Usługi - 115542-2018

15/03/2018    S52    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi sprzątania

2018/S 052-115542

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
725-11-05-734
ul. Kilińskiego nr 152
Łódź
90-322
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Pospiszył
Tel.: +48 426768691
E-mail: bud.adm@lodz.po.gov.pl
Faks: +48 426768693
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lodz.po.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawnej, sąd lub trybunał
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług porządkowo-czystościowych wewnątrz i na zewnątrz budynków, będących w używaniu Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny: PO WB VII 261.16.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90910000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, gospodarczych i socjalnych w budynkach prokuratur, codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zasięg usług porządkowych obejmuje teren działania Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych, a w szczególności Prokuratur Rejonowych w dzielnicach miasta Łodzi: Bałuty, Górna, Polesie Śródmieście, Widzew oraz Prokuratur Rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łowiczu, Łęczycy, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 170 520.69 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911000
90911200
90911300
90914000
90919100
90919200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL7
Kod NUTS: PL71
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zasięg usług porządkowych obejmuje teren działania Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych wskazanych w pkt II niniejszego ogłoszenia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, gospodarczych i socjalnych w budynkach prokuratur.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp., w wysokości nie większej niż 10 % wartości umowy określonej w umowie w paragrafie 7 ust. 1.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, Zamawiający stosownie do art. 29. ust. 3a ustawy Pzp. wymaga od Wykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób. szczegółowe warunki określone zostały w rozdziale XVIII SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: PO WB VII 261.16.2017
Część nr: 1
Nazwa:

Świadczenie usług porzadkowo-czystościowych wewnątrz i na zewnatrz budynków, bedących w używaniu Prokuratury Okregowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Lider konsorcjum: DGP CLEAN PARTNER Sp. z o.o.
PL
NMP 5e
Legnica
59-220
Polska
Tel.: +48 226374002
E-mail: m.fiedor@dozorbud.pl
Faks: +48 226373008
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Partner Konsorcjum: GOS-ZEC Spółka z o.o.
Ostrowska 474A
Poznań
61-324
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Partner Konsorcjum: SEBAN Sp z o.o.
Jesionowa 9A
Katowice
40-159
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Partner Konsorcjum: 4OP sp. z o.o.
Środkowa 20
Legnica
59-220
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 170 520.69 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 650 831.92 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

17.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2 i 17.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

17.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2018