Строителство - 212506-2018

18/05/2018    S94

България-София: Строителни и монтажни работи

2018/S 094-212506

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република България — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мариан Вачевски
Електронна поща: mvachevski@prb.bg
Телефон: +359 28036024
Факс: +359 29633373
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://prb.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-156
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-156
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Прокуратура на Република България — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: Информационен център на Прокуратурата на Република България, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор.
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мариан Вачевски
Телефон: +359 28036024
Електронна поща: mvachevski@prb.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://prb.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-156
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба

Референтен номер: ОПИ-595/16.05.2018
II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба.

В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности, в съответствие с изискванията на техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

Видът и обемът на строителните и монтажни работи са описани в количествена сметка, която е неразделна част от документацията за участие.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 160 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Национална следствена служба – гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителните и монтажни работи да бъдат изпълнявани, както следва:

— В Блок № 1В (за администрация) — сградата е със застроена площ 338 кв. м, шест етажа плюс сутерен и разгъната застроена площ — 2 366 кв. м.

Предвиждат се:

Ремонт на фоайето и външното стълбище на сградата, включващ: подмяна на входните врати; шпакловане и боядисване на тавани и стени; боядисване с блажна боя на метални тръби и радиатори от отоплителната система; ремонт на ел. инсталацията; подмяна на осветителни тела; преработка и разширение на помещението за охрана; поправка, шлайфане и полиране на външните стъпала, и др.

Ремонт на стълбищната клетка, включващ: подмяна на прозоречната дограма на цялата височина и широчина по северната фасада на стълбищната клетка; поправка, шлайфане и полиране на стъпалата; почистване и боядисване на метални повърхности (в т.ч. металните решетки на прозорците по източната фасада на стълбището, металната част на стълбищния парапет, метални тръби и радиатори); подмяна на дървените ръкохватки на стълбищния парапет; доставка и монтаж на метален парапет на междуетажните площадки; ремонт на стени и тавани (в т.ч. остъргване на стара боя, сваляне на подкожушени шпакловки, грундиране с контактен грунд, боядисване с латекс); подмяна на осветителни тела, ел. ключове, ел. контакти и кабели за осветление; подмяна на секторните врати на първи и втори етажи, и др.

— Блок № 3 — многофункционална сграда, състояща се от едноетажна и двуетажна секции с обща застроена площ 826 кв. м, разгъната застроена площ — 1 572 кв. м. Конструкцията е стоманобетонна, покривът е плосък.

Предвиждат се:

Ремонт на фоайето и външното стълбище на сградата, включващ: подмяна на входните врати; боядисване на стените и таваните във фоайето на първи етаж с поправка и шпакловане на компрометирани участъци; боядисване на метални тръби и радиатори от отоплителната система; очукване и възстановяване на външните компрометирани мазилки по колоните, стените и тавана на козирката на външното стълбище, фасадно боядисване на същите; ремонт на покрива на козирката над външното стълбище (в т.ч. полагане на ново хидроизолационно покритие, подмяна на ламаринените обшивки по бордовете и на водоотвеждането), ремонт на стъпалата с полагане на бетонови смеси в пукнатините и подмяна на облицовката на същите, и др.

Ремонт на стълбищната клетка към втори етаж, включващ: ремонт на стените и таваните, в т.ч. остъргване на стара боя, сваляне на подкожушени шпакловки, грундиране с контактен грунд и боядисване с латекс.

Ремонт на зала, фоайе и коридори на втори етаж, включващ: остъргване на стари бои и шпакловки, боядисване на всички стени с латекс; боядисване с блажна боя на метални тръби и радиатори от отоплителната система; подмяна на съществуващите врати с МДФ; почистване и полиране на настилките от теракота във фоайето и залата, подмяна на пана от окачения таван, и др.

Цялостен ремонт на покрива на високата част на сградата, включително: полагане на ново хидроизолационно покритие; подмяна на ламаринените обшивки по бордовете и на елементите на водоотвеждането; ремонт на комини и вентилационни шахти; подмяна на отдушници, ремонт на мълниезащитната инсталация и проверка на проводимостта, и др.

— Административна сграда — сградата е със застроена площ 544 кв. м, шест етажа плюс сутерен и разгъната застроена площ от 3 808 кв. м.

Предвижда се ремонт на входа и външното стълбище, включващ: подмяна на входните врати (вътрешна и външна); ремонт на тавани и стени на фоайето; боядисване на метални тръби и радиатори от отоплителната система; поставяне на противоударно фолио по стъкла; ремонт на ел. инсталацията, в т.ч. силнотокова и слаботокови (включително разширение на пожароизвестителната, комуникационно-информационната, видеонаблюдението и СОТ); подмяна на настилка от теракот; подмяна на осветителни тела; преработка и разширение на помещението за охрана; полагане на гранитогрес по външни стъпала; ремонт на парапети и др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация за изпълнение на поръчката / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 20
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 160 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

В прогнозната стойност на обществената поръчка са вкл. непредвидени работи, чиято стойност съставлява 8 % от стойността на предвидените СМР. Методиката за оценка на офертите е подробно описана в документацията за участие в ОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Минимално изискване:

Участниците, включително подизпълнителите им, ако има такива, съобразно вида и дела на тяхното участие, следва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от І група, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), четвърта категория строежи или по-висока (трета, втора или първа), съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС или да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или да имат право да извършват такава дейност по законодателството на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. За чуждестранни лица — вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:

При подаване на оферта участниците попълват раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП: участникът следва да представи заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката — за повече информация: http://register.ksb.bg/.

В случай че участникът е чуждестранно лице, на този етап той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която е установен, доказващ вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП:

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от по-горе посочената категория — за повече информация: http://register.ksb.bg/.

В случаите когато строителят е лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата, в която е установено, във вр. с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, преди сключването на договора следва да се впише в ЦПРС по реда на Закона за камара на строителите и да представи заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от по-горе посочената категория.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (съгласно чл. 59, ал. 6 от Закона за обществените поръчки).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти. (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Данните се представят чрез попълване на информацията в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Поставеното изискване се доказва със следните документи: годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; справка за общия оборот. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

2. Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. (чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с поставения критерий за подбор в Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ (чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП), в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни, а за лице от държава членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България — еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Възложителят изисква от участниците да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, равен на размера на прогнозната стойност на обществената поръчка, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

По смисъла на т. 66 от § 2 на ДР от ЗОП „Годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби.

2. Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството“, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за IV-та категория строеж или по-висока и в размер съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

При участие на подизпълнители същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

В случай, че участникът е чуждестранно лице, застраховката за професионална отговорност може да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът (У-т) трябва да е изпълнил строителство (изпълнение на СМР), идентично или сходно с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата (О). Съответствието си с поставения критерий за подбор (КП), участниците (У-те) декларират (д-ат) както следва: при подаване на О в ЕЕДОП, у-те д-ат съответствието с мин. изискване, чрез посочване на изпълненото от тях строителството, през последните 5 г. от датата на подаване на О с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. В полето у-те следва да посочат предмет на изпълненото от тях строителство, с посочване на конкретните строително-монтажни/строителни дейности по тях, обем, стойност, крайна дата на изпълнение на строителството и получателите.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълнените дейности, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания (чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

2. У-т следва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност (ПК) за изпълнението на поръчката. (чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП). Съответствието си с поставения КП, у-те д-ат както следва: при подаване на О в ЕЕДОП, у-те д-ат съответствието с мин. изискване, чрез посочване на професионална компетентност (с посочване на придобитото образование/квалификация, посочване на дата, № и издател на документа за придобито образование/квалификация, както и данни за месторабота, период, длъжност, основни функции и др.) на членовете от ръководния състав, които ще отговарят при изпълнение на поръчката. У-ът по негова преценка може да посочи и други технически правоспособни лица, които да осъществяват специализирано техническо ръководство на отделни строителни и монтажни работи, съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП: списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата (чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

3. У-т следва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — лицата, които ще изпълняват строителството (чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Съответствието си с поставения КП, у-те д-ат както следва: при подаване на О у-те д-ат съответствието с мин. изискване, чрез вписване на техническите лица (специалисти и нискоквалифицирани работници), които ще изпълняват строителството, включително описание на дейностите, които ще изпълняват. Данните се представят в ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП: поставеното мин. изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП: списък на изпълнителския състав — техническите лица (специалисти и нискоквалифицирани работници), които ще изпълняват строителството, включително описание на дейностите, които ще изпълняват.

4. У-т да прилага системи за управление на качеството (УК). (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

Съответствието си с поставения КП, у-те д-ат както следва: при подаване на О у-те д-ат съответствието с мин. изискване, чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за УК, в чиито обхват е включен предмета на поръчката. Данните се представят чрез попълване на информацията в ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП: заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за УК на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен или със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или екв., в чиито обхват е включен предметът на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. У-ът трябва да е изпълнил строителство (изпълнение на СМР), идентично или сходно с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 г., считано от датата на подаване на О. За строителство „с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира изпълнението на следните дейности: вароциментови мазилки — мин. 150м2; шпакловки — мин. 500 м2; бояджийски работи (постно боядисване) — мин. 2 000 м2; ел. инсталации в сгради — мин. 40 м; монтаж на дограма (врати и/или прозорци) мин. 40 м2 или 10 бр.; хидроизолационни работи по плоски покриви, включително обшивки по бордове с хидроизолационна мембрана ПВХ — мин. 500 м2; Дейностите следва да са извършвани при изпълнение на едно или няколко ново/и строителство/а, и/или реконструкция/и, и/или основен ремонт/и, и/или текущ ремонт/и на сграда/и.

2. У-ът следва да разполага с ръководен състав с определена ПК за изпълнението на поръчката:

а) Технически ръководител (ТР) по чл. 163а от ЗУТ — 1 бр.

ТР следва да притежава диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или диплома за завършено средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“. ТР следва да притежава професионален опит в строителство на сгради и съоръжения мин. 3 г.;

б) Специалист (отговорник) „Контрол по качеството“ (С/О „КК“) — 1 бр.

С/О „КК“ да е преминал професионално обучение по „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ или еквивалент.

С/О „КК“ да притежава професионален опит като специалист Контрол по качеството при изпълнение на ново строителство и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или текущ ремонти/и на мин. 1 (един) завършен обект, представляващ жилищна или смесена сграда съгласно чл. 6, ал. 3, чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, или сграда и/или съоръжение за обществено обслужване съгласно Приложение № 2 към Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

в) Експерт (отговорник) по здравословни и безопасни условия на труд (Е/О ЗБУТ) — 1 бр.

Е/О ЗБУТ съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ следва да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията.

Е/О ЗБУТ следва да притежава професионален опит като такъв при изпълнение на ново строителство и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или текущ ремонт/и на минимум 1 (един) завършен обект, представляващ жилищна или смесена сграда съгласно чл. 6, ал. 3, чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, или сграда и/или съоръжение за обществено обслужване съгласно Приложение № 2 към Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Участникът по негова преценка може да посочи и други технически правоспособни лица, които да осъществяват специализирано техническо ръководство на отделни строителни и монтажни работи, съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен.

3. У-ът да разполага с изпълнителски състав — технически лица (специалисти и нискоквалифицирани работници), мин. 17 човека (ч), които ще използва за извършване на строителството, не по-малко от посочените:

— работник/ци бетонови работи (циментови замазки) — 2 ч.,

— работник/ци зидаро-мазачески работи — 2 ч.,

— работник/ци шпакловки и бояджийски работи — 2 ч.,

— работник/ци ел. инсталации — 2 ч.,

— работник/ци монтаж дограма — 2 ч.,

— работник/ци хидроизолационни работи — 3 ч.,

— работник/ци тенекеджийски работи — 2 ч.,

— нискоквалифициран/и (общи) работници — 2 ч.

Едно лице може да съвместява повече от една от горните позиции, ако отговаря на съответните изисквания.

Продължава в Р-л VI.3 „Допълнителна информация“.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

У-ик в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физ. или юр. лице или техни обединения, както и всяко др. образувание, което има право да изпълнява строителството, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

В-лят отстранява от у-ие в процедурата у-к когато:

1. са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 107 от ЗОП. В-ят има право да не отстрани у-к, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни п-та;

2. за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изкл. по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;

3. за които е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП;

4. за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

5. представи оферта с по-кратък срок на валидност.

У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.

П-ва в раздел VI.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/06/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 30/11/2018
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/06/2018
Местно време: 14:00
Място:

Гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, Администрация на главен прокурор, етаж 5, стая 503.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

От Р-л III, 1.3.

4. Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в чиито обхват е включен предмета на поръчката — СМР.

Oт Р-л III.2.2):

В-ят отстранява у-к с:

— Предложение (п-е), което надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка,

— П-е, различно от 8 % за възникнали непредвидени строително-монтажни работи,

— При несъответствия и разминаване на предложенията в Ценовото предложение (ЦП) и предложенията в КСС,

— При констатирането на аритметични грешки в ЦП и КСС,

— П-я, надхвърлящи посочените в документацията стойности на елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени и допълнителни видове строително-монтажни работи,

— При разминаване между предложения срок за изпълнение в линейния график и посочения в предложението за изпълнение на поръчката срок за изпълнение на поръчката,

— При несъответствие в информацията, съдържаща се в линеен график и диаграмата на работната ръка,

— В случай, че представените от участника линеен график и диаграма на работната ръка не са изготвени в календарни дни,

— П-е с предлаган срок под 75 календарни дни и предложения с предлаган срок над 90 календарни дни.

Финансирането на поръчката е с бюджетни средства.

У-те в обединение носят солидарна отговорност за изпълнение на паричните задължения по договора. В-ят изисква солидарна отговорност от участника, определен за изпълнител и третите лица, чиито ресурс е заявил, че ще ползва — ако е приложимо.

Възложителят изисква гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по следната банкова сметка на ПРБ:

БНБ,

Банков код BIC: BNBGBGSD,

Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01;

б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на възложителя;

в) застраховка (застрахователна полица в оригинал), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранция за авансово плащане (ГАП).

ГАП е в размер на авансово предоставените средства с ДДС или 10 (десет) % от цената за изпълнение на СМР, без цената за непредвидените работи с вкл. ДДС.

Гаранция за авансово плащане следва да бъде представена в една от следните форми:

а) Под формата на парична сума, внесена по сметка на възложителя: IBAN BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код — BNBGBGSD;

б) Безусловна и неотменяема банкова гаранция (БГ) за авансовото плащане в оригинал, издадена от банка в полза на в-ля, покриваща пълния размер на авансово предоставените средства в лв. с вкл. ДДС, обезпечаваща задължението на и-ля да възстанови същите по договора, при условията, посочени в него;

в) Застраховка (застрахователна полица) (З) в оригинал, която обезпечава авансовото плащане чрез покритие на отговорността на изпълнителя да възстанови същото по договора при условията, посочени в него.

Валидността, покритието (при БГ и З), задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение на договора и за авансовото плащане са съгласно условията на документацията и проекта на договор.

При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 от ППЗОП.

Начин на плащане — посочен в проекта на договор.

В случай че у-ът участва като обединение (о-е), което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, се представя копие от док, от който да е видно прав. осн. за създаване на о-ето, както и следната информация: правата и задълженията на участниците в о-ето; разпределението на отговорността между членовете на о-то; дейностите, които ще изпълнява всеки член на о-то.

Не се допускат промени в състава на о-то след крайния срок за подаване на офертата. Когато в дог. за създаването на о-то липсват клаузи, гарантиращи изп. на посоч. условия, или състава на о-то се е променил след подаването на офертата — у-ът ще бъде отстранен от участие в ОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2018