В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 166492-2018

18/04/2018    S75

България-Мездра: Минни машини, оборудване за разработване на кариери и строително оборудване

2018/S 075-166492

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Мездра
Национален регистрационен номер: 000193371
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 27
Град: Мездра
код NUTS: BG313 Vratsa
Пощенски код: 3100
Държава: България
Лице за контакт: инж. Розалина Георгиева
Електронна поща: rozalinageorgieva.mezdra@gmail.com
Телефон: +359 35991092116
Факс: +359 35991092523
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://mezdra.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eop.mezdra.bg/?p=976
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eop.mezdra.bg/?p=976
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП Чистота, Община Мездра по 2 обособени позиции (ОП)

II.1.2)Основен CPV код
43000000 Минни машини, оборудване за разработване на кариери и строително оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП Чистота, Община Мездра по 2 обособени позиции (ОП).

ОП № 1 — Дробилка за унищожаване на дървесни отпадъци (клони, кори, дъски и др.).

ОП № 2 — Мотометачна машина за събиране на отпадъци — употребявана.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 95 833.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дробилка за унищожаване на дървесни отпадъци (клони, кори, дъски и др.)

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
43414000 Машини за раздробяване и смилане
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на нова, неупотребявана дробилка за унищожаване на дървесни отпадъци (клони, кори, дъски и др.).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за доставка / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок / Тежест: 30
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мотометачна машина за събиране на отпадъци — употребявана

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34921100 Машини за почистване на пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на мотометачна машина за събиране на отпадъци — употребявана.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за доставка / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок / Тежест: 30
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 833.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя такива изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя такива изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има опит в изпълнението на доставки, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.

За доказване на това обстоятелство,ю участниците в процедурата попълват раздел В: „Технически и професионални способности“ в Част IV: „Критерии за подбор“ на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид — еЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За последните 3 (три) години — минимум 1 (една) доставка, считано от датата на подаване на офертата.

Под доставка, която е „сходна“ с предмета на обществената поръчка следва да се разбира: доставка на товарен автомобил и/или специализиран автомобил.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/05/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/05/2018
Местно време: 11:00
Място:

Заседателната зала на Община Мездра.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 5 на сто от стойността му без ДДС и се представя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: „Банка ДСК“ ЕАД, клон гр. Мездра, IBAN: BG82STSA93003325414500, BIС: STSABGSF. Когато участникът, избран за изпълнител, избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност най-малко 30 дни от датата на приключване на договора за изпълнение. Банковата гаранция следва да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Когато участникът, избран за изпълнител, избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, тя трябва да отговаря на следните изисквания: да бъде сключена за конкретния договор в полза на възложителя; застрахователната сума да е равна на размера на дължимата гаранция; да е изплатена изцяло при сключването. Възложителят няма да приеме застраховка, сключена на разсрочено плащане; да е със срок на действие най-малко 30 дни от датата на приключване на договора за изпълнение. При представяне на гаранцията в платежното нареждане, в банковата гаранция или в застраховката изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/04/2018