Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Tjenesteydelser - 101409-2019

04/03/2019    S44

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 044-101409

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
CVR-nummer: 34 05 11 78
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Rasch
E-mail: jaras@digst.dk
Telefon: +45 20578472
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9459bcbd-0159-4258-a764-0e941174ea37/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Allonge til kontrakt om udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Digital Post

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten er en allonge til den allerede indgåede kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen og e-Boks A/S vedrørende forlængelse af den eksisterende kontrakt i en interimsperiode fra 27.9.2020, hvor kontrakten senest udløber, og indtil overgangen til en ny Digital Post løsning er gennemført.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 43 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den nuværende Digitale Post løsning er kritisk for kommunikationen mellem det offentlige, private virksomheder og borgerne og leveres i henhold til kontrakt om udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Digital Post indgået mellem Digitaliseringsstyrelsen (ordregiver) og e-Boks A/S.

Behovet for forlængelse af kontrakten er opstået som følge af, at udbuddet af den nye Digital Post løsning er blevet annulleret, da der ikke blevet afgivet konditionsmæssige tilbud, jf. bekendtgørelse nr. 2018/S 247/570581. Dette medfører en for ordregiver uforudset forsinkelse af anskaffelsen af en ny løsning for Digital Post. Den eksisterende kontrakt udløber senest den 27.9.2020 og i konsekvens heraf vil der opstå en interim-periode fra kontraktens endelige udløb og indtil overgangen til en ny Digital Post løsning er gennemført, herunder i perioden frem til migrering af data fra den nuværende løsning er fuldført. Som følge af ovenstående befinder ordregiver sig således i en situation, hvor behovet for ændringen af den eksisterende kontrakt ikke kunne forudses, jf. udbudslovens § 183.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Digital Post benyttes til at sende breve fra det offentlige til borgere og virksomheder. Som borger er man forpligtet til at tilmelde sig Digital Post, medmindre man opfylder kravet for fritagelse. Digital Post er således en samfundskritisk løsning og et væsentligt element i kommunikationen mellem det offentlige, private virksomheder og borgere.

Ordregiver er forpligtet til at sikre, at Digital Post efter den eksisterende kontrakts udløb senest 27.9.2020 fortsat er til rådighed, indtil overgang til en ny Digital Post løsning er gennemført. Kontrakten skal derfor forlænges i interimsperiode frem til, at en ny løsning er tilgængelig og data er migreret.

Behovet for forlængelsen skyldes annullation af udbuddet af en ny Digital Post løsning som følge af, at ordregiver havde modtaget ukonditionsmæssige tilbud. Ordregiver har straks herefter iværksat arbejdet med et genudbud. Som følge af den betydelige og uforudsete forsinkelse et sådan genudbud medfører, vurderer ordregiver det ikke realistisk at være på plads med en ny Digital Post løsning inden udløbet af den oprindelige kontrakt.

Ordregiver befinder sig derfor i en situation, hvor uforudsete omstændigheder medfører behov for at ændre kontrakten, jf. udbudslovens § 183.

Kontrakten forlænges på uændrede vilkår og den samlede økonomiske betydning af ændringen er på 25,29% af den oprindelige kontrakts værdi, og den overstiger dermed ikke 50% af den oprindelige kontrakts værdi.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/02/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: e-Boks A/S
CVR-nummer: 25674154
Postadresse: Hans Bekkevolds Allé 7
By: Hellerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 43 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 43 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2019