Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 172966-2018

Wyświetl widok skrócony

20/04/2018    S77

Polska-Toruń: Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni i systemów uzbrojenia

2018/S 077-172966

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres pocztowy: Ul. Okólna 37
Miejscowość: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Osoba do kontaktów: Janusz OSOWSKI
E-mail: 12wog@wp.mil.pl
Tel.: +48 261433294
Faks: +48 261433660

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.12wog.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: www.12wog.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie remontu sprzetu rakietowego oraz sprzętu do elaboracji, przewozu i załadunku rakiet w latach 2018 - 2019 i obejmuje zadania: wykonanie remontu głównego z modyfikacją pzr 2K12 KUB, wykonanie pokryc namiotów do zestwau technologicznego pzr OSA i KUB i wykoannie remontu głównego ograniczonego części specjalnej STZ 9T22B wraz z remontem podwozia ZIŁ 157.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Usługa realizowana jest w latach 2018 - 2019 i obejmuje zakres czynności wskazanych w nazwie nadanej przez instytucję/podmiot zamawiający i ma na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji, remontów i napraw bieżących oraz zwiększenie niezawodności ich pracy a tym samym osiągnięcia zdolności do realizacji zadań w ramach systemu obrony powietrznej.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50840000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni i systemów uzbrojenia, 35322100 Artyleria przeciwlotnicza

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 28 228 970,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)
Dyrektywa 2009/81/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/81/WE
Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej: nie
Pilnej konieczności wynikającej z sytuacji kryzysowej nie da się pogodzić z terminami przewidzianymi dla procedury ograniczonej lub negocjacyjnej poprzedzonej publikacją ogłoszenia o zamówieniu: nie
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca (podmiot zamawiający) nie mogła (nie mógł) przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi we właściwej dyrektywie: nie
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: związanych z ochroną wyłącznych praw
Zamówienie dotyczy usług badawczych i rozwojowych innych niż te, o których mowa w art. 13 dyrektywy 2009/18/WE: nie
Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie: nie
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie
Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej: nie
Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie
Zamówienie związane ze świadczeniem usług transportu lotniczego i morskiego dla sił zbrojnych państwa członkowskiego uczestniczącego lub mającego uczestniczyć w misji zagranicznej, zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
U/07/IW/18
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 163/2018 Część nr: 1 - Nazwa: Wykonanie remontu sprzetu rakietowego do elaboracji, przewozu i załadunku rakiet w latach 2018 - 2019.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.3.2018
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
Adres pocztowy: ul. Parkowa 42
Miejscowość: Grudziądz
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
E-mail: wzu@wzu.pl
Tel.: +48 566446200
Faks: +438 564623783
Adres internetowy: www.wzu.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 28 228 970,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Umowa realizowana jest w latach 2018 - 2019
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.4.2018