Доставки - 59432-2019

07/02/2019    S27    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Електрическа енергия

2019/S 027-059432

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ — главен прокурор
121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София
1000
България
Лице за контакт: Мариан Вачевски
Телефон: +359 28036035
Електронна поща: mvachevski@prb.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://prb.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-1872261010

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-1872261010
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ — главен прокурор
121817309
Информационен център на Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, регистратура на главен прокурор
София
1000
България
Лице за контакт: Мариан Вачевски
Телефон: +359 28036035
Електронна поща: mvachevski@prb.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://prb.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-1872261010

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на...“, виж т. 7 от раздел VI.3)

Референтен номер: ОПИ-163/04.02.2019
II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; учебна база „Боровец“ — к.к. Боровец; почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла, област Варна; учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак.

Предметът на поръчката е доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение до обектите, посочени в техническата спецификация, и избор на координатор на стандартна балансираща група съгласно ЗЕ, ПТЕЕ и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 685 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Дейностите ще се изпълняват на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; учебна база „Боровец“ — к.к. Боровец; почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла, област Варна; учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак.

Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия СрН за срока на действие на договора — 1 188 MWh.

Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия НН за срока на действие на договора — 1 790 MWh.

Количеството за доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение е прогнозно и не обвързва възложителя да го потреби.

За срока на договора възложителят си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока според възникналата необходимост, като доставчикът се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на договора.

Общата прогнозна стойност на поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) месеца за доставка на електрическа енергия е 685 000 (шестстотин и осемдесет и пет хиляди) BGN без вкл. ДДС, от които 75 000,00 (седемдесет и пет хиляди) BGN без вкл. ДДС са предвидени за „опция за допълнителни доставки“ за реализиране допълнителни количества доставки на електрическа енергия за нуждите на новооткрити партиди на името на възложителя. В стойността са включени всички плащания за доставка на нетна електрическа енергия ниско и средно напрежение за обектите на ПРБ, включени в поръчката, акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), определената с решения на КЕВР (ДЕКВР) такса (цена) „задължение към обществото“, цената за мрежови услуги за обектите стандартизиран товаров профил, както и предвидената „опция за допълнителни доставки“. Посочената стойност на обществената поръчка е прогнозна, определена на база предходно потребление на възложителя. Реалната стойност на договора може да бъде по-малка от посочената и ще бъде определена според реалното потребление на възложителя за периода на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 685 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В определената прогнозна стойност на поръчката е предвидена „опция за допълнителни доставки“ в размер до 75 000,00 (седемдесет и пет хиляди) от общата прогнозна стойност на поръчката при необходимост на допълнителни количества доставки на електрическа енергия и/или откриване на нови партиди на името на възложителя в срока на действие на договора за настоящата обществена поръчка. Основният мотив за предвиждане на „опция за допълнителни доставки“ е, че в срока на изпълнение на поръчката предстои процедура по откриване на партиди на името на възложителя за комплекса от сгради, предоставени за нуждите на Бюро по защита при главен прокурор, гр. София, бул. „Подполковник Калитин“ № 21, както и новопридобити имоти, намиращи се на територията на страната, както и в случаите на откриването на партиди на името на възложителя.

Вж. II.2.14).

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Упражняването на опцията се извършва по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП — чрез подписване на допълнително споразумение/анекс към договора за възлагане на обществена поръчка.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът следва да има валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ дейността „координатор на стандартна балансираща група“, издаден от КЕВР, в съответствие със ЗЕ.

2. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус „активен„.

3. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на координатори на стандартни балансиращи групи като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус „активен“.

Изискванията по т. 1, т. 2. и 3 включително се прилагат за местните и чуждестранните лица включително, тъй като за търговия с електрическа енергия и за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ се изисква лиценз и съответни регистрации по местното законодателство — чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ПТЕЕ във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7 във връзка с чл. 39, ал. 5 във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗЕ.

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва:

Съответствието с изисквания по т. 1., т. 2. и т. 3 се посочват в част IV „Критерии за подбор“, раздел „Годност“ от ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документи за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Участниците доказват декларираните от тях обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1, т. 2 и т. 3, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на критерия за подбор „икономическо и финансово състояние“.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на критерия за подбор „икономическо и финансово състояние“.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират с посочване броя и чрез описание на доставките, които са изпълнили, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, в чиито обхват в съответствие с предмета на поръчката.

Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент, в чиито обхват е включена доставката — предмет на поръчката.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Минимално изискване:

През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на настоящата обществена поръчката.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им са приключили в посочения по-горе период.

* Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на настоящата обществена поръчката“ следва да се разбират реализирана доставка на електрическа енергия за мрежи средно и ниско напрежение с обем минимум 1 000 мВт/ч и упражняване на дейност като координатор на балансираща група.

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството. (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

Минимално изискване:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството спрямо изискванията на стандарта БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в съответствие с предмета на поръчката — доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят изисква солидарна отговорност от участниците в обединението — ако е приложимо.

В-лят отстранява от участие в процедурата у-к, когато:

1. са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и чл. 107 от ЗОП. В-ят има право да не отстрани у-к, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни п-та.

2. за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изкл. по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

3. за които е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП.

4. представи оферта с по-кратък срок на валидност.

5. ако е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.

Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.

Продължава в раздел VI.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

С решение № ОПИ-1184/9.10.2018 г. на главния секретар на АГП бе проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Бюро по защита при главния прокурор; учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; учебна база „Боровец“ — к.к. Боровец; почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла, област Варна; учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“ — с уникален номер в РОП 02538-2018-0021. С влязло в сила решение №1184/10.1.2019 г. на възложителя същата е прекратена на основание чл. чл. 110, ал. 2, т. 4, буква „а“ и ал. 5 от ЗОП, тъй като класираният на първо място участник отказа да сключи договор.

Към настоящия момент ПРБ — главен прокурор има сключен договор за доставка на електрическа енергия със срок до 31.3.2019 г.

Виж т. 8 от раздел VI.3).

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/02/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 01/08/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/02/2019
Местно време: 11:00
Място:

гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, администрация на главния прокурор

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Месец октомври 2020 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор. Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП. В случаите по чл. 104, ал. 2 от ЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.

2. При подписването на договор за възлагане на поръчката изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от прогнозната стойност на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора. Гаранцията може да бъде представена в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

3. Начин на плащане — посочен в проекта на договор.

4. Начин на финансиране — бюджетни средства.

5. При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 от ППЗОП.

6. Продължава от II.2.2):

6.1. В-ят изисква солидарна отговорност от у-ка, определен за изпълнител ,и третите лица, чиито ресурс е заявил, че ще ползва — ако е приложимо.

6.2. В случай че участникът участва като обединение (о-е), което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на о-ето, както и следната информация:

— правата и задълженията на участниците в о-ето,

— разпределението на отговорността между членовете на о-то,

— дейностите, които ще изпълнява всеки член на о-то.

Не се допускат промени в състава на о-то след крайния срок за подаване на офертата. Когато в дог. за създаването на о-то липсват клаузи, гарантиращи изп. на посоч. условия, или съставът на о-то се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката.

7. Продължава от раздел II.1.1):...Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; учебна база „Боровец“ — к.к. Боровец; почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла, област Варна; учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“.

8. Продължава от раздел IV.1.1):

Видно от изложеното в раздел IV.1.1) възложителят е спазил принципа по чл. 5, ал. 1 от ЗОП — като е прогнозирал и планирал потребностите си и в резултат на това е открил и провел процедурата 6 месеца преди изтичането на действащия си договор за осигуряване на доставката с идентичен предмет. Въпреки това по независещи от него обстоятелства — отказ от сключване на договор на класирания на първо място участник, възложителят е поставен в ситуация на неотложност от възлагане на поръчка по отношение на осигуряването на електрическа енергия за стопанисваните от него обекти.

Предвид обективната необходимост от непрекъсваемост на доставката на електрическа енергия и с оглед законосъобразното разходване на бюджетни средства и максимална защита на интереса на възложителя в настоящия случай възложителят прилага най-тежкия вид процедура по ЗОП, като същевременно е налице хипотезата на спешно възлагане по чл. 74, ал. 4 от ЗОП на същата, поради което срокът за подаване на оферти е съкратен. Срокът за подаване на оферти е посочен в обявление на обществената поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/02/2019