Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 184947-2019

19/04/2019    S78

Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése

2019/S 078-184947

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsenyuk Péter
E-mail: zsenyuk.peter@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

VTT Felső-Tisza árvízvédelmi kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000285252018
II.1.2)Fő CPV-kód
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó” projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 25 974 806 507.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45246100 Partfal építése
45246400 Árvízmegelőzés
45247212 Gátmegerősítés
45247230 Gát, töltés építési munkái
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

A projekt általános célkitűzése a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése a Felső-Tisza országhatárhoz közeli szakaszán kialakított árapasztó tározó létesítésével. Összhangban a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése program célkitűzéseivel, valamint a magyar-ukrán közös árvízvédelmi fejlesztési program tartalmával, olyan fejlesztés valósul meg, mely megfelel a vonatkozó előírásoknak és kezelni tudja a jövőben várhatóan magasabb szinten és nagyobb intenzitással levonuló árhullámokat.

Vállalkozó feladata az alábbi főbb tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése:

— Kivitelezési tervdokumentáció

— Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (árvízvédelmi terv, minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv, megvalósulási terv, stb.)

Vállalkozó főbb kivitelezéssel kapcsolatos feladatai:

Vízjogi engedélyes létesítmények:

— a Túr jobbparti töltésének fejlesztése a MÁSZ +1,0 m koronaszintre 0+000-7+019 tkm között 4,0-5,0 m koronaszélességgel, 1:2,5 rézsűhajlással, min. 7,06 km

— Új tározótöltés építése min17,6 km hosszban 4,0 m koronaszélességgel, 1:2,5 rézsűhajlással, rámpákkal, töltéskorona burkolattal

— Üzemi burkolt út építés (beeresztő műtárgyhoz) 6,5 m pályaszélességgel: min. 1365 m

— Új földutak kialakítása stabilizációval: min. 5,306 km

— 1 db beeresztő műtárgy (12 nyílás) min. 872 m3/s

— 1 db leürítő műtárgy min. 59 m3/s

— 11 db töltést keresztező zsilip (ebből 5 db szivattyúzási hellyel)

— 3 db kulissza építése közút keresztezésnél

— min. 4 db vízgazdálkodási zsilip

— Csatornarekonstrukció, és a műtárgyak felújítása: min. 46,7 km

— Fenékküszöb: 1 db

— Vízpótló csatornák kialakítása a tározó területén: min. 12,0 km

— Holtmeder rendezés: min. 12 ha

— Palád-Csécse fcs. vízátvezetésnél:

— mederrekonstrukció és műtárgy felújítások: min. 5, km

— zsilipes áteresz: 4 db

— átépítendő áteresz: 2 db

— csappantyús áteresz: 5 db

— mederáttöltés: 2 db

— Vízrajzi monitoring létesítmények (min. 5 helyszín) + 1 db hidrometeorológiai állomás

— Szivattyúzási hely a Tisza folyó 740,25 km szelvényében (min. 1 m3/s)

— Vízpótló nyomócső keresztezés a Tisza bp. töltés 155+825 tkm szelvényében (min. 2x150 m)

Magasépítmények

— Tiszabecsi védelmi központ eszköz és anyagraktár min. 280 m2

— Tiszakóródi új gátőrtelep kiszolgáló létesítményekkel min. 162+97 m2

Közműkiváltások

— Gázvezeték kiváltások min. 8,7 km

— Telecom kábelek kiváltása min. 1 km

— Tv, internet kábelek kiváltása min. 1,8 km

— Ivóvíz vezeték átépítése min. 760 m

— Szennyvíz nyomóvezeték átépítése min. 735 m

— EON távvezetékek oszlopainak kiváltása (egyeztetés alapján) min. 5000 m

Napenergia telep szivattyús vízkivételhez (150 kW) (1 db)

Vagyonvédelem (1 db)

Talajvízfigyelő kút megszüntetés, telepítés 1 db

Tározó területén lévő tanya bontása 1 db

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az M/2. a) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az M/2. b) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az M/2. c) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (nap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP 1.4.0-15-2016-00011konstrukció számú projekt

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 157-359412
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

VTT Felső-Tisza árvízvédelmi kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Fax: +36 42506821
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19 001 621 797.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 25 974 806 507.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI.3) További információk-ban részletezve.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Érvényes Ajánlatot tevők:

— (Nyertes): Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.; Adószám: 12671003-2-07.) és "KE-VÍZ 21" Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság (4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.; Adószám: 11876566-2-15.) közös ajánlattevő

— SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.; Adószám: 13748429-2-20.)

Érvénytelen Ajánlattevő:

— SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1072 Budapest, Rákóczi út 42.; Adószám: 10572795-2-42.)

Alvállalkozó igénybe vétele:

— Mészáros és Mészáros Kft.: Alvállalkozó(k) igénybe vétele igen

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Tervezési feladatok; töltés építés; vízbeeresztő-,leeresztő, és vízpótló műtárgyak építése, illetve

Rekonstrukciója; energiaellátás; kapcsolódó belvízi létesítmények építése; csatorna rekonstrukciós, illetve építési munkák;közmű kiváltási munkák; tározó

Üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztési munkák; napenergia telep létesítési munkái; szakértői szolgáltatás SZVV

Szakember; területelőkészítés feladatok; szállítás és gépbérlet; hulladék- és veszélyes hulladék szállítás, elhelyezés,kezelés,

Ártalmatlanítás.

Az ajánlat benyújtásakor az alábbi alvállalkozók voltak ismertek:

KÖTIVIÉP'B Kft Ad:11505561-2-16.; DUNA ASZFALT Kft. Ad:11426628-4-03.; HAZAI ÉPÍTŐGÉP TÁRSULÁS KFT Ad:12499706-2

— 13.; BÉKÉS DRÉN Kft. Ad:11053727-2-04.; VIZITERV CONSULT Kft. Ad:12164442-2-42.; AQUA DUPLEX Kft Ad:25806889-2-03.

"KE-VÍZ 21": Alvállalkozó(k) igénybe vétele igen

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Tervezési feladatok; töltés építés; vízbeeresztő-,leeresztő, és vízpótló műtárgyak építése, illetve rekonstrukciója; energiaellátás; kapcsolódó belvízi létesítmények építése; csatorna rekonstrukciós, illetve építési munkák; közmű kiváltási munkák;infrastruktúra fejlesztési munkák; napenergia telep létesítési munkái; szakértői szolgáltatások; területelőkészítés feladatok; szállítás és gépbérlet; hulladék- és veszélyes hulladék szállítás, elhelyezés,kezelés,ártalmatlanítás.

Az ajánlat benyújtásakor az alábbi alvállalkozók voltak ismertek: Az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/04/2019