Доставки - 57535-2018

07/02/2018    S26

България-София: Система за видеонаблюдение

2018/S 026-057535

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: Златко Кузманов — директор Сп Дирекция „Ръководство на корабния трафик — Черно море“
Електронна поща: z.kuzmanov@bgports.bg
Телефон: +359 28079999 / +359 52684930
Факс: +359 08079966 / +359 52632832
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/200
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“

II.1.2)Основен CPV код
32323500 Система за видеонаблюдение - JA01 - JA02 - JA03 - JA04 - JA05 - JA12 - JA19 - JA20
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изготвяне на технически проекти, изграждане и поддръжка на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища, в това число системи за видеонаблюдение, периметрова охрана, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, интеграционна платформа, комуникационна инфраструктура и контролни центрове. Системите ще се реализират на териториите на Пристанищен терминал „Бургас — Изток-1“, Пристанищен терминал „Варна — Изток“ и Пристанищен терминал „Варна — Запад“, зонирани съгласно Приложение № 2 към техническата спецификация.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 797 798.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32323500 Система за видеонаблюдение - JA01 - JA02 - JA03 - JA04 - JA05 - JA12 - JA19 - JA20
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Пристанищен терминал „Бургас — Изток-1“, Пристанищен терминал „Варна — Изток“ и Пристанищен терминал „Варна — Запад“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на технически проекти, изграждане и поддръжка на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища, в това число системи за видеонаблюдение, периметрова охрана, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, интеграционна платформа, комуникационна инфраструктура и контролни центрове. Системите ще се реализират на териториите на Пристанищен терминал „Бургас — Изток-1“, Пристанищен терминал „Варна — Изток“ и Пристанищен терминал „Варна — Запад“, зонирани съгласно Приложение № 2 към техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Техническо предложение: 1. Качество и обхват на предоставения идеен проект — 50 т.; 2. Технически показатели на камери тип 3 — 10 т.; 3. Технически показатели на камери тип 1 — 5 т.; продължава в поле II.2.14) / Тежест: 60 %
Критерий за качество - Име: Срок за цялостно изпълнение като сбор на: 1. срок за проектиране — 50 т.; 2. срок за доставка, инсталация, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение — 50 т. / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: 30 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020
II.2.14)Допълнителна информация

4. Функционални възможности на предложената видео мениджмънт системата — 20 т.; 5. Функционални възможности на предложената интеграционна платформа — 15 т.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 160-331125
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДЕП-4
Наименование:

Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
31/01/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 130545438
Пощенски адрес: район „Изгрев“, бизнес център „Литекс Тауър“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Електронна поща: office@telelink.com
Телефон: +359 29704040
Факс: +359 29704042
Интернет адрес: www.telelink.com
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 797 798.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

След издаване на Решение № РД-10-17/18.12.2017 г. на възложителя за класиране и избор на изпълнител, класираният на първо място участник „Телелинк“ ЕАД, с писмо вх. № 05-11-16-25/19.12.2017 г., е уведомил възложителя за вписани в ТР към АВ промени по партидата на дружеството — промяна на търговското наименование („Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД); промяна в състава на СД на дружеството; вписан е нов изпълнителен директор — управляващ и представляващ дружеството. Декларирано е, че всички правни и фактически действия, извършени от дружеството до датата на вписване на посочените промени остават валидни и правно обвързващи за „Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД. На основание чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП на възложителя са представени: извлечение по партидата на „Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД от електронната страница на ТР; ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/02/2018