Roboty budowlane - 204821-2018

12/05/2018    S90    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łuków: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2018/S 090-204821

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 6b
Łuków
21-400
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Kitliński
Tel.: +48 257982317
E-mail: adam.kitlinski@puik.lukow.pl
Faks: +48 257982204
Kod NUTS: PL81

Adresy internetowe:

Główny adres: http://puik.lukow.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.puik.lukow.pl/index.php?id=04171230
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Łukowie - Kontrakt Nr 2: Zadanie nr 2

Numer referencyjny: Z2-K2/PUIK/POIiŚ/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie nr 2 - Budowa sieci kanalizacyjnej. Część I (ul. Żelechowska II etap, Okrzei III etap) (K2-1).

Zadanie to obejmuje:

1) Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Żelechowskiej (II etap) - 940m, średnica 160-250 mm,

2) Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrzei III etap, to znaczy w ulicach: Rurowa, Bartnia, Sosnowa, Tartaczna – łącznie 3227m, średnica 110-200 mm.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45230000
45311000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łuków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 - Budowa sieci kanalizacyjnej. Część I (ul. Żelechowska II etap, Okrzei III etap) (K2-1).

Zadanie to obejmuje:

1) Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Żelechowskiej (II etap) - 940m, średnica 160-250 mm,

2) Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrzei III etap, to znaczy w ulicach: Rurowa, Bartnia, Sosnowa, Tartaczna – łącznie 3227m, średnica 110-200 mm.

Na budowę powyższych kanalizacji Zamawiający posiada projekty budowlane oraz prawomocne decyzje - pozwolenia na budowę.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają Załączniki:

Załącznik nr 8 Projekt budowlany: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Żelechowskiej ETAP II, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ul. Rolniczej i Telimeny w Łukowie”.

Uwaga: Zadanie nr 2 nie obejmuje budowy wodociągu i kanalizacji w ulicach Rolniczej i Telimeny.

Załącznik nr 9 STWiOR - ul. Żelechowska.

Załącznik nr 10 Przedmiar robót - ul. Żelechowska.

Załącznik nr 11 Projekt budowlany” Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei w Łukowie – Etap III: ul. Bartnia, Rurowa, Sosnowa, Tartaczna”.

Załącznik nr 12 STWiOR - Okrzei III Etap.

Załącznik nr 13 Przedmiar robót - Okrzei III Etap.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999) – ISBN 83-86774-30-4 (dalej Warunki Kontraktowe FIDIC).

Zadanie zlokalizowane będzie w województwie lubelskim, w mieście Łuków.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0098/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcę spełniającego przesłanki wykluczenia określone w Art. 24 ust. 1 z zastrzeżeniem Art. 133 ust.4 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5.

1.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenia własne w postaci elektronicznej wypełnionego standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwany JEDZ – Załącznik nr 2 do SIWZ), przy czym oświadczenie własne wykonawcy zastępuje, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców.

3.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania polega na zasobach innego podmiotu, a podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także JEDZ dotyczący tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 6.

4.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące podwykonawców.

5.Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi JEDZ lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

6.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał, składane na formularzu JEDZ, powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

8.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów według Załącznika nr 3 do IDW - w oryginale - do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

9.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna. Natomiast brak podstaw wykluczenia będzie oceniany w odniesieniu do każdego z Wykonawców.

10.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - oryginał pełnomocnictwa jednoznacznie określający jego zakres, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony notarialnie.

11.Dokumenty, o których mowa powyżej. muszą zostać złożone w formie oryginału, jeżeli jest to wymagane, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje w IDW w punktach 7.11-7.15.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: min. 3 000 000 PLN (słownie: minimum trzy miliony zł).

1. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wskazanych poniżej dokumentów:

1) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną przez Zamawiającego;

2) jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

3. W celu przeliczenia na złote polskie wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany w §8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23.9.2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz.Urz. NBP z dnia 21.7.2015).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu (budowie lub rozbudowie) co najmniej 2 km sieci kanalizacyjnej.

Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy wskażą Zespół Kluczowych Specjalistów odpowiedzialnych za świadczenie usług, i którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.:

1. Kierownik Budowy

Uprawnienia/kwalifikacje - wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów wystarczające do wykonania zamówienia lub uprawnienia wydane według przepisów kraju ich uzyskania wystarczające do wykonania zamówienia.

Doświadczenie - co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, przy co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę co najmniej 2 km sieci kanalizacyjnej.

Uwaga:

W przypadku braku znajomości języka polskiego przez Kluczowych Specjalistów, Zamawiający wymaga zatrudnienia na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza/tłumaczy języka polskiego, zapewniając w ten sposób stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym i/lub innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego a personelem Wykonawcy.

1. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wskazanych poniżej dokumentów:

a) Wykazu robót budowlanych (na formularzu Załącznika nr 6)wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i opisu zakresu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (na formularzu Załącznika nr 7), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie, w banku PKO Bank Polski SA.

Nr rachunku: 39 1020 1260 0000 0702 0012 6615 z dopiskiem: „Wadium – do postępowania nr Z2-K2/PUIK/POIiŚ/2018”.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia umowy na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym Tom II SIWZ.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na warunkach określonych we Wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/06/2018
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2018
Czas lokalny: 14:10
Miejsce:

Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie, ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków, Polska, pok. nr 11.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dwu miesięczny termin związania należy rozumieć jako 60 dni.

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia dokumentów wymienionych w punkcie a)-c).

2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach: a) - c) składa dokumenty w punkcie 7.5 IDW

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, która można wprowadzić do treści ogłoszenia pozostałe informacje zawarto w IDW.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

25.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

25.2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 25.1 niniejszej IDW są:

a) odwołanie,

b) skarga do sądu.

25.3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 ustawy Pzp.

25.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2018