Dostawy - 206658-2018

15/05/2018    S91

Polska-Zabrze: Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

2018/S 091-206658

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 066-146510)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 4
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 41-803
Państwo: Polska
E-mail: dkijowska@szpitalzabrze.pl
Tel.: +48 322776100
Faks: +48 322717311
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpitalzabrze.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawy nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek

Numer referencyjny: 04/PN/18
II.1.2)Główny kod CPV
33141100 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i szczegółowy formularz ofertowo cenowy stanowiący Załącznik 1a do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 066-146510

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 18/05/2018
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: