Dostawy - 20897-2019

16/01/2019    S11

Polska-Świlcza: Elektryczność

2019/S 011-020897

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Świlcza
Adres pocztowy: Świlcza 168
Miejscowość: Świlcza
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-072
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Dziedzic
E-mail: przetargi@swilcza.com.pl
Tel.: +48 178670135
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.swilcza.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie
Adres pocztowy: Trzciana 353 C
Miejscowość: Trzciana
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-071
Państwo: Polska
E-mail: gcksir@swilcza.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.swilcza.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy
Adres pocztowy: Świlcza 168
Miejscowość: Świlcza
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-072
Państwo: Polska
E-mail: zwik.swilcza@intertele.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.swilcza.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie
Adres pocztowy: Trzciana 353 C
Miejscowość: Trzciana
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-071
Państwo: Polska
E-mail: gbp.trzciana@wp.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.swilcza.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce
Adres pocztowy: Woliczka 64
Miejscowość: Woliczka
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-071
Państwo: Polska
E-mail: sds.woliczka@gmail.com
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sds.swilcza.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Dąbrowie
Adres pocztowy: Dąbrowa 51
Miejscowość: Dąbrowa 51
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-071
Państwo: Polska
E-mail: zs.dabrowa@swilcza.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zs-dabrowa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej
Adres pocztowy: Błędowa Zgłobieńska 99
Miejscowość: Błędowa Zgłobieńska
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-071
Państwo: Polska
E-mail: szkola@bledowazglobienska.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szkola.bledowazglobienska.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
Adres pocztowy: Bratkowice 398
Miejscowość: Bratkowice
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-055
Państwo: Polska
E-mail: sp1.bratkowice@swilcza.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zsbratkowice.edu.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach z oddziałem przedszkolnym
Adres pocztowy: Bratkowice 606
Miejscowość: Bratkowice
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-055
Państwo: Polska
E-mail: sp2.bratkowice@swilcza.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sp2bratkowice.szkolnastrona.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach
Adres pocztowy: Bratkowice 150
Miejscowość: Bratkowice
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-055
Państwo: Polska
E-mail: sp3bratkowice@o2.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nspbratkowice.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli z oddziałami przedszkolnymi
Adres pocztowy: Mrowla 51
Miejscowość: Mrowla
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-054
Państwo: Polska
E-mail: sp1.mrowla@swilcza.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spmrowla.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej
Adres pocztowy: Rudna Wielka 60
Miejscowość: Rudna Wielka
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-054
Państwo: Polska
E-mail: sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zsrudnawielka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy
Adres pocztowy: Świlcza 336
Miejscowość: Świlcza
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-072
Państwo: Polska
E-mail: sp.swilcza@swilcza.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.swilcza.edu.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Trzcianie
Adres pocztowy: Trzciana 168
Miejscowość: Trzciana
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-071
Państwo: Polska
E-mail: sp.trzciana@swilcza.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zst.itl.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole i Żłobek Gminny w Bratkowicach
Adres pocztowy: Bratkowice 407A
Miejscowość: Bratkowice
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-055
Państwo: Polska
E-mail: przedszkole.bratkowice@swilcza.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://przedszkolebratkowice.edupage.org
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole w Świlczy
Adres pocztowy: Świlcza 116A
Miejscowość: Świlcza
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-072
Państwo: Polska
E-mail: przedszkole@swilcza.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.przedszkole.swilcza.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole i Żłobek Gminny w Trzcianie
Adres pocztowy: Trzciana 193b
Miejscowość: Trzciana
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-071
Państwo: Polska
E-mail: przedszkole.trzciana@swilcza.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://trzciana-zlobek.swilcza.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej
Adres pocztowy: Błędowa Zgłobieńska 99
Miejscowość: Błędowa Zgłobieńska
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-071
Państwo: Polska
E-mail: szkola@bledowazglobienska.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szkola.bledowazglobienska.eu
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.swilcza.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek o

Numer referencyjny: RGI.271.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Świlcza

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w pełnym okresie zamówienia wynosi 2 900 000 kWh.

Podana wielkość stanowi odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie analogicznego okresu przeszłego i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii wynikającej z rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności z wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od zakładanych.

Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu poboru innemu właścicielowi. Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ przy założeniu, że łączna ilość tych punktów nie wzrośnie o ilość większą, niż 10 % wielkości początkowej. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według tej samej stawki rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu, a końcem okresu umowy zawieranej dla takiego punktu będzie ostateczny termin zakończenia dostaw, określony w przetargu.

Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań zawarty jest specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5

Pkt 1) i 8) ustawy.

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej Jednolitym Dokumentem lub JEDZ – wg załącz. 3 do SIWZ.

8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącz. 4 do SIWZ.

9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ

9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych tych podmiotów.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dalsze wymagane dokum. wskaz. w sekcji III.1.2) „Sytuacja ekonomiczna i finansowa”.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1):

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa wart.24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie - zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt.

8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:

— w pkt. 8.7.1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ,

— dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

Ciąg dalszy zmian w umowie z Sekcji III.2.2):

a) Zmiany treści umowy w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamówienia: tj. zmiany mocy umowne] lub mocy przyłączeniowej istniejących punktów wynikającej z analizy mocy pobranej w 2018 r. - po uzyskaniu zgody OSD na taką zmianę, zmiany prognozowanej wielkości zużycia energii elektrycznej, wynikającej m.in. ze zmiany mocy umownej i zmniejszenia lub zwiększenia ilości miejsc dostarczania energii elekt (przyłączy, punktów poboru), dostaw i przesyłu energii do innych obiektów niewskazanych w Zał do umowy lub w sytuacji zwiększenia dostaw wraz z przesyłem energii do obiektu w związku z dokonaną rozbudową, przebudową obiektów, itd. Zwiększenie ilości PPE lub zmiana grupy taryfy danego punktu, możliwa jest jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie.

b) zmiany treści umowy dot. ceny za dystrybucję energii w przypadku zmiany taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz cen jednostkowych za sprzedaż energii podanych w formularzu cenowym - tylko w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego i stawki podatku VATw toku realizacji niniejszej Umowy

c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie wysokości wynagrodzenia do aktualnego stanu prawnego, w tym w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających lub likwidujących dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Zmiana wysokości wynagrodzenia w tym przypadku dotyczy zarówno zwiększenia jak i obniżenia wynagrodzenia wynikającego z przyczyn opisanych powyżej. Zmiana następuje automatycznie od dnia jej wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

d) Zmiany wynagrodzenia wykonawcy, które może nastąpić na skutek ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

e) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, które może nastąpić na skutek ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.

f) ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwym przepisami, od dnia ich wejścia w życie.

Strony ustalają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie, zmniejszenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy z Sekcji VI. 3):

8.15. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne.

8.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.15 SIWZ są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

Szczegółowe inf. dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozd. 6-10 SIWZ.

Termin 2 m-cy miesięcy określ w Sekcji IV.2.6) to 60 dni.

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrować zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortalu i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Zamawiającego tj. /UGSwilcza/SkrytkaESP, znajdującej się naplatformie ePUAP (https://epuap.gov.pl) udostępnionej również na miniPortalu. Szczegółowe informacje na temat złożenia oferty zostały zawarte w Rozd 11 i 14 SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 18.2.2019 r. o godz. 11:00.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.7. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 SIWZ:

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dalszy ciąg z sekcji III.1.3).

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 6 do SIWZ;

8.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt.8.7.1SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.9. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w pkt. 8.1-8.2 SIWZ, będzie odpowiadać zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

Dalsze wymagane dokum.wskaz.w sekcji VI.3) „Inf. dodatkowe”.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowaw pkt 1.

3. Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w następującym przypadku:

Uwaga: dalszy opis zmian w umowie w sekcji III.1.2) w części „Sytuacja ekonomiczna i finansowa”.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/02/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.2.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego:

Urzędu Gminy w Świlczy,

Świlcza 168, 36-072 Świlcza

Pok. nr 7 - sala posiedzeń na parterze

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Luty - marzec 2020 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy z sekcji III 1.3) z części „Minimalny poziom ...”.

8.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) pkt 8.7.2 b) - d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

Zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.10 SIWZ - powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 8.10 SIWZ stosuje się odpowiednio.

8.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 8.11SIWZ stosuje się odpowiednio.

8.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8.14. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

Uwaga: dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji III.1. 2) w części „Minimalny poziom ...”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

24.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

24.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

24.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

24.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

24.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

24.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

24.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

24.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

24.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

24.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

24.14. W sprawach nie uregulowanych w Rozdziale 24 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198g ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2019