TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 209682-2018

16/05/2018    S92    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Bolquère: Drukvulling

2018/S 092-209682

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
SIVU Font-Romeu Pyrénées 2000
25660174100018
Mairie de Bolquère, 2 Grand Rue
Bolquère
66210
Frankrijk
Telefoon: +33 468303200
E-mail: correspondre@aws-france.com
Fax: +33 468300733
NUTS-code: FRJ15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.midilibre-marchespublics.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.midilibre-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.midilibre-marchespublics.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.midilibre-marchespublics.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
SIVU pour l'exploitation et l'aménagement de la station de Font-Romeu Pyrénées 2000: Mme Christelle Julian
Mairie de Bolquère
Bolquère
66210
Frankrijk
Telefoon: +33 468303200
E-mail: correspondre@aws-france.com
Fax: +33 468300733
NUTS-code: FRJ15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.midilibre-marchespublics.com

I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Transport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché public de fourniture dans l'optique d'une optimisation de l'enneigement du domaine skiable

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31158200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Restructuration de l'usine du Belvédère (déplacement, fourniture et installation de compresseurs) et achat d'enneigeurs.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 620 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Déplacement/Installation de compresseurs au sein de l'usine du Belvédère

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Usine du Belvédère 66210 — Bolquère.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Déplacement de 2 compresseurs depuis le Gallinera vers le Belvédère, suppression de compresseurs, fourniture et installation de 2 compresseurs neufs.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 374 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de 52 enneigeurs neufs

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15981320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Usine du Belvédère 66210 — Bolquère.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de 52 enneigeurs haute pression et 52 supports neufs.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 246 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

CERFA DC1 ou document équivalent CERFA DC2 ou document équivalent assurance pour les risques professionnels en cours de validité.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration concernant le chiffre d'affaire global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaire du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— liste des principales livraisons de fournitures effectuées au cours de 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé,

— indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— descriptif de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché,

— descriptions ou photographies des fournitures.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chacun des paiements autres qu'une avance.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Financement sur les fonds propres du SIVU. Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées dans un délai de 30 jours suivant la réception des factures (paiement par virement administratif).

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Le candidat peut répondre seul ou en groupement. Aucune forme de groupement n'est imposée.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/06/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/06/2018
Plaatselijke tijd: 17:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.midilibre-marchespublics.com

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
Montpellier
34063
Frankrijk
Telefoon: +33 467548100
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Fax: +33 467547410
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/05/2018