Услуги - 142235-2019

27/03/2019    S61

България-София: Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

2019/S 061-142235

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Телефон: +359 28036033
Факс: +359 29633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://prb.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-193

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ, за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Администрация на главния прокурор и Бюро по защита при главния прокурор

Референтен номер: ОПИ-1387/14.12.2018г.
II.1.2)Основен CPV код
50112000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е с предмет „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ, за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Администрация на главния прокурор и Бюро по защита при главния прокурор“.

Настоящата обществена поръчка включва извършване на извънгаранционна поддръжка на автомобилите, ползвани от възложителя, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването ѝ. Извънгаранционна поддръжка на служебните МПС включва дейности, изчерпателно посочени в техническата спецификация към документацията за участие в поръчката. Обект на дейностите по извънгаранционна поддръжка са автомобилите, описани в приложение № 7 „Списък на МПС, включени в предмета на обществената поръчка“, неразделна част от документацията за участие. Броят на автомобилите, включени в приложение № 7, е 80.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50112000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Дейностите, предмет на поръчката, ще се извършват в сервизни центрове на изпълнителя, находящи се на територията на гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата обществена поръчка включва извършване на извънгаранционна поддръжка на автомобилите, ползвани от възложителя, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването ѝ. Извънгаранционна поддръжка на служебните МПС включва дейности, изчерпателно посочени в техническата спецификация към документацията за участие в поръчката. Обект на дейностите по извънгаранционна поддръжка са автомобилите, описани в приложение № 7 „Списък на МПС, включени в предмета на обществената поръчка“, неразделна част от документацията за участие. МПС в приложение № 7 са 80 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: „Срок за извършване на извънгаранционна поддръжка“ / Тежест: 10
Цена - Тежест: 90
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция за предоставяне на допълнителни услуги по извънгаранционна поддръжка в размер до 20 % (двадесет процента) от прогнозната стойност на поръчката без ДДС. Прогнозният обем на опцията за предоставяне на допълнителни услуги по извънгаранционна поддръжка е 20 бр. леки автомобили.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 243-555748
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

ОП се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта (ИНИО) при критерий за възлагане съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП „оптимално съотношение качество/цена“, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на срокове за извършване на дейностите, свързани с предмета на обществената поръчка. ИНИО се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, което се оценява въз основа на методика за определяне на комплексна оценка на офертите, при следните показатели за оценка, както и тяхната относителна тежест, както следва:

„Цена за един сервизен час труд“ — 40 %;

„Средна аритметична цена на основните резервни части и консумативи“ — 25 %;

„Проц. отстъпка от цената на резервни части и консумативи, извън посочените в Ценовата листа“ — 15 %;

„Срок за извършване на извънгаранционна поддръжка“ — 10 %;

„Цена за съхранение на комплект гуми за един сезон“ — 5 %;

„Цена на километър пробег за репатриране на аварирал автомобил“ — 5 %.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/03/2019