Услуги - 91701-2019

26/02/2019    S40    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Консултантски инженерни и строителни услуги

2019/S 040-091701

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
175203478
ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
София
1336
България
Лице за контакт: Дарина Колева
Телефон: +359 2-9396166
Електронна поща: Darina.Koleva@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 2-9250063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/uprajnyavane_na_konsultantska_deinost_saglasno_chl_166_al_1_ot_zakona_za_ustroistvo_na_teritoriyata_-450-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
„Булгартрансгаз“ ЕАД
175203478
ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
София
1336
България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 2-9396358
Електронна поща: Vesela.Tafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +395 2-9250063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Консултантска дейност на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“

Референтен номер: 190-013
II.1.2)Основен CPV код
71310000 - ME02
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: Линейна част“.

Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71310000 - ME02
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
код NUTS: BG333
код NUTS: BG324
код NUTS: BG334
код NUTS: BG323
код NUTS: BG321
код NUTS: BG315
код NUTS: BG314
код NUTS: BG313
код NUTS: BG312
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

Трасето, респективно сервитута на преносния газопровод преминава през 11 области: Варна, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обществената поръчка с наименование „Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: Линейна част“ се включва изпълнение на следните дейности за етап „Линейна част“:

— Оценка за съответствие на работните проекти с основните изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 5 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за всички части от етапа, подлежащи на изграждане,

— Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗУТ и извършване на проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти (за всяка част от етапа, подлежаща на изграждане), с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите,

— Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за всички части от етапа, подлежащи на изграждане, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи,

— Изработване на Окончателен доклад за етапа/съответния подетап съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и съставяне и регистриране на Технически паспорт за етапа/съответния подетап съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за съставяне на технически паспорти на строежите.

Изпълнението на предмета на поръчката е в пряка зависимост от изпълнението на договора, който ще бъде сключен по поръчка с наименование „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране — фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“, референтен номер 180-100 и Възлагателното писмо, което ще бъде изпратено до Изпълнителя по този договор за възлагане изпълнението на дейностите по предмета на договора. Във връзка с това, възложителят изисква участниците по настоящата обществена поръчка да оферират изпълнение на предмета на поръчката при два срока — до 250 кал. дни и до 615 кал. дни.

Етап „Линейна част“ е разделен на 10 части от А1 до А10. Преносният газопровод е с диаметър DN 1200 (NPS 48 — 1 220 mm), максималното работно налягане (МОР) Р =7,5 МРа и дължина от началната точка в землището на с. Златина, община Провадия, където ще се изгради част Б1, до точката на пресичане на българо-сръбската граница около 474,732 км. При изграждане на преносния газопровод се предвижда да се изградят две оптични кабелни линии, които да се положат от двете му страни. Технологичните площадки подлежащи на изграждане са: площадки за Кранови възли (КВ), КИП и Ел. площадки и площадки за Станции за очистване на газопровода (СОГ). За всяка СОГ и КиП и Ел. площадка към КВ и е предвидено изграждане на външно и вътрешно ел. захранване.

За осъществяване на свързването му със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД е необходимо изграждане на Част Б1: СОГ и КВ „Златина“.

При срок за изграждане до 250 календарни дни е необходимо да бъдат изградени части А1 до А10 вкл. и част Б1.

При срок за изграждане до 615 календарни дни е необходимо да бъдат изградени части А1 до А10 вкл., част Б1, Част Б2 „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“, състояща се от газопровод с дължина около 1 500 м, диаметър DN 700 и проектно налягане PN 5,4 МРа и Част Б3 „Технологична връзка при КС „Полски Сеновец“, състояща се от газопровод с дължина около 280 м, диаметър DN 700 и проектно налягане PN 7,5 МРа.

Обхватът и изискванията са подробно описани в Техническата спецификация и приложенията към нея, част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за преглед и оценка за съответствие на работния проект с основните изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ, за всяка част от етапа / Тежест: 5
Критерий за качество - Име: Срок за изработване на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и съставяне на Технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ за етапа/съответния подетап / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Екипи правоспособни лица за изпълнение на поръчката / Тежест: 30
Цена - Тежест: 55
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 615
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да притежава валидно удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ — извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, издадено съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Изискването за регистрация в професионален регистър не може да се доказва чрез трети лица, по смисъла на чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, които притежават изискуемата регистрация в БЪЛГАРИЯ или в държавата членка, в която са установени (за чуждестранните лица).

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице и съгласно разпределението на дейностите на участниците в обединението, участник/ци в обединението ще изпълнява/т дейности по извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор същият/ите следва да притежава/т валидно/и удостоверение/я по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.

В случай че участникът, участник/ци в обединение е/са чуждестранно лице, то същият/те трябва да е/са вписан/и в аналогичен/и регистър/и, съгласно законодателството на държавата членка или на друга държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в която е/са установен/и.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност чрез посочване на отговор „Да“ от част ІV, раздел „А“—„Годност“ на еЕЕДОП, като в поле „Вписване в съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия професионален регистър, в случай, че такъв е наличен и публично достъпен.

Избраният за изпълнител участник представя преди подписване на договора за участника/участниците в обединение, заверено/и копие/я на валидно/ни Удостоверение/я по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, издадено/и съгласно Наредба № РД-02-20-25/3.12.2012 г., за извършване на дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор), придружено/и със заверено копие на списъка, неразделна част от Удостоверението, съдържащ правоспособните физически лица, включително Координатор по безопасност и здраве, чрез които се осъществяват дейностите за оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите.

Когато избраният за изпълнител участник е чуждестранно лице, което притежава документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите, предмет на обществената поръчка, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, същият трябва да представи преди подписване на договора заверено копие от документа по чл. 9, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. — удостоверение, даващо право на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ да упражняват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от Началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице.

Когато избраният за изпълнител участник е лице, което притежава документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите, предмет на обществената поръчка, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в която няма режим, еквивалентен на режима по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, същият трябва да представи преди подписване на договора заверено копие от удостоверение, издадено от Началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на което може да се упражняват тези дейности на територията на Р. БЪЛГАРИЯ временно и еднократно за конкретните строежи.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние чрез попълване на информацията в съответното поле от част ІV, раздел „Б“ — „Икономическо и финансово състояние“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на един или няколко от следните документи:

— Удостоверения от банки,

— Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— Справка за общия оборот. (Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 2 000 000 (два милиона) BGN или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тези на поръчката, най-много за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“ — „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, както следва:

— Удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка или от компетентен орган, потвърждаващо извършването на услугата, и/или

— Посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга.

2. Участникът да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за техническите и професионални способности чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“ — „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП, като за всеки от декларираните лица посочват:

— позицията, за която е предложено лицето,

— имената на лицето,

— конкретния професионален опит съгласно изискването към всяко лице.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий, в т.ч. минималното изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП се доказва чрез представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

3. Участникът да прилага система за управление на качеството, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности чрез посочване в съответното поле от част IV, раздел “Г“ - „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на участника и с обхват строителен надзор.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор по т. 1 и т. 2 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т. 3 се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява дейността по упражняване на строителен надзор и в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил идентична или сходна дейност с тази на поръчката най — много за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейност, сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира упражнен строителен надзор при ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на линеен подземен инфраструктурен обект (газопровод или топлопровод или нефтопродуктопровод или водопровод или канализационен колектор) с дължина най-малко 20 (двадесет) км, представляващ строеж от I-ва категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗУТ или строеж от II-ра категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗУТ или еквивалентен обект, в случай, че е изпълнен извън страната, за който има издадено разрешение за ползване по реда на ЗУТ или еквивалентен документ, за обект изпълнен извън страната.

2. Участникът трябва да разполага с ръководен състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката и който следва да включва:

2.1. Ръководител на проекта:

— лицето да има опит в организацията и управлението (опит на сходна функция) при дейности по извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за минимум 1 (един) инфраструктурен обект в областта на енергийния сектор (газопровод или топлопровод или нефтопровод) изграден извън урбанизирани територии и въведен в експлоатация (има издадено разрешение за ползване по реда на ЗУТ или еквивалентен документ за обект изпълнен извън страната);

2.2. Заместник ръководител на проекта — минимум 2 лица:

— лицето да има опит в организацията и управлението (опит на сходна функция) при дейности по упражняване на строителен надзор за минимум 1 (един) инфраструктурен обект в областта на енергийния сектор (газопровод или топлопровод или нефтопровод) изграден извън урбанизирани територии и въведен в експлоатация (има издадено разрешение за ползване или еквивалентен документ за обект изпълнен извън страната).

Изискванията по т. 2.1. и т. 2.2. следва да бъдат изпълнени чрез различни лица.

Лицата по т. 2.1. и т. 2.2. следва да са включени в списъка към удостоверението по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ на участника/участник в обединение или еквивалентен документ, удостоверяващ правото на участника/участник в обединение да извършва оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражнява строителен надзор, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (когато по приложимото право се изисква).

В случай че участникът е чуждестранно лице и в държавата, в която е установен не е налице документ, еквивалентен на списъка към удостоверението по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, то лицата по т. 2.1. и т. 2.2. следва да са физически лица, които имат право в своята страна да изпълняват тази услуга, доколкото това се изисква — да притежават специално разрешение или да членуват в определена организация, за да могат да изпълняват в своята страна съответната услуга, предмет на поръчката.

3. Участникът да прилага система за управление на качеството съгласно изискванията на EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват строителен надзор.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник,за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП,чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,контролираните от тях лица и техните действителни собственици,както и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 107 от ЗОП.

3.Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид,съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора, определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция (по образец О9) или застраховка, обезпечаващи изпълнението на договора, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие, със срок на валидност не по-малко от 330 (триста и тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането на поръчката се извършва със собствени средства на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Начинът на плащане е съгласно Проекта на договор и образеца на Предложение за изпълнение на поръчката, части от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/03/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/03/2019
Местно време: 13:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите следва да представят документите, посочени в т. 4. от раздел VI.3) „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Поръчката се обявява във връзка с наличието на възможност за разширение на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване сигурността на доставките на природен газ за БЪЛГАРИЯ, както и за съседните балкански страни и региона, така също и за утвърждаване на ролята на Република БЪЛГАРИЯ като газоразпределителна страна в региона и Европейския съюз.

2. Договорът влиза в сила, в случай, че възложителят изпрати възлагателно писмо до изпълнителя за изпълнение на дейностите по т. 1.1 от договора, което е в пряка зависимост от възлагателното писмо до изпълнителя по договора сключен по обществена поръчка с наименование „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране — фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“, референтен номер 180-100. При липса на възлагателно писмо от възложителя до изпълнителя по настоящата обществена поръчка, договорът не влиза в сила и не поражда действие между страните.

3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р. БЪЛГАРИЯ и относими към предмет на поръчката, от НАП, интернет адрес: www.nap.bg; НОИ, интернет адрес: www.noi.bg; МОСВ, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ и МТСП, интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.

4. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

— За участници в поръчката — представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник обединение — копие от договор за обединение, или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние/договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият и в превод на български език,

— За упълномощените представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник обединение —копие от договор за обединение, или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние/договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият, и съответното пълномощно и в превод на български език,

— За представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

5. При несъответствие между предложените обща цена изписани словом и цифром или единични цени и обща цена, валидна ще бъде общата цена, изписана словом, която се оповестява по чл. 57 ал. 3 от ППЗОП и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата или единични цени в съответствие с общата цена, изписана словом в определен от комисията срок.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/02/2019