Építési beruházás - 15173-2018

13/01/2018    S9    - - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 009-015173

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Országos Vízügyi Főigazgatóság
AK08474
Márvány utca 1/d.
Budapest
1012
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Buzsáki Judit
Telefon: +36 12254400
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12120773
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/balaton-levezeto-rendszerenek-korszerusitese/3
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
ÉSZ-KER Zrt.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Márvány utca 1/D. I. emelet 114. szoba
Budapest
1012
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsenyuk Péter
Telefon: +36 12254400
E-mail: zsenyuk.peter@ovf.hu
Fax: +36 12120773
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása – kiviteli- és megvalósulási tervek elkészítésével – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000
45453100
45240000
71245000
45223210
45234100
45221100
45111100
45111200
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Siófok belterülete, Siófok-Balatonkiliti városrésze, Sió csatorna nyomvonala.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása - kiviteli- és megvalósulási tervek elkészítésével - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

A korábban alkalmazott + 110 cm-es maximális vízállás +120 cm-re történő megemelése 60 millió m3 plusz víztömeget jelent, ami elegendő tartalékot jelenthet a nyári alacsony vizes időszakra.

A Balaton levezető rendszerének korszerűsítése érdekében szükséges a jelentősebb nagyműtárgyak rekonstrukciója és átépítése, a Sió-csatorna teljes körű rekonstrukciója, és a vízrendszer megfelelő és fenntartható működtetésének biztosítása.

Főbb feladatok:

Tervezések, előkészítési feladatok: az összes alább felsorolt munkákra vonatkozóan a nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése.

Vasbeton műtárgyépítési feladatok:

— Balatonkiliti zsilip:

Meglévő duzzasztómű elbontása, új műtárgy kivitelezése, acél elzárószerkezetek és mozgató berendezések gyártása, beszerelés, beüzemelése, mederrendezési munkák.

— Hajózsilip:

Munkatérhatárolási feladatok, meglévő hajózsilip elbontása, új műtárgy kivitelezése, acél elzárószerkezetek és mozgató berendezések gyártása, beszerelés, beüzemelése, mederrendezési munkák.

— Leeresztő zsilip:

Munkatérhatárolási feladatok, új műtárgy kivitelezése, acél elzárószerkezetek és mozgató berendezések gyártása, beszerelés, beüzemelése, meglévő zsilip elbontása, mederrendezési munkák, tereprendezési munkák.

— 8 db keresztező vasbeton műtárgy rekonstrukciója:

Területelőkészítési munkák, a meglévő betonfelületek javítási és korrózióvédelmi munkák,

— Üzemi hidak rekonstrukciója:

3 db meglévő közúti híd átépítési munkái (19,5 m; 14,4 m; 15,47 m)

Ideiglenes és végleges közműkiváltási és kiépítési munkák.

Új üzemviteli épület kivitelezése.

Monitoring rendszer korszerűsítési munkái.

Hajózási rendszer, adatbázis fejlesztése, aktualizálása.

Sió bal parti töltésáthelyezési munkái.

Sió jobb parti depóniarendezési munkái.

Sió mederrendezési és kotrási munkái.

Töltéskoronák stabilizációja.

Főbb mennyiségek:

A töltésáthelyezés kiépítésénél az elsőrendű fővédvonalakra vonatkozó előírásokat kell betartani.

Vasbetonszerk. bontás: 11 650m³, vb., és betonszerk. építés: 12 889 m³, beton felületjav. és védelme: 2 088 m2; földmunkák, árvízvédelmi töltés építése, árvízvédelmi töltés áthelyezése, anyagnyerő helyek és átmeneti depóniák kialakítása: 89 000 m³, acél szádlemezes munkatérhatárolás illetve acél szádlemezek beépítése (verése): 7 573 m2; vasbeton szádlemez beépítése(verése): 2 810 m2, vasbeton résfal építése: 7 996 m2, önszilárduló résfal építése/kivitelezése: 1 050 m³; vízépítési acél elzárószerkezetek beépítése: 251 t; földmunkák, azaz árvízvédelmi töltés építése: 154 500 m3 (folyóvizi) mederkotrás 247 200 m³; vízépítési kőmunka: 6 000 m3; zúzottkő mechanikai stabilizáció: 11 200 m3.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M2.a)-ra megajánlott szakember vízépítési és/vagy vízgazdálkodási műtárgy felújítást és/vagy építését magában foglaló építési beruházásban projektvezetőként szerzett szakmai többlettap.(max 24hónap / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. M2. b) pontra megajánlott szakember vasbeton műtárgyépítési szakterületen szerzett szakmai többlettapasztalata (maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. M2. c) pontra megajánlott szakember vízépítési műtárgyak tervezése területén szerzett szakmai többlettapasztalata (maximum 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 38
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.3.0-15-2015-00007
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100. Módszer: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési részszempont: egyenes arányosítás.

Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információ a KD-ban.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani.

A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.

A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (321/2015. Kr. 1. § (4)).

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. Kr. 13. §).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

SZ/1. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ/2. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési.

Beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Minimumkövetelmény:

SZ/1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

SZ/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában.

Az SZ/1.és SZ/2. esetében alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők aki nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolás: A nyilvántartásban szereplés tényét - abban az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen lehetőség - a nyilvántartás kivonatának vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A Kr. 1. § (1)-(2) bek., 24. § (1) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kr. 1. § (4)-(5) bek. figyelemmel kell eljárni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész # pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.

P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében - amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét -ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti év vonatkozásában.

Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.

Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző három lezárt üzleti év tevékenységének eredménye vonatkozásában.

A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (2) és (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

P2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja és a 19. § (5) bekezdése értelmében ajánlattevő csatolja a jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (vízépítési műtárgy építési és/vagy felújítási és/vagy tervezési munka) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző lezárt három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (7) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján jár el.

Az alkalmasság igazolása körében alkalmazandóak a Kbt. 65. § (6), (7), és (8) bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, és az Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő P2. pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízépítési műtárgy építési és/vagy felújítási és/vagy tervezési munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a 4 000 000 000 HUF-ot.

P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (vízépítési műtárgy építési és/vagy felújítási és/vagy tervezési munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a 4 000 000 000 HUF-ot.

Az előírt P1. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg. A P2. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész # pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.

M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett teljesítéseit, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

A szerződést kötő másik fél által adott igazolásban meg kell adni legalább:

— a szerződést kötő másik fél nevét,

— a szerződést kötő másik fél nevében referenciát igazoló személy nevét, elérhetőségét,

— az építési beruházás (referencia) tárgyát, valamint mennyiségét az alkalmasság igazolásához szükséges valamennyi adatot (az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap pontossággal), külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját (év/hónap/nap pontossággal),

— a teljesítés helyét,

— továbbá az igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referencia munkát közös ajánlattevőkként teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

A vonatkozó referenciaigazolásból az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján azokat a referenciákat tudja elfogadni, amelyek a vizsgált időszak alatt befejezésre kerültek (a felhívás feladásától számított 5 évben) és a felhívás feladásától számított 8 éven belül kerültek megkezdésére.

A 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdése valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdése is irányadó.

M2. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket - a megnevezés, végzettség vagy képzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel (év/hónap pontossággal), hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget, vagy képzettséget igazoló dokumentumok,

— a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

A 321/2015. Kr. 24. § (1) bek. megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1, M2, alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

a) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített legalább 8500 m3 vízépítési vasbeton szerkezet építésével megvalósított vízépítési műtárgy felújítását és/vagy építését is magában foglaló vízilétesítmény és/vagy vízilétesítmény rendszer megvalósítása tárgyában teljesített referenciával, amely az alábbi munkanemek is tartalmazták:

— vízépítési acélszerkezetek (acél elzárószerkezetek és/vagy zsilipszerkezetek) beépítése és/vagy felújítása,

— közműkiváltási munkák.

b) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített vízépítési műtárgy részét képező hídszerkezet felújítását, vagy annak bontását és új szerkezet építését magában foglaló referenciával.

c) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített vízépítési műtárgy felújítására vagy építésére vonatkozó kiviteli terv elkészítését magában foglaló referenciával.

d) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített összesen min. 3 500 m2 vasbeton résfal építési referenciával, amelyből legalább egy referencia vízszint szabályozási funkcióval bíró vízépítési műtárgy részeként valósult meg.

e) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített legalább 100 000 m3 elsőrendű árvízvédelmi töltésre vonatkozó előírásoknak megfelelően kivitelezett árvízvédelmi töltés építésére és/vagy áthelyezésére vonatkozó referenciával, amely referencia töltéskorona burkolat építését is tartalmazta.

Az fenti alkalmassági követelményeknek legfeljebb 3 referenciával lehet megfelelni.

M2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, aki nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

a) 1 fő projektvezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 3. rész 10. pontja szerinti (MV-VZ) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és legalább 24 hónap vízépítési és /vagy vízgazdálkodási műtárgy felújítást és/vagy építését magában foglaló építési beruházásban projektvezetőként szerzett tapasztalattal;

b) 1 fő szakember, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. 2. rész 2. pontja szerinti (MV-M) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és legalább 24 hónap vasbeton műtárgyépítési szakterületen szerzett tapasztalattal;

c) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 16. pontja szerinti (VZ-TER) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és legalább 24 hónap tervezési tapasztalattal vízépítési műtárgyak tervezése területén;

d) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 16. pontja szerinti MV-M vagy MV-VZ jogosultsággal, vagy ezen jogosultságok megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal; minimum 24 hónap építésvezetői gyakorlattal résfal építési munkákban, melyek közül minimum egynél résfal építése vízépítési műtárgy része volt.

A szakemberek között az átfedés nem megengedett, egy szakember legfeljebb egy pozícióra jelölhető.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér(alapja: szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás(továbbiakban: Szerződéses ár), minden késedelmes nap után a Szerződéses ár 0,5 %, de összesen legfeljebb Szerződéses ár 10 %-a); meghiúsulási kötbér (a Szerződéses ár 25 %-a); teljesítési biztosíték (a Szerződésesár 5 %-a); Előleg-visszafizetési biztosíték (szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nincsen biztosíték nyújtási kötelezettség);jótállás (a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 36 hónap, korrózióvédelem esetén kötelezően10 év); jótállási biztosíték (a Szerződéses ár 5 %-a, a 36 hónap általános jótállást követően a biztosíték összege csökken a Szerződéses Ár acélszerkezetek korrózióvédelmére eső mértékének 5 %-ára).

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/02/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 27/04/2018
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/02/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány utca 1/D. I. emelet 114. szoba.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban:KD) található.

1. Részajánlattétel: Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés részekre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítani kívánt beruházás részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. Organizációs, kiviteli tervezési, üzemeltetési, garanciális kérdések következtében egységes szerkezetet alkot a beruházás, így a részajánlattétel a beruházás teljes megvalósítását veszélyeztetné. További információ a KD 14.10. pontjában.

2. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

3. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).

4. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba.

5. A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

6. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében kizárja.

8. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.

9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Incze Ádám, lajstromszáma: 00006.

10. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.

11. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy azokat közzéteszi a honlapján. Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása. További információ a KD 14.8. pontjában.

12.Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 5 000 000 HUF (öt millió forint). Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (10032000-00319841-30005204 számú fizetési számlájára), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban.

13. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell jelen közbeszerzés tárgyára vonatkozóan legalább 500 000 000 Ft/év és 100 000 000 Ft/káresemény mértékű építési-, szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítással, és a tervezésre vonatkozóan minimum 100 000 000 Ft/év és minimum 25 000 000 Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosítással, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania. További információk a KD 14.11. pontjában.

14. Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania Vállalkozói javaslatát, továbbá nyilatkozni kell arra

Vonatkozóan, hogy az indikatív tervdokumentációban foglalt, vagy attól teljes egészében vagy.

Részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

Kiegészítés a VI.3) pont kapcsán a karakterkorlátozásra figyelemmel:

A finanszírozás módja szállító finanszírozás. Az ellenszolgáltatás kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével továbbá a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szerint, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.31) Korm. rendelet 32/A. § alapján. Részletes leírás a KD.

Legalább 6 részszámla benyújtására van lehetőség, ahol az egyes részszámlák értékének el kell, hogy érje a szerződéses ár 10 %-át.

Az első részszámla benyújtására legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték (szerződéses ár) 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén kell, hogy sor kerüljön.

Tartalékkeret a szerződéses ár 10 %-a, de legfeljebb nettó 40 000 000,- Ft.

Nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 50 %-ának megfelelő mértékű.

Szállítói előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 119. § (1) bekezdés alapján.

Kiegészítés a felhívás III.1.1) pontjához a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján meghatározott SZ/1. és SZ/2. alkalmassági minimumkövetelményekhez: Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/01/2018