Доставки - 102606-2019

05/03/2019    S45    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Трън: Горива

2019/S 045-102606

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Трън
000386790
пл. „Владо Тричков“ № 1
Трън
2460
България
Лице за контакт: инж. Евгения Такова
Телефон: +359 77319616
Електронна поща: obshtina_tran@mail.bg
Факс: +359 77787315
код NUTS: BG414

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://tran.bg/

Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/site/page.php?27

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Борсова сделка с продавач на горива (бензин, дизелово гориво и Газ Пропан бутан) за зареждане на моторни превозни средства на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка, чрез използване на карти за безналично плащане, както и на гориво за отопление за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на община Трън по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
09100000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

ОП1 - Доставка на гориво за отопление (газьол за ПКЦ), с включени всички разходи по доставката, за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън. Доставките ще се осъществяват периодично по писмена заявка на възложителя, в която е посочено необходимото за конкретния случай количество, направена чрез определения координатор. Количествата, заявени по всяка една конкретна писмена заявка от възложителя към изпълнителя, не могат да бъдат по-големи от 5 000 (пет хиляди) литра. Прогнозното количество гориво за отопление в 60 000 литра +/- 10 %. Възложителят има право да прави заявки за доставка на гориво, като не е задължен да усвои пълния обем прогнозното количество. Необходимото количество гориво за отопление зависи от климатичните условия. Изпълнението на доставките са до обекти както следва: Франко сградите на СУ „Гео Милев“ гр. Трън, ул. „Петко Д. Петков“ № 5 и ОДЗ „Ален мак“ гр. Трън, ул. „Христо Ботев“ № 9. ОП-2 Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства, собственост и ползвани от общинска администрация в Община Трън и звената на бюджетна — Общинско предприятие „Трънска гора“ и Домашен социален патронаж гр. Трън, както и СУ „Гео Милев“ гр. Трън.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 185 590.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на гориво за отопление (газьол за ПКЦ), с включени всички разходи по доставката, за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09134000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414
Основно място на изпълнение:

Франко сградите на СУ „Гео Милев“ гр. Трън, ул. „Петко Д. Петков № 5 и ОДЗ „Ален мак“ гр. Трън, ул. „Христо Ботев“ № 9.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставките ще се осъществяват периодично по писмена заявка на възложителя, в която е посочено необходимото за конкретния случай количество, направена чрез определения координатор. Количествата, заявени по всяка една конкретна писмена заявка от възложителя към изпълнителя, не могат да бъдат по-големи от 5 000 (пет хиляди) литра. Прогнозното количество гориво за отопление в 60 000 литра +/- 10 %. Възложителят има право да прави заявки за доставка на гориво, като не е задължен да усвои пълния обем прогнозното количество. Необходимото количество гориво за отопление зависи от климатичните условия. Изпълнението на доставките са до обекти както следва: Франко сградите на СУ „Гео Милев“ гр. Трън, ул. „Петко Д. Петков“ № 5 и ОДЗ „Ален мак“ гр. Трън, ул. „Христо Ботев“ № 9.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на горива за зареждане на моторни превозни, средства собственост и ползвани от общинска администрация в Община Трън и звената на бюджетна — Общинско предприятие „Трънска гора“ и Домашен социален патронаж гр. Трън, както и СУ „Гео Милев“ гр. Трън.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09132000
09134200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414
Основно място на изпълнение:

Бензиностанциите на изпълнителя на територията на град Трън и страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства, собственост и ползвани от общинска администрация в Община Трън и звената на бюджетна — Общинско предприятие „Трънска гора“ и Домашен социален патронаж гр. Трън, както и СУ „Гео Милев“ гр. Трън, чрез използване на карти за безналично плащане. Видовете горива и тяхното прогнозно количество За автомобилен бензин А-95 Н — 11 000 л ± 10 %. За дизелово моторно гориво с 6 % биодизел — 33 000 л ± 20 %. За Газ Пропан бутан — 13 500 л ± 20 %. Доставката на горивата се осъществява чрез покупка посредством 24-часово обслужване от бензиностанциите на изпълнителя на територията на град Трън и страната, съобразно необходимостта на възложителя. Доставката на горивата да се осъществява чрез използване на електронни карти за безналично плащане. Посочените количества са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е една година от сключването на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка са включени в списък по чл. 79, ал. 1, точка 7 и чл. 191, ал. 1, точка 6 от ЗОП. Съгласно текста на чл. 79, ал. 4 от ЗОП, когато предмет на поръчката е стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет и по предложение на министъра на финансите, договорът се сключва по правилата на съответната борса.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 86
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Борсов договор

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/01/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Петрол Драгичево“ ЕООД
113507403
ул. „Кралевски път“ № 1
гр. Перник
2300
България
Телефон: +359 76670453
Електронна поща: nap@petrold.com
Факс: +359 76670453
код NUTS: BG414
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 100 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 93 960.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 85
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Борсов договор

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/01/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Петрол“ АД
831496285
бул. „Черни връх“ № 43
София
1407
България
Телефон: +359 887-669135
Електронна поща: office@petrol.bg
Факс: +359 2-4960193
код NUTS: BG411

Интернет адрес: http://www.petrol.bg/

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 100 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 91 630.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/02/2019