Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 122719-2018

Kompaktansicht anzeigen

20/03/2018    S55

Slovensko-Bratislava: Služby verejnej železničnej dopravy

2018/S 055-122719

Predbežné oznámenie o zmluvách o službách vo verejnom záujme

Štandardný formulár pre oznámenie v zmysle článku 7.2 nariadenia č. 1370/2007, ktoré má byť uverejnené rok pred uverejnením výzvy na predkladanie súťažných návrhov alebo pred priamym zadaním v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie.

Nariadenie (ES) č. 1370/2007

Oddiel I: Príslušný orgán

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30416094
Poštová adresa: Námestie slobody 6
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 810 05
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Kontaktná osoba: Miroslav Dorcak
E-mail: miroslav.dorcak@mindop.sk
Telefón: +421 259494342

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.mindop.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh príslušného orgánu
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)Hlavná činnosť
Služby železničnej dopravy
I.4)Zadanie zmluvy v mene iných príslušných orgánov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke:
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v osobnej železičnej doprave vlakmi regionálnej dopravy na trati Žilina - Rajec
II.1.2)Druh zmluvy, oblasti, ktoré sú predmetom služieb verejnej dopravy
Kategória služieb č. T-01: Služby železničnej dopravy
Oblasti pokryté službami verejnej dopravyHlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Žilina, Žilina Záriečie, Žilina Solinky, Bytčica, Lietavská Lúčka, Porúbka, Poluvsie, Rajecké Teplice, Konská pri Rajci, Zbyňov, Kľače, Rajec

Kód NUTS SK031 Žilinský kraj

II.1.3)Stručný opis zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečiť bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby pre cestujúcu verejnosť medzi mestami Žilina a Rajec vlakmi regionálnej dopravy prostredníctvom dopravcu, ktorý bude realizovať obsluhu nasledovných staníc a zastávok - Žilina, Žilina Záriečie, Žilina Solinky, Bytčica, Lietavská Lúčka, Porúbka, Poluvsie, Rajecké Teplice, Konská pri Rajci, Zbyňov, Kľače, Rajec. S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme v zmysle ustanovenia § 21 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach. Dopravcovi budú stanovené technické a kvalitatívne podmienky na zabezpečenie dopravných výkonov.
II.1.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

60210000 Služby verejnej železničnej dopravy

II.1.5)Informácie o subdodávkach
Predpokladá sa subdodávanie: nie
II.2)Množstvo a/alebo hodnota služieb:
II.3)Očakávané začatie a trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia
Začatie: 1.1.2020
Trvanie v mesiacoch: 120 (od zadania zákazky)
II.4)Stručný opis povahy a rozsahu prác

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Nákladové parametre pre platby úhrady:
III.1.2)Informácie o výlučných právach:
III.1.3)Vyčlenenie výnosov z predaja lístkov:
III.1.4)Sociálne normy:
III.1.5)Záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme:
III.1.6)Ďalšie osobitné podmienky:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Hospodárska a finančná kapacita
Informácie a formality potrebné na posúdenie splnenia požiadaviek:
Minimálna úroveň pravdepodobne požadovaných noriem :
III.2.2)Technické požiadavky
Informácie a formality potrebné na posúdenie splnenia požiadaviek:
Minimálna úroveň pravdepodobne požadovaných noriem :
III.3)Kvalitatívne ciele zmlúv o službách

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu:

IV.3.2)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

IV.3.3)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
IV.3.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
IV.3.5)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.3.6)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov a adresa vybraného poskytovateľa

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Doplňujúce informácie:
VI.2)Odvolacie konanie
VI.2.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
VI.2.2)Podanie odvolania
VI.2.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.3)Oznámenie o zadaní:
VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15.3.2018