Usługi - 101583-2018

07/03/2018    S46    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kalisz: Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze

2018/S 046-101583

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 026-056949)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
Kalisz
62-800
Polska
Osoba do kontaktów: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Tel.: +48 625985200
E-mail: zp@zdm.kalisz.pl
Faks: +48 625985201
Kod NUTS: PL416

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.mzdik.kalisz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2018–2020

Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2018
II.1.2)Główny kod CPV
50111000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2018–2020. Uruchomienie minimum 26 stacji umożliwiających wypożyczenie rowerów, zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca uruchomi system pn. Kaliski Rower Miejski oraz będzie świadczył usługę przez okres 20 miesięcy, podzielony na trzy sezony:

1/ od 1.5.2018 r. do 31.10.2018 r.,

2/ od 1.4.2019 r. do 31.10.2019 r,

3/ od 1.4.2020 r. do 31.10.2020 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 026-056949

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2018–2020. Uruchomienie minimum 26 stacji umożliwiających wypożyczenie rowerów, zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca uruchomi system pn. Kaliski Rower Miejski oraz będzie świadczył usługę przez okres 20 miesięcy, podzielony na trzy sezony:

1/ od 1.5.2018 r. do 31.10.2018 r.,

2/ od 1.4.2019 r. do 31.10.2019 r,

3/ od 1.4.2020 r. do 31.10.2020 r..

Wykonawca w ramach usługi dostarczy:

1/ stacje – zestaw urządzeń (tj. terminale oraz stojaki rowerowe wraz z elektronicznymi zaczepami) zasilanych z akumulatorów oraz paneli słonecznych, umożliwiających wypożyczenie rowerów oraz ich zwrot;

2/ terminale – urządzenia prezentujące podstawowe informacje o sposobie korzystania, wyposażone w wyświetlacze oraz terminale płatnicze pozwalające na obsługę procesu wypożyczania roweru;

3/ stojaki – zaprojektowane w celu stabilnego ustawienia roweru w pozycji pionowej, wyposażone w elektrozamek umożliwiający wypięcie oraz wpięcie roweru;

4/ stronę internetową – prezentującą wszystkie informacje wymagane do prawidłowego korzystania z rowerów (tj. lokalizacje stacji, dostępność, regulamin oraz opis sposobu korzystania, naliczania opłat, składania reklamacji) oraz umożliwiającej stworzenie indywidualnego konta dla użytkownika, zapewniającego możliwość dokonywania opłat oraz monitorowanie zużywania przedpłaconych środków;

5/ moduł informacji e-mail i sms – wymaganych do procesu rejestracji oraz przekazywania niezbędnych danych użytkownikom;

6/ infolinię – telefoniczne wsparcie użytkownika w zakresie przekazania informacji o sposobie korzystania oraz sprawdzania poprawności naliczania opłat;

7/ moduł zarządzania wraz z systemem rozliczeniowym – służący do analizy informacji w zakresie bieżącej lokalizacji rowerów, statystyk wykorzystania, wysokości pobranych opłat oraz raportów dotyczących zgłoszonych skarg i reklamacji;

8/ serwis polegający na naprawie dostarczonych urządzeń oraz relokacji rowerów w celu zapewnienia optymalnego napełnienia stacji;

9/ promocję systemu roweru miejskiego w Kaliszu.

W ramach usługi Wykonawca zapewni trzy rodzaje stacji:

1/ stacja standardowa – wyposażona w 12 stojaków rowerowych, na których zamontowane będzie dokładnie 8 rowerów,

2/ stacja zawierająca rowerki dziecięce – wyposażona w 12 stojaków rowerowych dla standardowych rowerów oraz 5 stojaków dla rowerów dziecięcych,

3/ stacja o powiększonej liczbie stojaków, wyposażona w 18 stojaków rowerowych.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dodatkowych rowerów specjalnych:

1/ minimum 3 szt. rowerów typu cargo;

2/ minimum 4 szt. rowerów typu tandem.

Szczegółowy opis zamówienia oraz wymagań dla: rowerów, stacji rowerowych oraz modułu zarządzania zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2018–2020. Uruchomienie minimum 26 stacji umożliwiających wypożyczenie rowerów, zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca uruchomi system pn. Kaliski Rower Miejski oraz będzie świadczył usługę przez okres 20 miesięcy, podzielony na trzy sezony:

1/ od 1.5.2018 r. do 31.10.2018 r.,

2/ od 1.4.2019 r. do 31.10.2019 r,

3/ od 1.4.2020 r. do 31.10.2020 r..

Wykonawca w ramach usługi dostarczy:

1/ stacje – zestaw urządzeń (tj. terminale oraz stojaki rowerowe wraz z elektronicznymi zaczepami) zasilanych z akumulatorów oraz paneli słonecznych, umożliwiających wypożyczenie rowerów oraz ich zwrot;

2/ terminale – urządzenia prezentujące podstawowe informacje o sposobie korzystania, wyposażone w wyświetlacze oraz terminale płatnicze pozwalające na obsługę procesu wypożyczania roweru;

3/ stojaki – zaprojektowane w celu stabilnego ustawienia roweru w pozycji pionowej, wyposażone w elektrozamek umożliwiający wypięcie oraz wpięcie roweru;

4/ stronę internetową – prezentującą wszystkie informacje wymagane do prawidłowego korzystania z rowerów (tj. lokalizacje stacji, dostępność, regulamin oraz opis sposobu korzystania, naliczania opłat, składania reklamacji) oraz umożliwiającej stworzenie indywidualnego konta dla użytkownika, zapewniającego możliwość dokonywania opłat oraz monitorowanie zużywania przedpłaconych środków;

5/ moduł informacji e-mail i sms – wymaganych do procesu rejestracji oraz przekazywania niezbędnych danych użytkownikom;

6/ infolinię – telefoniczne wsparcie użytkownika w zakresie przekazania informacji o sposobie korzystania oraz sprawdzania poprawności naliczania opłat;

7/ moduł zarządzania – służący do analizy informacji w zakresie bieżącej lokalizacji rowerów, statystyk wykorzystania, wysokości pobranych opłat oraz raportów „dotyczących zgłoszonych skarg i reklamacji;

8/ serwis – polegający na naprawie dostarczonych urządzeń oraz relokacji rowerów w celu zapewnienia optymalnego napełnienia stacji;

9/ promocję systemu roweru miejskiego w Kaliszu.

W ramach usługi Wykonawca zapewni trzy rodzaje stacji:

1/ stacja standardowa – wyposażona w 12 stojaków rowerowych, na której Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowana dokładnie 8 rowerów standardowych,

2/ stacja zawierająca rowerki dziecięce:

— wyposażona w 12 stojaków rowerowych dla standardowych rowerów, na której Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowana 8 rowerów standardowych,

— 5 stojaków dla rowerów dziecięcych, na której Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowana 5 rowerów dziecięcych;

3/ stacja o powiększonej liczbie stojaków – wyposażona w 18 stojaków rowerowych, na której Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowana 8 rowerów standardowych.

4/ stacja o powiększonej liczbie stojaków i zawierająca rowerki dziecięce:

— wyposażona w 18 stojaków rowerowych dla standardowych rowerów, na której Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowana 8 rowerów standardowych,

— 5 stojaków dla rowerów dziecięcych na której Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowana 5 rowerów dziecięcych”.

Minimalna ilość rowerów i stacji

1/ minimalna wymagana ilość stacji to 26 sztuk, w tym:

— dwadzieścia stacji standardowych,

— cztery stacje zawierające rowerki dziecięce,

— jedna stacja o powiększonej liczbie,

— jedna stacja o powiększonej liczbie stojaków i zawierająca rowerki dziecięce;

2/ minimalna wymagana ilość rowerów to 240 sztuk, w tym:

— 208 rowerów standardowych,

— 25 rowerów dziecięcych,

— 3 rowerów typu cargo,

— 4 rowerów typu tandem.

Szczegółowy opis zamówienia oraz wymagań dla: rowerów, stacji rowerowych oraz modułu zarządzania zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie minimum:

Dwóch projektów roweru miejskiego w miastach o liczbie mieszkańców min. 75 000 osób każde.

Powinno być:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwóch zamówień polegających na dostawie lub dostarczeniu oraz kompleksowej eksploatacji systemu roweru w miastach o liczbie mieszkańców min. 75 000 osób każde.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca uruchomi system pn. Kaliski Rower Miejski oraz będzie świadczył usługę przez okres 20 miesięcy, podzielony na trzy sezony:

1/ od 1.5.2018 r. do 31.10.2018 r.*

2/ od 1.4.2019 r. do 31.10.2019 r.,

3/ od 1.4.2020 r. do 31.10.2020 r.

*Uwaga: W pierwszym sezonie świadczenia usługi Zamawiający dopuszcza uruchomienia w terminie do 1.5.2018 r. 12 stacji rowerowych, wyposażonych w 96 rowerów oraz rowery dla dzieci (etap I), w terminie do 1.6.2018 r. uruchomienie kolejnych 7 stacji (etap II) i w terminie do 1.7.2018 r. uruchomienie pozostałych stacji wyposażonych w rowery oraz dodatkowych stacji i dodatkowych rowerów zadeklarowanych przez Wykonawcę w formularzu oferty (etap III).