Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Urakat - 140767-2019

27/03/2019    S61

Suomi-Siuntio: Rakennustyöt

2019/S 061-140767

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Siuntion kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0131156-4
Postiosoite: Puistopolku 1
Postitoimipaikka: Siuntio
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 02580
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Timo Ryyppö
Sähköpostiosoite: timo.ryyppo@siuntio.fi
Puhelin: +358 926061201
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.siuntio.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/siuntio
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/siuntio?id=230657&tpk=14d9a63f-450a-4e5a-b02e-c9f5a5055d10
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Siuntion kunnan sivistys- ja hyvinvointikampuksen rakennusurakka

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 Rakennustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Siuntion kunta pyytää tarjoajiksi haluavia toimijoita ilmoittautumaan kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Rakennusurakan hankinnan kohteena on Siuntion keskustaajamaan sijoittuvan sivistys- ja hyvinvointikampuksen rakennusurakka. Sivistys- ja hyvinvointikampuksen tilaohjelman mukainen hyötypinta-ala on n. 6 320 hym2 ja rakennuksen bruttopinta-ala n. 7 900 brm2. Kampusrakennus on alustavan määrityksen mukaisesti tarkoitus rakentaa kaksikerroksisena rakennuksena, joka tulee toteuttaa tarjouspyynnössä annetujen ehtojen mukaisesti. Rakennusurakkamuodon vaihtoehtoina kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä ovat Projektinjohtourakka (PJU), Suunnittele ja rakenna (SR-urakka), Teknisten ratkaisujen urakka (TR-urakka) tai Elinkaarimallin urakka. Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tullaan valitsemaan näistä urakkamuodoista hankkeeseen parhaiten soveltuva, riittävän kilpailun mahdollistava/toteuttava urakkamuoto, lopulliseksi toteuttamisen urakkamuodoksi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 18 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Siuntion kunta, kunnan keskustaajama.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Siuntion kunnan Sivistys- ja hyvinvointikampus -rakennnushankkeen toteutus. Tarjouspyyntöaineistossa määritellään tarkemmat ehdot kampusrakenuksen toiminnallisuudesta sekä laadullisista ehdoista. Lopullinen urakkamuodon valinta suoritetaan kilpailullisen neuvottelumenettelyn mukaisesti neuvottelujen alkuvaiheessa. Alkuvaiheen neuvotteluihin valitaan 3–9 tarjoajaa, joita karsitaan neuvottelujen tai alustavien tarjousten jättämisen jälkeen siten, että viimeisillä tarjousneuvottelukierroksilla on mukana 3–5 tarjoajaa. Nämä tarjoajat voivat jättää neuvotteluissa määritetysti tarkennetut lopulliset tarjoukset.

Hankinnan kohde on Siuntion kunnan keskustaajamaan rakennettava Sivistys- ja hyvinvointikampus tarjouspyyntöaineistossa määriteysti, jonka tilaohjelman mukainen hyötypinta-ala on n. 6 320 hym2 ja rakennuksen bruttopinta-ala arviolta n. 7 900 brm2.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 20/05/2019
päättymispäivä: 30/05/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 3
enimmäismäärä: 9
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Kilpailullisen neuvottelumenettelyn vaatimien neuvottelujen määrä, sekä aika ja hankintayksikön ajallisten resurssien rajallisuus viedä läpi määrältään suuremmen tarjoajamäärän mukaisia neuvotteluja kohtuullisessa ajassa.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tilaajanvastuulaki edellyttää tilaajaa pyytämään ja sopimuskumppania toimittamaan tilaajalle enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset:

1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

2. Kaupparekisteriote

3. Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä

4. Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty

5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

6. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

7. Todistus rakennusalalla lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä. Mikäli osapuoli on ulkomainen yritys, on tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot toimitettava sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Ulkomaisen sopimuspuolen on lisäksi toimitettava 1 momentin 1 ja 3 kohdan mukaiset selvitykset, jos sopimuspuolena toimivalla ulkomaisella yrityksellä on yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu yritys- ja yhteisötietotunnus.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

– Tarjoajan liikevaihdon tulee olla, viimeiseltä vahvistetulta/hyväksytyltä tilikaudelta yli 35 milj. EUR/vuosi, osoitetaan viimeisen tilikauden tilinpäätöksellä.

– Tarjoajayrityksen luottoluokituksen tulee olla AA tai parempi, osoitetaan Suomen luottotieto Oy:n luottoluokituksella tai vastaavalla toisen luottoluokittajan dokumentilla.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 29/04/2019
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakuaika 22.8.2018

Jollei hankintalaissa toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lähtee kulumaan tiedoksiantopäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksiantopäivää ei siten lasketa valitusaikaan. Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä hankintasopimuksen noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen. Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi kansallisen tai EU-tasoisen suorahankintailmoituksen tai sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Jollei edellä tarkoitettua ilmoitusta ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä: 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä; tai kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty. Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Tämä muutoksenhakua koskeva enimmäismääräaika ei tulisi kuitenkaan sovellettavaksi tilanteessa, jossa hankintapäätöstä tai valitusosoitusta ei olisi lainkaan annettu tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuneelle. Tällaisessa tilanteessa asianosaisen valitusaika ei ala kulua ollenkaan. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Valittajan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun valitus toimitetaan markkinaoikeudelle. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen. Ilmoitusvelvoitteen noudattaminen ei kuitenkaan ole hankintaa koskevan valituksen tutkimisen edellytys eikä ilmoitusvelvoitteen laiminlyöntiä ole muutoinkaan erikseen sanktioitu. Markkinaoikeus ylläpitää intenetsivuillaan mahdollisimman kattavaa ja ajantasaista luetteloa markkinaoikeudessa vireille tulleista hankinta-asioista.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Siuntion kunta tekninen toimisto
Postiosoite: Siuntiontie 504
Postitoimipaikka: Siuntio
Postinumero: 02580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: timo.ryyppo@siuntio.fi
Puhelin: +358 9260611
Internetosoite: http://www.siuntio.fi
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/03/2019