. Качество и обхват на предоставения идеен проект — 50 т.; 2. Технически показатели на камери тип 3 — 10 т.; 3. Технически показатели на камери тип 1 — 5 т.; продължава в поле II.2.14) / Тежест: 60 %
Критерий за качество - Име: Срок за цялостно изпълнение като сбор на: 1. срок за проектиране — 50 т.; 2. срок за доставка, инсталация, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение — 50 т. / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: 30 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020
II.2.14)Допълнителна информация

4. Функционални възможности на предложената видео мениджмънт системата — 20 т.; 5. Функционални възможности на предложената интеграционна платформа — 15 т.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 160-331125
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДЕП-4
Наименование:

Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
31/01/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 130545438
Пощенски адрес: район „Изгрев“, бизнес център „Литекс Тауър“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1756
Държава: България
Електронна поща: office@telelink.com
Телефон: +359 29704040
Факс: +359 29704042

Интернет адрес: www.telelink.com

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 797 798.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

След издаване на Решение № РД-10-17/18.12.2017 г. на възложителя за класиране и избор на изпълнител, класираният на първо място участник „Телелинк“ ЕАД, с писмо вх. № 05-11-16-25/19.12.2017 г., е уведомил възложителя за вписани в ТР към АВ промени по партидата на дружеството — промяна на търговското наименование („Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД); промяна в състава на СД на дружеството; вписан е нов изпълнителен директор — управляващ и представляващ дружеството. Декларирано е, че всички правни и фактически действия, извършени от дружеството до датата на вписване на посочените промени остават валидни и правно обвързващи за „Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД. На основание чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП на възложителя са представени: извлечение по партидата на „Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД от електронната страница на ТР; ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/02/2018