Услуги - 69854-2018

15/02/2018    S32

България-Мездра: Работи по поддръжане на пътища

2018/S 032-069854

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Мездра
Национален регистрационен номер: 000193371
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 27
Град: Мездра
код NUTS: BG313 Vratsa
Пощенски код: 3100
Държава: България
Лице за контакт: инж. Розалина Георгиева
Електронна поща: rozalinageorgieva.mezdra@gmail.com
Телефон: +359 35991092116
Факс: +359 35991092523
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://mezdra.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eop.mezdra.bg/?p=785
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eop.mezdra.bg/?p=785
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа в Община Мездра по 7 обособени позиции (ОП)

II.1.2)Основен CPV код
45233141 Работи по поддръжане на пътища
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа в Община Мездра по 7 обособени позиции (ОП).

ОП-1 Снегопочистване и опесъчаване на 21,14 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра;

ОП-2 Снегопочистване и опесъчаване на 7,00 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра;

ОП-3 Снегопочистване и опесъчаване на 34,70 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра;

ОП-4 Снегопочистване и опесъчаване на 16,40 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра;

ОП-5 Снегопочистване и опесъчаване на 15,22 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра;

ОП-6 Снегопочистване и опесъчаване на 6,80 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра;

ОП-7 Поддържане на общинската пътна мрежа в Община Мездра.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 423 750.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 7
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Снегопочистване и опесъчаване на 21,14 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233141 Работи по поддръжане на пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Път № VRC1088 — ІІ-16 /Ребърково – Своге/ — Ребърково — гара Ребърково — 0,44 км;

2. Път № VRC1090 — ІІ-16 /Ребърково — Своге/ — Зверино – Оселна — 4,10 км;

3. Път № VRC2091 — ІІ-16 /Ребърково – Своге/ — Очин дол — 4,50 км;

4. Път № VRC2092 — ІІ-16 /Ребърково – Своге/ — Зли дол — 1,10 км;

5. Път № SFO2043 — Рашково – Игнатица — /Зверино – Оселна/ — 8,90 км;

6. Път № VRC1089 — ІІ-16 /Ребърково – Своге/ — Люти брод — Челопек – Паволче — /І-1/ — 2,10 км.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 982.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Снегопочистване и опесъчаване на 7,00 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233141 Работи по поддръжане на пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Снегопочистване и опесъчаване на 7,00 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра.

1. Път № VRC2094 — І-1 /Мездра — София/ — Люти дол – Типченица — 5,10 км;

2. Път Люти дол – Клисурата — 1,9 км;

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 504.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Снегопочистване и опесъчаване на 34,70 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233141 Работи по поддръжане на пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Снегопочистване и опесъчаване на 34,70 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра.

1. Път № VRC1082 — ІІІ-103 /Мездра – Боденец – Крапец – Върбешница – Враца/ — 9,40 км;

2. Път № VRC2083 — ІІІ-103 /Мездра — Роман/ — Долна Кремена — Горна Кремена/ — 2,80 км;

3. Път № VRC1084 — ІV-10303 /Мездра –Крапец/ — Боденец — Върбешница — 5,60 км;

4. Път № VRC2086 — ІІІ-103 /Мездра – Роман/ – Кален — Цаконица — 4,70 км;

5. Път № VRC2032 — ІІІ-103 /Мездра — Роман/ — Горна Кремена — Върбешница/ — /І-1/ — 10,20 км;

6. Път № VRC2085 — ІІІ-103 /Горна Кремена/ — Тишевица/ — /IIІ-1306/ — 2, 00 км

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 116 512.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Снегопочистване и опесъчаване на 16,40 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233141 Работи по поддръжане на пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Снегопочистване и опесъчаване на 16,40 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра.

1. Път № VRC1143 — /Роман – Струпец/ — Старо село — Брусен – Мездра — 16,40 км

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 55 066.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Снегопочистване и опесъчаване на 15,22 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233141 Работи по поддръжане на пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Снегопочистване и опесъчаване на 15,22 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра.

1. Път № VRC1148 — /Своге – Роман/ — Синьо бърдо – Ослен Криводол — Лик — Дърманци — 15,22 км

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 51 104.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Снегопочистване и опесъчаване на 6,80 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233141 Работи по поддръжане на пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Снегопочистване и опесъчаване на 6,80 км от общинската пътна мрежа в Община Мездра.

1. Път № VRC1079 — І-1 /Враца — Мездра/ — Руска бела — 3,40 км;

2. Път Разклон Руска бела – Е79 — 0,70 км;

3. Път № VRC1080 І-1 /Враца — Мездра/ — Моравица — 0,70 км;

4. Път № VRC2081 Мездра – Крета — 2,00 км;

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22 832.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Поддържане на общинската пътна мрежа в Община Мездра — 101,26 км

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233141 Работи по поддръжане на пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на общинската пътна мрежа в Община Мездра — 101,26 км.

Целогодишно поддържане на общинската пътна мрежа, включващо заравняване на банкетите, оформяне и почистване на канавките, почистване на храстите и самораслите дървета с диаметър до 15 см, изрязване на клоните надвиснали над пътя пречещи и опасни за движението по общинските пътища и отсичане и изкореняване на единични дървета с диаметър над 15 см, както и при необходимост извозване на земни маси.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83 750.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя такива изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя такива изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Неприложимо.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да притежават опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществената поръчка.

2. Участникът следва да разполага с необходимото техническо оборудване или еквивалентно за изпълнение предмета на настоящата поръчка.

3. Участникът трябва да разполага с шофьори за всяко специализирано техническо средство с валидна правоспособност за управление на моторно превозно средство от съответната категория и екип, който ще отговаря за изпълнението на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 (три) години от датата на подаване на заявлението — минимум 1 (една) услуга, считано от датата на подаване на офертата. Под услуга с предмет „сходен“ с този на поръчката следва да се разбира: — за обособени позиции от 1 до 6 „дейности по снегопочистване и/или опесъчаване на пътища и/или улици“; — за обособена позиция 7 „дейности по поддръжка на пътища — оформяне на канавки и банкети и/или почистване на растителност“.

2. Участниците трябва да разполагат минимум със следната техника за изпълнение на поръчката: — Основна техника: Обособена позиция № 1 — за снегопочистване: Снегорин — 4 бр. с ширина на греблото над 290 см; за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: Опесъчители — машинно опесъчаване — 2 бр.; Обособена позиция № 2 — за снегопочистване: Снегорин — 1 бр. с ширина на греблото над 290 см, за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: Опесъчител — машинно опесъчаване — 1 бр.; Обособена позиция № 3 — за снегопочистване: Снегорини— 3 бр. с ширина на греблото над 290 см; за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: Опесъчители — машинно опесъчаване — 2 бр.; Обособена позиция № 4 — за снегопочистване: Снегорин — 1 бр. с ширина на греблото над 290 см; за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: Опесъчител — машинно опесъчаване — 1 бр.; Обособена позиция № 5 — за снегопочистване: Снегорин — 1 бр. с ширина на греблото над 290 см; за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: Опесъчител — машинно опесъчаване — 1 бр.; Обособена позиция № 6 — за снегопочистване: Снегорини — 1 бр. с ширина на греблото над 290 см; за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: Опесъчител — машинно опесъчаване — 1 бр.; Обособена позиция № 7 — Комбиниран багер — 1 бр.; Косачка — 1 бр.; Моторна резачка – 1 бр.; Товарен автомобил – 1 бр.

При участие за повече от една обособена позиция, изискванията за минимално изискващата се основна техника се прилагат кумулативно (с натрупване).

— Резервна техника: — Снегорин — 1 бр. с ширина на греблото над 290 см.

Независимо за колко обособени позиции се участва, изискването за резервна техника е само 1 бр. снегорин.

3. Участникът трябва да разполага с шофьори за всяко специализирано техническо средство с валидна правоспособност за управление на моторно превозно средство от съответната категория и екип, който ще отговаря за изпълнението на поръчката включващ задължително — координатор /оперативен дежурен/ — 1 бр. и ръководител техника — 1 бр.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/03/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/03/2018
Местно време: 11:00
Място:

Заседателна зала на Община Мездра.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 5 на сто от стойността му без ДДС (прогнозната стойност за съответната обособена позиция) и се представя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Банка ДСК ЕАД, клон гр. Мездра; IBAN: BG82STSA93003325414500, BIС: STSABGSF.

Когато участникът, избран за изпълнител, избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най-малко 30 дни от датата на приключване на договора за изпълнение. Банковата гаранция следва да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

Когато участникът, избран за изпълнител, избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, тя трябва да отговаря на следните изисквания: да бъде сключена за конкретния договор в полза на Възложителя; застрахователната сума да е равна на размера на дължимата гаранция; да е изплатена изцяло при сключването. Възложителят няма да приеме застраховка, сключена на разсрочено плащане; да е със срок на действие най-малко 30 дни от датата на приключване на договора за изпълнение.

При представяне на гаранцията в платежното нареждане, в банковата гаранция или в застраховката изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.

Други основания за отстраняване (чл. 107 от ЗОП).

Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата: участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията; участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП; участници, които са свързани лица.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбите се подават съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/02/2018