A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 2060-2018

04/01/2018    S2

Magyarország-Budapest: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2018/S 002-002060

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK23600
Postai cím: Lajos utca 103.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kuti Dániel
E-mail: jog@nhkv.hu
Telefon: +36 19996464
Fax: +36 12111419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nhkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://nhkv.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Megbízási szerződés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok követeléskezelési feladatainak ellátására"

II.1.2)Fő CPV-kód
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Megbízási szerződés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok követeléskezelési.

Feladatainak ellátására”.

Ajánlatkérő a Ht. 32/A. § (2) bekezdése szerint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására.

Létrehozott gazdasági társaság, mely a Ht. 32/A. § (1) bekezdés i) és j) pontja alapján a.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére köteles, valamint köteles kezelni az azzal.

Kapcsolatban felmerülő kintlévőségeket.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 663 863 088.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1036 Budapest, Lajos utca 103.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a Ht. 32/A. § (2) bekezdése szerint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására.

Létrehozott gazdasági társaság, mely a Ht. 32/A. § (1) bekezdés i) és j) pontja alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére köteles, valamint köteles kezelni az azzal kapcsolatban felmerülő kintlévőségeket.

Megbízási szerződés keretében a nyertes ajánlattevő feladatai:

— A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok beszedésének, ideértve a személyes beszedés megkísérlését, végrehajtása,

— professzionális, ügyfélközpontú, számlázási-beszedési ügyekben is kompetens telefonos ügyfélszolgálat (call center) biztosítása.

— az elérhetetlen ügyfelek felkutatása (adatbővítés, adatgazdagítás) érdekében ellát feladatokat,

— feladatai ellátása során támogatja ajánlatkérő adatbázisának tisztítását, felépítését, az adók módjára történő behajtás eredményességét.

— felszámolási és csődfigyelés,

— a Megbízott a követelések behajtásával kapcsolatos megállapodásokat jogosult előkészíteni, így különösen a részletfizetési megállapodásokat megkötni a Megbízó nevében.

A feladatellátással érintett számlázási adatok:

Természetes személy ingatlanhasználó esetén:

1. kibocsátott számlák negyedévente: kb. 3 000 000 db

2. adók módjára be nem hajtható (10 000- HUF alatti) követelések negyedévente: kb. 1 250 000 db

3. adók módjára történő behajtás értékét elérő követelésekre vonatkozó felszólítás negyedévente:

Kb. 83 000 db.

4. NAV-nak várhatóan átadásra kerülő követelések adók módjára történő behajtásra negyedévente:

Kb. 55 000 db.

Nem természetes ingatlanhasználó (gazdálkodó szervezet, költségvetési szerv, társasház, lakásszövetkezet) esetén:

1. kibocsátott számlák negyedévente: kb. 250 000 db

2. adók módjára be nem hajtható (10 000- HUF alatti) követelések negyedévente: kb. 120 000 db

3. adók módjára történő behajtás értékét elérő követelésekre vonatkozó felszólítás negyedévente:

Kb. 75 000 db.

4. NAV-nak várhatóan átadásra kerülő követelések adók módjára történő behajtásra negyedévente:

Kb. 65 000 db.

Megjegyzés: Ajánlatkérő tapasztalatai alapján a természetes személy ingatlanhasználók részére kibocsátott számlák átlagosan 55-60 %-a kerülnek fizetési határidőn belül teljesítésre.

A feltüntetett adatok ajánlatkérő működésének megkezdését követően keletkezett és birtokába került adatokon alapuló becslésre alapozva kerültek megadásra, ennek megfelelően veendők figyelembe, a feltüntetett adatokhoz képest. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a K.É. 4263/2017 szám alatt megjelent hirdetményre melyre tekintettel a Főváros vonatkozásában 2018. március 31. napjáig élő szerződése van. Mindezekkel összhangban a feladatokat országos szinten kell ellátni, a főváros kivételével. A Fővárosban az NHKV Zrt. meglévő szerződése keretében biztosítja a kintlévőségkezelési feladatok ellátását. Mindezekkel összhangban a táblázatban foglalt adatok a főváros számlázási és kintlévőségkezelési adatait nem tartalmazzák.

Megbízott feladatainak részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő az eljárásban történő részvételt ajánlati biztosíték adásához köti.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 15 000 000,- HUF.

A befizetés helye: Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 103.) vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-10654068-49020012.

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

— az átutalást igazoló dokumentummal, vagy,

— a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy kézfizető kezesség, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

Az eredeti dokumentumot külön lezárt borítékban szükséges az ajánlathoz csatolni.

Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

Az ajánlati biztosítékra a Kbt. 54. § rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A hátralékos ügyfelektől a hátralék személyes megkeresés (díjbeszedő) útján történő beszedésének megkísérlése vonalkód beolvasással, sikerdíj / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Kiegészítő feladatok és szolgáltatások (call center, levelező ügyfélszolgálat stb), nettó Ft/hónap / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Call center és ügyfélszolgálat felállítási költsége (nettó Ft) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Koordinátorok száma (fő) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 20
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Indokolás: Ajánlatkérő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása és beszedése tekintetében átmenetinek tekinthető 2016. évet követően saját számlázási rendszeréből biztosítja a díjbeszedést és kintlévőség-kezelést. Ajánlatkérő számára kiemelkedően fontos, hogy már a 2017. utolsó negyedévben keletkező kintlévőségek.

Kezelésére a szerződés keretei között kerülhessen sor. Ajánlatkérő az országos kiterjedésű feladatkörére, fogyasztóvédelmi és a közszolgáltatás finanszírozásához fűződő érdekekre tekintettel a lehető leggyorsabban szerződést kívánt kötni. Ajánlatkérő likviditására tekintettel mindez kivételesen indokolt ezáltal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ágazat számára is, melyek tevékenységét ajánlatkérő elsődlegesen a közszolgáltatási díjból származó bevételeiből.

Finanszíroz. További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 143-294702
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

„Megbízási szerződés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok követeléskezelési feladatainak ellátására"

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Budafoki út 107-109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PEPP AND CARS Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kállói út 2. A. ép
Város: Balkány
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4233
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 663 863 088.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorcium (1117 Budapest, Budafoki út 107-109) Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 107-109, adószáma: 10805246-2-44).

Konzorcium tagja: PEPP AND CARS Korlátolt Felelősségű Társaság (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép, adószáma: 23407233-2-15).

Alvállalkozók az alábbi feladatok tekintetében kerülnek bevonásra: telefonos ügyfélszolgálat (call center) működtetéséhez szükséges informatikai rendszerek rendelkezésre bocsátása, személyes követeléskezelés.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/01/2018