Árubeszerzések - 13786-2019

11/01/2019    S8    Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Defibrillátor

2019/S 008-013786

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Labdarúgó Szövetség
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_74100523
Postai cím: Kánai utca 2/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zelei János Tamás
E-mail: Zelei.JanosDr@mlsz.hu
Telefon: +36 15779500
Fax: +36 15779503

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mlsz.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001170962018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001170962018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Országos Sportági Szakszövetség
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Mobil EKG eszköz beszerzés”

Hivatkozási szám: EKR000806862018
II.1.2)Fő CPV-kód
33182100
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Mobil EKG eszköz beszerzés”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 45 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Labdarúgó Szövetség Központi Hivatala (1112 Budapest, Kánai út 2.D.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

450 db Mobil EKG eszköz beszerzése.

Napjainkban a daganatos megbetegedések mellett a keringési szervek, a szív és az erek betegségei fordulnak elő leggyakrabban. A fejlett orvosi vizsgálóeljárások elterjedésével a szív- és érbetegségeket ma már az esetek több mint 95 %-ában felismerhetők. A szív- és érrendszeri megbetegedésének minél korábbi felismerésének egy lehetséges eszköze lehet a Mobil EKG eszköz. A Mobil EKG egy bankkártya nagyságú ritmusanalizáló készülék. A készülék a működésbe hozása után egy percen át veszi az ujjbegyről a szív elektromos jeleit. A Mobil EKG tehát panasz esetén vagy terhelést követően lehetőséget adhat a korábbi, panaszmentes időpontban történt regisztrálással való összehasonlításra. Nagy intenzitású, különösen állóképességi sportoknál - amilyen a labdarúgás is - fokozódhat a ritmuszavar (pl. pitvarfibrilláció) veszélye, ami akár súlyos szövődményekkel (pl. stroke) is járhat. Ez okozhat panaszt, de gyakran panaszmentesen alakul ki. Az ilyen típusú ritmuszavarok rizikója az életkor előrehaladtával fokozódik, pontos életkori határ nincs, de a 35 éves kor felett fokozott a rizikó. Mindezek alapján tehát a készülék elsősorban az emelkedett ritmuszavar és szív-kockázattal (szívinfarktust követően, stroke-ot követően, pitvarfibrilláció gyanúja esetén) rendelkező egyének, valamint a 35 éves kor feletti személyek számára nyújt segítséget az orvosi döntésekben.

A betanítás az MLSZ központjában történik. A betanításra minden megyei igazgatóság 2-2 főt (összesen 40 fő) köteles delegálni. A betanítás keretében a Mobil EKG működésének oktatása zajlik. A betanítást az eszköz működtetésében jártas szakember kell, végezze a megfelelő oktató eszköz felhasználásával.

További részletek a közbeszerzési dokumentumban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az M4/1. alkalmassági minimum követelmény kapcsán bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (+0-12 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 45 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

— a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

— majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.

Az EEKD dokumentum benyújtása kizárólag az EKR rendszeren keresztül, az ott előállított iratminta használatával lehetséges. Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során a kommunikáció szintén az EKR rendszerben történik, ennek megfelelően minden igazolás elektronikusan az EKR rendszeren keresztül küldhető meg.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása az EKR rendszerben létrehozott űrlapon történik.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. Ajánlattevő változásbejegyzési eljárásról az EKR rendszerben létrehozott űrlap használatával nyilatkozik.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített (de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett) Mobil EKG eszköz szállítására vonatkozó szerződések ismertetését. Ajánlatkérő felhívására a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás másolati példányát kell megküldeni. A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, a szerződés tárgyának rövid leírását is tartalmazó ismertetését és helyét, a teljesítés időtartamát (kezdéstől-befejezésig), továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint a szerződést kötő másik fél nevében referenciát adó személy nevét, beosztását, telefonszámát.

M2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő külön felhívásására meg kell küldenie a megajánlott termékekre vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, illetve megfelelőségi nyilatkozat másolata, mely szerint a termék megfelel a 4/2009 (III.17.) EüM. rendeletben, vagy a 93/42 /EEC tanácsi irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek.

M3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő külön felhívásására meg kell küldenie a termékek műszaki leírását és gyártói katalógusát.

M4. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő külön felhívására meg kell küldenie a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, továbbá saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat és a rendelkezésre állási nyilatkozatokat.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. rész α pontját tölti ki.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap folyamán rendelkezik összesen legalább 100 db Mobil EKG eszköz szállítására vonatkozó teljesített referenciával.

M2/1. A megajánlott termékek rendelkeznek a 93/42/EC irányelv és /vagy a 4/2009 (III. 17.) EüM rendeletben előírt vagy azzal egyenértékű minőségi megfelelőségi tanúsítvánnyal és/vagy megfelelőségi nyilatkozattal.

M3/1. A megajánlott termékek rendelkeznek olyan leírással, adatlappal, amelyből a műszaki követelményeknek való megfelelőségük egyértelműen megállapítható.

M4/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha az általa bemutatott 1 fő szakember rendelkezik legalább 12 hónapos Mobil EKG eszköz használatának betanítása, üzemeltetése, karbantartása területén szerzett szakmai gyakorlattal.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

100 %-ban állami forrásból. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A vételi díj magában foglalja a szerződésben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos valamennyi költségét, így az Eladó a szerződésben foglalt feladatok ellátása során egyéb költségigénnyel a Vevővel szemben nem léphet fel. A szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítést követően 1 db végszámla nyújtható be. A számla ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag egy összegben egyenlíti ki a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint, átutalással. A számla kiállításának alapja az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/02/2019
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 16/03/2019
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/02/2019
Helyi idő: 17:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a bontási jegyzőkönyvben feltüntetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.

2. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

3. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

4. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.

5. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

6. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajog i követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsoroltkörnyezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől azajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)

7. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

8. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítását is csatolására kell.

9. Részajánlat tételére ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget tekintettel arra, hogy a nagyobb volumen jelentős árelőnyt biztosít Ajánlatkérő számára.

10. Részszempont szerinti tartalmi elemek alapján adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont

11. Az értékelés módszere: Ajánlatkérő az ár tekintetében adható pontszámot a fordított arányosítás módszerével, az 1. részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerével számítja ki.

12. Az M4/1. alkalmassági minimum követelmény kapcsán bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata esetében a bemutatott 1 fő szakember alkalmassági minimumkövetelmény mértékét (12 hónap) meghaladó tapasztalata tekintetében a 12 hónapot meghaladó tapasztalat esetén a maximális pontszám kerül megadásra, míg nulla hónap megajánlása esetén ajánlattevő nem kap pontot.

13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

14. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér. Az egyes mellékkötelezettségek mértéke a szerződésben kerül meghatározásra.

15. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

16. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Takács György 00393.

17. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az általa megajánlott termék gyártójától származó magyarországi forgalmazási jogosultsággal.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/01/2019