Доставки - 166877-2018

18/04/2018    S75    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Видин: Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

2018/S 075-166877

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Детска градина „Русалка“
Национален регистрационен номер: 000154322
Пощенски адрес: ул. „Свети Ромил Видински“ № 78
Град: Видин
код NUTS: BG311
Пощенски код: 3700
Държава: България
Лице за контакт: Красимира Петкова Виденова — директор
Електронна поща: odz_rusalka_vidin@abv.bg
Телефон: +359 94601764
Факс: +359 94601764

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dg-rusalka.com

Адрес на профила на купувача: http://dg-rusalka.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE-2017/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на гориво за отопление S-0,001 % по заявка за нуждите на Детска градина „Русалка“ с филиал ДГ „Здравец“, гр. Видин, за отоплителен период 2017/2018 г.“

II.1.2)Основен CPV код
09000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката включва периодични доставки на гориво за отопление S-0,001 % по предварително подадени заявки за нуждите на Детска градина „Русалка“ с филиал ДГ „Здравец“, гр. Видин, за отоплителен период 2017/2018 г. Наименованието на на стоката и прогнозно количество: гориво за отопление: газьол за промишлени и комунални цели — 30 000 литра. Сделката ще се извърши на „Българска стокова борса“ АД, която е лицензирана стокова борса.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 46 980.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

Видин.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва периодични доставки на гориво за отопление S-0,001 % по предварително подадени заявки за нуждите на Детска градина „Русалка“ с филиал ДГ „Здравец“, гр. Видин, за отоплителен период 2017/2018 г. Наименованието на на стоката и прогнозно количество: гориво за отопление: газьол за промишлени и комунални цели — 30 000 литра. Сделката ще се извърши на „Българска стокова борса“ АД, която е лицензирана стокова борса.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Цена / Тежест: 100
Цена - Тежест: 100
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предметът на поръчката е доставка на стоки, определени от списъка, предложени от министъра на финансите и одобрен от Министерски съвет. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на стоковите борси и тържища (ЗСБТ). Изборът на процедурата на договаряне без предварително обявление се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка, са определени от списъка от Министерски съвет. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия от ЗСБТ гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 274
Наименование:

Договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничество на членове на „Българска стокова борса“ АД.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/10/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Тера Корп“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131565689
Пощенски адрес: ул. „Бачо Киро“ № 49, ет. 2
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: teracorp@mail.bg
Телефон: +359 885225320
Факс: +359 885225320

Интернет адрес: www.teracorp.com

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 46 980.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 46 980.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/04/2018