Услуги - 103286-2018

08/03/2018    S47    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Силистра: Строителен надзор по време на строителството

2018/S 047-103286

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Силистра
000565537
ул. „Симеон Велики“ № 33
Силистра
7500
България
Лице за контакт: Р. Тодорова — експерт „обществени поръчки“
Телефон: +359 86816280
Електронна поща: op_silistra@abv.bg
Факс: +359 86823343
код NUTS: BG325

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.silistra.bg

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=429

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=429
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на независим строителен надзор по време на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ — гр. Силистра“

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Упражняването на строителен надзор на обекта е с цел да се гарантира координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи, безопасността на строежа и изпълнението на работен проект в пълен обем. Възложителят е посочил ясно и конкретно своите изисквания по изпълнение на консултантската услуга в техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 033.54 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325
Основно място на изпълнение:

Гр. Силистра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейности по изпълнение на поръчката:

— консултантът упражнява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР и съответствието на извършващото се строителство със законовите изисквания; строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните, и противопожарните изисквания; предвижданията на инвестиционния проект, договора за строителните работи,

— координира строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация,

— контролира, отчита и удостоверява вида, количествата, качеството и стойността на извършените СМР на обекта,

— проверява съответствието и подписва количествените сметки, представени от изпълнителя за извършените СМР и осигурява предаването им на възложителя,

— осигурява съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72/2003).

Основна дейност — осъществяване на строителен надзор на обекта, предвидени са следните дейности: подмяна на асфалтовата настилка по цялата дължина на улицата, като от двете страни е предвидено изграждането на участъци за надлъжно паркиране на леки автомобили обособени в три зони. Паркирането ще се извършва върху настилка от вибропресовани бетонови елементи тип „Бехатон“ с напречен наклон към улицата; с цел запазване на кореновата система на дърветата подмяната на тротоарната и асфалтова настилка с бордюрите от двете страни на ул. „Симеон Велики“ ще се извърши чрез ръчен труд и малогабаритна техника. Предвижда се и всички градински бордюри да са легнали с подложен бетон, но с армирана подложна мрежа, което ще намали дълбочината на изкопните работи за бордюрите; преобразуване на съществуващо кръстовище между ул. „Симеон Велики“ и ул. „София“ в „Т“ кръстовище с ясна изразена организация и маркировка за движение; изграждане на велоалея от двете страни на улицата, които се разделят при пешеходната пътека при площад „Албена“ и се събират при кръстовището с ул. „София“; запазване на дървесната растителност и обособяване на зелени ивици около стволовете, запълнени с хумус, речен филц и храсти; изграждане на кътове за обществен отдих с перголи и пейки; подмяна на елементите от градския дизайн; въвеждане на светодиодно осветление; осигуряване на достъпна среда чрез понижаване на бордюрите на всички кръстовища, поставяне на тактилни настилки в зоните на кръстовищата и пешеходните пътеки, паркинг места за инвалиди съгласно нормите в различни части на ул. „Симеон Велики“; обща площ подлежаща на интервенция — 27 540 м2 (двадесет и седем хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 033.54 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 28/06/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: "Реконструкция и рехабилитация на ул„Симеон Велики“ – гр. Силистра", в изпълнение на дог BG16RFOP001-1.031-0004-С01,който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да притежават валиден лиценз, издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителния надзор. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителен надзор.

Документът, с който се доказва изискването е копие на валиден лиценз за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството или копие на валидно удостоверение за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), придружено със списък на експертите, представляващ неразделна част от него. Участникът трябва да има на разположение човешки ресурс от ключови специалисти, които трябва да са включени в списъка на екипа от правоспособните физически лица от различни специалности, които упражняват дейността или еквивалентен за чуждестранни участници. Списъкът е неразделна част от лиценза/удостоверението за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ. Специалистите трябва да присъстват ежедневно на обекта, съобразно ангажиментите им по време на строителния процес.

Когато участникът е чуждестранно лице, следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166 от ЗУТ. В случаите, когато участникът има право да извършва такава дейност съгласно законодателство на държавата, в която е установено, във в-ка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, преди скл. на дог, следва да се впише в публичния регистър на ДНСК и да представи копие на у-е за изв на дейности съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Документите за доказване на изискването се представят от участника, определен за изпълнител на етап сключване на договор.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ — покриваща минималната застрахователна сума за консултант, извършващ строителен надзор за категорията на настоящият обект, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник установен/регистриран извън Р. България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът с минимално покритие съгласно категорията строеж на настоящият обект. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва услугата съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. При участие на подизпълнители същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Доказване на съответствието — участниците следва да представят документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП — доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Документите за доказване на изискването се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да притежават застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ съгласно Наредбата за задължителното застраховане в проектирането и строителството с покритие за трета или по-висока категория строежи, или аналогични д-ти, съгласно чл. 171а от ЗУТ (чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП). При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки член на обединението, който ще извършва услугата съобразно разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнители горепосоченото изискване важи съобразно вида и дела от поръчката, която ще изпълняват. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват съответния раздел от ЕЕДОП, а документите за доказване на изискването се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва за последните 3 (три) три години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, да е изпълнил една дейност — услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под „идентична или сходна с тази на поръчката дейност — услуга“ се има предвид дейност/услуга, свързана с упражняване на строителен надзор на обекти на пътища, сгради и/или съоръжения. Обемът на извършените услуги не е от значение. Документите за доказване на изискването се представят от участника, опр. за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да има изпълнена минимум 1 (една) дейност/услуга с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за упражняване на строителен надзор на обекти, през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Документи за доказване на съответствието: участниците следва да представят списък на услугите, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, с предмет идентичен или сходен на предмета на настоящата обществена поръчка. Списъкът следва да включва услуги, чието изпълнение е приключило в заложения период. Списъкът следва да съдържа подробно описание с посочване на стойностите, период на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнението) и получателите (възложителите на услугите), независимо дали са публични или частни субекти, доказателство за извършена услуга (чл. 64, ал. 1 и т. 2 от ЗОП).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, чл.3, т. 8 от ЗНФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако е налице изкл. по чл. 4 ЗНФОДРЮПДРКТЛТДС; възложителя отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и условията по чл. 107 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранция са посочени в проекта на договор.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/04/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/04/2018
Местно време: 14:00
Място:

Заседателна зала, ет. 2 на сградата на общинска администрация, ул. „Симеон Велики“ № 33.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Съгласно чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят допуска оценка на ценови предложения на у-ците преди разгл. на документите за съответст. с критериите за подбор, на осн. на чл. 47, ал. 6 от ППЗОП; не се предст. запечатан плик.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение на раздел ІІІ 2.2) Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в десет дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/03/2018