Услуги - 139484-2019

26/03/2019    S60    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика

2019/S 060-139484

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ
Национален регистрационен номер: 000695121
Пощенски адрес: бул. „Г. М. Димитров“ № 52 Б
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Ирина Николова, Яна Младенова
Електронна поща: inikolova@bpo.bg
Телефон: +359 29701468
Факс: +359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bpo.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на анализи и проучвания за нуждите на Патентно ведомство с 4 обособени позиции:

II.1.2)Основен CPV код
79300000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на анализи и проучвания за нуждите на Патентно ведомство с 4 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Изготвяне на анализ относно добрите практики в други патентни ведомства в Европа“,

— обособена позиция № 2 „Изготвяне на преглед и анализ на европейското законодателство и правоприлагане в областта на закрилата на индустриалната собственост“,

— обособена позиция № 3 „Изготвяне на проучвания за степен на удовлетвореност на клиентите по различни показатели“,

— обособена позиция № 4 „Проучване на отношението на потребителите към стоки и продукти, обозначени с търговски марки или географски означения“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 166 500.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на анализ относно добрите практики в други патентни ведомства в Европа

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на настоящата обществена поръчка е на територията на Република БЪЛГАРИЯ, сградата на Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършено проучване на опита на СЕСИС, ЕПВ и на избраните структури (институции) по отношение на услугите за закрила на индустриалната собственост, предоставяни на икономическите оператори.

Изготвен доклад, обобщаващ добрите практики от проучването на опита на СЕСИС, ЕПВ и на избраните структури по въпросите на закрила на индустриалната собственост, съдържащ препоръки за възприемане на добри практики и препоръки за сродни институции, с които да бъде установено сътрудничество на Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка / Тежест: 50 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 42 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

По проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация

Подпоказатели на Техн. оценка:

Пкn1 — подход за изпълнение на поръчката — с максимален брой точки 100 и относителна тежест в КО 0,40;

Пкn2 — проучване на практики в други страни от ЕС — с максимален брой точки 100 и относителна тежест в КО 0,30;

Пкn3 — предложение за управление и контрол на риска — с максимален брой точки 100 и относителна тежест в КО 0,30.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на преглед и анализ на европейското законодателство и правоприлагане в областта на закрилата на индустриалната собственост

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на настоящата обществена поръчка е на територията на Република БЪЛГАРИЯ, сградата на Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвен преглед на законодателствата на СЕСИС, ЕПВ и на избраните държави по въпроси, касаещи закрилата на индустриалната собственост.

Изготвен доклад, обобщаващ извършения преглед на законодателствата на СЕСИС, ЕПВ и на анализираните държави в областта на закрилата на индустриалната собственост, съдържащ препоръки за законодателни и правоприлагащи практики в областта на закрилата на индустриалната собственост, приложими за БЪЛГАРИЯ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка / Тежест: 50 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

ДБФП № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 - финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

II.2.14)Допълнителна информация

Подпоказатели на техн. оценка:

Пкn1 — подход за изпълнение на поръчката с максимален брой точки 100 и относителна тежест в КО — 0,40;

Пкn2 — проучване на практики в други страни от ЕС — с максимален брой точки 100 и относителна тежест в КО 0,30;

Пкn3 — предложение за управление и контрол на риска — с максимален брой точки 100 и относителна тежест в КО 0,30;

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на проучвания за степен на удовлетвореност на клиентите по различни показатели

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Услугите следва да се извършват в сградата на Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „ Д-р Г. М. Димитров“, № 52 Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1 проведено социологическо изследване.

1 брой доклад с анализ на резултатите от социологическото изследване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка / Тежест: 50 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 44 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

ДБФП № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 - финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

II.2.14)Допълнителна информация

Подпоказатели на техн. оценка:

Пкn1 — предложение за изпълнение на поръчката — с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка 0,80;

Пкn2 — методи за събиране и анализиране на данни — с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка 0,20;

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Проучване на отношението на потребителите към стоки и продукти, обозначени с търговски марки или географски означения

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Услугите следва да се извършват в сградата на Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „ Д-р Г. М. Димитров“, № 52 Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1 проведено социологическо изследване.

1 брой доклад с анализ на резултатите от социологическото изследване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка / Тежест: 50 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

ДБФП № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 - финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

II.2.14)Допълнителна информация

Подпоказатели на техническа оценка:

Пкn1 — предложение за изпълнение на поръчката — с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка 0,80;

Пкn2 — методи за събиране и анализиране на данни — с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка 0,20;

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя критерии за подбор относно професионалната годност на участниците в процедурата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

За доказване на изискването участникът представя:

При подаването на офертата участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за икономическо и финансово състояние чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен по електронния образец от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи изискуемата информацията в част IV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а.

Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; справка за общия оборот, при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

В случай че участникът е посочил единен идентификационен код и годишните му финансови отчети са обявени в Търговския регистър, отчетът за приходи и разходи може да не се представя.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Данните за оборота по т. 2 могат да обхващат най-много последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят изисква от участниците да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността, си в размер на:

І обособена позиция — 50 000 BGN (петдесет хиляди лв.) без вкл. ДДС;

ІІ обособена позиция — 45 000 BGN (четиридесет и пет хиляди лв.) без вкл. ДДС;

ІІІ обособена позиция — 50 000 BGN (петдесет хиляди лв.) без вкл. ДДС;

ІV обособена позиция — 45 000 BGN (четиридесет и пет хиляди лв.) без вкл. ДДС.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират по т. 1, както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на дейностите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, за която се участва, с посочване на описание на дейностите, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „В“ на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират по т. 2, както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват извършване на анализи и/или проучвания, включени в предмета на обществената поръчка.

Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „Г“ на ЕЕДОП. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:20ХХ или еквивалентен.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

3. Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката с определена професионална компетентност (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП). Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират т. 3, както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на данните за образованието, професионалния и специфичния опит за всяко лице от персонала, който ще изпълнява поръчката, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания за професионална компетентност. Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „В“ на единния европейски документ за обществени поръчки.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: списък на персонала (екипа), който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват проф. компет. на лицата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване по т. 1:

Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) услуга през последните 3 години, чийто предмет и обем е еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, считано от датата на подаване на офертата.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на възлагането им услугата е приключила в посочения по-горе период.

* Под дейности с „идентичен или сходен“ предмет и обем да се разбира изпълнението на минимум следните услуги:

— за обособена позиция № 1: изготвяне на 1 анализ относно добрите практики в дадена област,

— за обособена позиция № 2: изготвяне на 1 преглед и един анализ на европейско законодателство и правоприлагане в дадена област,

— за обособена позиция № 3: изготвяне на 1 проучване за степен на удовлетвореност на клиентите,

— за обособена позиция № 4: изготвяне на 1 проучване на отношението на потребителите към стоки и/или продукти и/или услуги.

Минимални изисквания по т. 2:

Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:20ХХ или еквивалентен с обхват извършване на анализи и/или проучвания.

Минимално изискване по т. 3:

За обособена позиция № 1 „Изготвяне на анализ относно добрите практики в други патентни ведомства в Европа“:

Ръководител на екипа — 1 (един) брой:

Образование и квалификация: да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ или еквивалентно (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.6.2002 г.).

Общ професионален опит: минимум 3 години опит по специалността.

Специфичен опит: опит като ръководител на екип при изпълнението на минимум 1 услуга по изготвяне на анализи или проучвания или еквивалентно.

Експерт „Индустриална собственост“ — 1 брой:

Образование и квалификация: да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ или еквивалентно (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.6.2002 г.).

Общ професионален опит: мин. 3 години опит по специалността.

Специфичен опит: опит при изпълнението на минимум 3 услуги по изготвянето на административни, нормативни, стратегически и/или аналитични документи в областта на закрилата на индустриалната собственост.

Правен експерт — 1 брой:

Образование и квалификация: да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Право“ или еквивалентно (съгл. Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.6.2002 г.).

Общ професионален опит: минимум 3 години опит по специалността.

Специфичен опит: опит като член на екип при изпълнението на минимум 1 услуга по изготвянето на административни, нормативни, стратегически и/или аналитични документи или еквив.

За обособена позиция № 2 „Изготвяне на преглед и анализ на Европейското законодателство и правоприлагане в областта на закрилата на индустриалната собственост“: Ръководител на екипа — 1 брой:

Образование и квалификация: да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна в област на висше образование „Социални,стопански и правни науки“ или еквивалентно (съгл. Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 /24.6.2002 г.).

Общ професионален опит: минимум 3 години опит по специалността.

Специфичен опит: опит като ръководител на екип при изпълнението на минимум 1 услуга по изготвяне на анализи или проучвания или екв.

Продъл. в раздел VI.3) „Доп. информация“.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Допускат се участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и отговарят на всички предварително обявени от възложителя условия и на изискванията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на обществената поръчка по отделната обособена позиция, при подписване на договора за нейното изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:

— банкова гаранция в оригинал, или

— парична сума (платежно нареждане в копие), или

— застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на ПВ: IBAN BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC: BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ, централно управление.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/04/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/05/2019
Местно време: 10:00
Място:

гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52 Б — етаж 1 — приемна

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продъл. от разд. III.1.3): Мин. изисквания, т. 3: ОП 2:

Експерт „Индустриална собственост“ — 1 брой:

Образ. и квалиф.:висше образование с мин. образ.-квалиф. степен „магистър“ или екв в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“/екв (съгл. Класификатор, утвърден с ПМС № 125 от 24.6.2002 г.).

Общ проф. опит: мин. 3 г. опит по специалността.

Специфичен опит: опит при изпълнението на мин. 3 услуги по изготвянето на админ., нормативни, стратег. и/или аналитични документи в областта на закрилата на индуст. собственост.

Правен експерт — 1 брой:

Образ. и квалиф.: висше образ. с мин. образователно-квалиф. степен „магистър“ или екв. в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, проф. направление „Право“ или еквивалентно (съгласно Класификатор, утвърден с ПМС № 125 от 24.6.2002 г.).

Общ проф. опит: мин. 3 г опит по специалността.

Специф. опит: опит като член на екип при изпълнението на мин. 1 услуга, свързана с анализ на нормативна рамка.

За ОП № 3:

Ръководител на екипа — 1 брой:

Образ. и квалиф.: висше образование с мин. образователно-квалиф. степен „магистър“ или екв. в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки,математика и информатика“ или екв. (съгл. Класификатор, утвърден с ПМС № 125 от 24.6.2002 г.).

Общ проф. опит: мин. 3 г. опит по специалността.

Специфичен опит: опит като ръководител на екип при изпълнението на мин. 1 услуга по изготвяне на анализи или проучвания или екв.

Експерт „Социолог“ — 1 брой:

Образование и квалификация: висше образование с мин. образователно-квалиф. степен „магистър“ или екв. в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ по специалност: „Социология“, „Социологически изследвания и политически маркетинг“, „Социологическа диагностика на съвременността“ или екв. (съгл. Класификатор, утвърден с ПМС № 125 от 24.6.2002 г.).

Общ проф. опит: мин. 3 г. опит по специалността.

Специф. опит: опит в най-малко 3 представителни изследвания сред граждани и/или юридически лица.

Анализатор — 1 брой:

Образ. и квалиф.: висше образование с мин. образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ или „Икономика“ или „Администрация и управление“ или екв. (съгласно Класификатор, утвърден с ПМС № 125 от 24.6.2002 г.).

Общ проф. опит: мин. 3 г. опит по специалността.

Специф. опит: опит като член на екип при изпълнението на мин. 1 дейност по обобщаване и обработване на информация, свързана с проучвания/екв.

За ОП № 4:

Ръководител на екипа — 1 брой:

Образ. и квалиф.: висше образование с мин. образователно-квалиф. степен „магистър“ или екв. в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ или екв. (съгл. Класификатор, утвърден с ПМС № 125 от 24.6.2002 г.).

Общ проф. опит: мин. 3 г. опит по специалността.

Специф. опит: опит като ръководител на екип при изпълнението на минимум 1 услуга по изготвяне на анализи/проучвания/екв.

Експерт „Социолог“ — 1 брой:

Образ. и квалиф.: висше образ. с мин. образователно-квалиф. степен „магистър“ или екв. в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ по специалност „Социология“ и/или „Социологически изследвания и политически маркетинг“ и/или „Социологическа диагностика на съвременността“/екв. (съгл. Класификатор, утвърден с ПМС № 125 от 24.6.2002 г.).

Общ проф. опит: мин. 3 г. опит по специалността.

Спец. опит: опит в най-малко 3 представителни изследвания сред граждани и/или юридически лица.

Анализатор — 1 брой:

Образ. и квалиф.: висше образование, с мин. образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в област на висше образ. „Социални, стопански и правни науки“/„Природни науки, математика и и информатика“/„Икономика“/„Администрация и управление“/екв. (съгл. Класификатор, утвърден с ПМС № 125 от 24.6.2002 г.).

Общ проф. опит: мин. 3 г. опит по специалността.

Специф. опит: опит като член на екип при изпълнението на мин. 1 дейност по обобщаване и обработване на информация,свързана с проучвания/екв

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/03/2019