Roboty budowlane - 170751-2018

20/04/2018    S77

Polska-Zduńska Wola: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

2018/S 077-170751

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Królewska 15
Miejscowość: Zduńska Wola
Kod NUTS: PL71 Not specified
Kod pocztowy: 98-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Pieniążek
E-mail: sekretariat@mpwikzdw.com.pl
Tel.: +48 438233127
Faks: +48 438232406
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpwikzdw.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.mpwikzdw.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją i dystrybucją wody pitnej i dostarczania wody pitnej do takich sieci

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks w Zduńskiej Woli

Numer referencyjny: 09/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks w Zduńskiej Woli na podstawie posiadanej przez zamawiającego projektu budowlanego w następującym zakresie:

a. opracowanie projektów wykonawczych w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej,

b. wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych,

c. wykonanie robót budowlanych obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks,

d. wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą, tj. parkingu, ogrodzenia, boksu śmietnikowego, obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów) oraz nasadzeń zieleni na podstawie projektu zieleni, opracowanego przez Wykonawcę projektu zieleni,

e. kompletne wyposażenie obiektu według dokumentacji technicznej,

f. rozruch technologiczny obiektu,

g. uzyskanie decyzji administracyjnej "Pozwolenie na użytkowanie obiektu".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45212212 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zduńska Wola, ul. Kobusiewicza 20-28.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarach robót budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Wytycznych do opracowania projektu wykonawczego stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 1 pkt 1 Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę niecek stalowych.

7. Termin gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały minimum 5 lat.

8. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zduńska Wola, ul. Kobusiewicza 20-28.

9. Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionej dokumentacji - w zakresie wskazanych norm/aprobat/specyfikacji technicznych/systemów odniesienia, pod warunkiem spełnienia tych samych lub lepszych właściwości technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymogi określone przez Zamawiającego i wyspecyfikować w ofercie równoważne rozwiązania. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

10. Wymagania dla Wykonawców dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium techniczno-ekonomiczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium społeczne / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 15.12.2020 r. Przez termin wykonania zamówienia Zamawiający rozumie ukończenie wszelkich robót budowlanych, ukończenie odbioru technicznego obiektu oraz złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium wysokości 500 000,00 PLN,

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy PZP;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

b) zdolności technicznej i zawodowej.

2. W przypadku, gdy w toku niniejszego postępowania zaistnieje konieczność przeliczenia wartości wyrażonej w walucie obcej na polskiego złotego (PLN), Zamawiający wykona daną czynność z zastosowaniem średniego kursu danej waluty publikowanego przez Narodowy Bank Polski w publikacji „Kursy średnie walut obcych – tabela A” z pierwszego dnia roboczego następującego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 1 podpunkt 2) litera a) i b) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w punkcie 3 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwanym dalej jednolity dokument JEDZ). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie http://ec.europa.eu/growth/espd

Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa części IV formularza JEDZ.

Zakres oświadczenia, o którym wyżej mowa określa załącznik nr 9 do SIWZ. Jednolity dokument wykonawca składa w formie pisemnej lub elektronicznej.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w pkt 5 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, o których mowa w pkt 5.

8. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, o których mowa w pkt 5.

Ciąg dalszy opisu dokumentów w Sekcji VI.3) Informacje dodatkowe.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż:

a) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 6 000 000,00 PLN,

b) dysponuje polisą odpowiedzialności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełnią go jeden lub więcej (sumarycznie) wykonawców składających wspólnie ofertę.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:

a. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

b. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego

2. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zarówno Sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej, polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:

a. jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b. w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c. jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,

d. czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy załączyć do oferty.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w ramach jednej lub wielu umów wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli:

— minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu rekreacyjno-sportowego z basenami wewnętrznymi (krytymi) o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 400 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości netto nie mniejszej niż 22 000 000,00 PLN,

— minimum jedną robotę związaną z wykonaniem niecki basenowej ze stali nierdzewnej w konstrukcji spawanej,

— minimum jedną robotę związaną z wykonaniem niecki basenowej z ruchomym dnem.

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w ramach jednej lub wielu umów wykonał należycie:

— minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wykonawczej obiektu rekreacyjno-sportowego z basenami wewnętrznymi (krytymi) o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 400 m2,

— minimum 1 usługę polegające na wykonaniu projektu wykonawczego obiektów sportowo-rekreacyjnych z basenami zawierającymi niecki ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody minimum 400 m2,

— minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu obiektu basenowego zawierającego nieckę ze stali nierdzewnej z ruchomym dnem,

— minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu wykonawczego obiektu sportowo rekreacyjnego zawierającego zespół SPA o powierzchni użytkowej minimum 300 m2.

c) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

— nie mniej niż jedna osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i pełniła funkcję kierownika budowy na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie obiektu basenowego o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 400 m2,

— nie mniej niż jedna osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z co najmniej 10 letnim doświadczeniem,

— nie mniej niż jedna osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczeniem.

Przez doświadczenie, Zamawiający rozumie okres posiadania uprawnień budowlanych, tj. uprawnień wydanych zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe liczone jest od dnia nadania danej osobie uprawnień budowlanych.

Ciąg dalszy opisu warunku w punkcie: III.1.3) Minimalny poziom ewentualnych wymagań standardów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy punktu III.1.3) Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15.1.2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016 r. poz. 65 ze zm.) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U.2016 r. poz. 1725 ze zm.).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden z wykonawców składających wspólnie ofertę.

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

b. wykaz usług (projektowych) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

c. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załączniki nr 10 do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej (z zaokrągleniem do pełnych 1 000 PLN w dół).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/07/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Sala konferencyjna w Miejskimi Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. z siedzibą ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy opisu z sekcji: III.1.1).

9. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

a. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

c. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

e. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

a. w pkt 9 lit. a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b. w pkt 9 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 10 lit a i b zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.

12. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9 litera od a do d.

13. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018