Tjenesteydelser - 214350-2019

Vis forkortet udgave

08/05/2019    S89

Danmark-Ballerup: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 089-214350

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Att: Oluf Timo Dybdal Jensen
Mailadresse: fmi-ki-chdop@mil.dk
Telefon: +45 72575999

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.fmi.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=238642&B=KA

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=238642&B=KA

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammeaftale om applikationsvedligeholdelse og applikationsudvikling til DeMars
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 13: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Storkøbenhavn

NUTS-kode DK01 Hovedstaden

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 6

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 5

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 850 000 000 og 2 000 000 000 DKK
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
I - Baggrund og Formål:
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker med denne udbudsbekendtgørelse at udbyde applikationsvedligeholdelse og applikationsudvikling af management- og ressourcestyringssystemet DeMars (herefter benævnt DeMars).
Forsvaret består af en række værn, kommandoer, stabe og myndigheder under Forsvarsministeriet (samlet Koncernen), som hver især varetager specialiserede opgaver som en del af Koncernens samlede forretningsmæssige formål. Forsvaret er en kompleks organisation, som varetager mange forskelligartede opgaver.
DeMars er et management- og ressourcestyringssystem, der anvendes til styring og forvaltning af alle disse forskelligartede forretningsmæssige opgaver. DeMars indgår således som en integreret del af Forsvarets opgaveløsning og muliggør bl.a., at der udarbejdes fælles ledelsesinformation til brug for prioritering af opgaver og tildeling af ressourcer for hele Forsvaret, herunder på alle ledelsesniveauer. Dette muliggøres ved, at systemet samler og behandler Forsvarets oplysninger om økonomi, personel og deres uddannelse, materiel, projektledelse, ledelsesinformation, kurser, indkøb, arbejdstid, tjenesterejser mv.
DeMars er et management- og ressourcestyringssystem, der anvendes til styring og forvaltning af alle typer af ovennævnte forretningsmæssige opgaver.
Opgaverne i DeMars kan inddeles i følgende 4 hovedområder:
a) Logistik:
DeMars understøtter logistikområdet ved bl.a. materielområdet til masterdata, indkøb, varemodtagelse, lagerstyring, salg, udleje og udlån, personelrelaterede refusioner, udfasning, materielnormering og myndighedsbeholdning, materielplanlægning, produktions- og vedligeholdelsesstyring. Udover FIIN arbejdspladser (det interne net (Forsvarets Integrerede Informatiknetværk (FIIN) der er isoleret fra internettet) anvendes ligeledes System Online Trådløse håndscannere, stregkodeløsning samt JOBSYS-terminaler, som er Forsvarets løsning til registrering af medarbejdernes tidsforbrug på konkrete vedligeholdelsesopgaver og komme/gå tid.
Etablissementsområdet til styring og forvaltning af Koncernens etablissementer - herunder vedligeholdelse af faciliteterne, booking af faciliteter og opkrævning af husleje.
Projektstyring til styring af anskaffelses- og vedligeholdelsesprojekter samt Koncernens aktivitetsstyring.
b) Økonomistyring:
DeMars understøtter økonomistyringen på bl.a. økonomiområdet til budgettering, finans-, omkostnings- og anlægsregnskab samt bevillings- og likviditetsstyring. Økonomiområdet omfatter tillige Rejsestyring, Real Estate og Statsregnskab.
c) HR:
DeMars understøtter HR-området på bl.a. personelområdet til styring og forvaltning af personale- og lønadministration, arbejdstidsadministration, rekruttering, arrangementsstyring, karriere- og efterfølgerplanlægning.
Strukturområdet til styring af Koncernens organisationsstrukturer og personel normering.
d) Business Intelligence (BI):
DeMars understøtter Business Intelligence ved bl.a. ledelsesinformation baseret på data fra SAP-transaktionssystemet samt eksterne datakilder.
Platformen for DeMars skal til enhver tid understøtte Koncernens forretningsmæssige mål og behov, herunder inden for de 4 områder anført ovenfor. Inddelingen i ovenstående hovedområder kan ændre sig i kontraktens løbetid.
DeMars er baseret på SAP-teknologi, hvilket på udbudstidspunktet primært vil sige SAP Aerospace & Defence, SAP Discrete Industries & Mill. Products samt DFPS (Defense Forces Public Sector), hvortil der i et betydeligt omfang er foretaget specialtilpasninger, der er udviklet og konfigureret specifikt til Koncernen.
Der er etablerede grænseflader fra DeMars til eksterne systemer, herunder Microsoft-baserede systemer og webapplikationer. I tilslutning til DeMars er der etableret en Enterprise Service Bus fra Oracle samt et antal støttesystemer, herunder støttesystemerne SAP Solution manager, SAP BI 7.0, SAP Business Object, SAP Netweaver Mobile (trådløse håndterminaler), SAP Access Control, SAP PI, SAP FIORI, etc. Samlet set består systemet af 75 virtuelle servere, hvorpå der drives ca. 50 virtuelle SAP-miljøer.
Koncernen anvender for nuværende SAP Solution Manager til dokumentation og driftsovervågning (SAP Operations Control Center) samt Redwood til afvikling af batchjob, herunder bl.a. dataarkivering.
DeMars er ikke forbundet til internettet og tilgås alene via Forsvarets autoriserede terminaler/arbejdsstationer på FIIN som transmissionsmedie. FIIN-nettet er isoleret fra internettet. Filformidling foretages derfor som hovedregel via FIIN eller via USB.
DeMars består af hardware og software, som ejes af Koncernen. DeMars drives for nuværende via 2 datacentre, ét primært data- og driftscenter, som er placeret hos den nuværende driftsleverandør, og ét sekundært datacenter på en af Forsvarets installationer i hovedstadsområdet. DeMars er på begge lokationer sat op i et cluster. Setup’et fungerer med en inaktiv synkron server på FMI’s egen driftslokation. Forsvaret er i gang med at forberede et konsolideringsprojekt, som omfatter den fremtidige placering af Forsvarets driftscentrer. Det er endnu uvist om konsolideringsprojektet vil få betydning for den fremtidige placering af DeMars-driftcentre.
Underliggende databaser er i 2018 konverteret til SAP HANA Database, og FMI har en forventning om at implementere SAP S/4 HANA i løbet af kontraktens løbetid.
DeMars er underlagt krav til sikkerhed i overensstemmelse med Forsvarets til enhver tid gældende ”Bestemmelse for den militære sikkerhedstjeneste” FKOBST 358-1. Leverandøren skal benytte sig af FMI’s hardware og software grundet sikkerhedskrav fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Dette bliver stillet til rådighed for Leverandøren. Leverandører og eventuelle underleverandører, herunder disses medarbejdere, som skal bidrage til kontraktens opfyldelse, skal være sikkerhedsgodkendt, jf. punkt III.1.4). Kravet opstår først, når kontrakten er tildelt, og ansøgere/tilbudsgivere skal således ikke sikkerhedsgodkendes som en del af udbudsprocessen.
På tidspunktet for udbuddet har DeMars omkring 15 000 brugere fordelt på ECC (13 000), BW (1 300), Solution Manager (600) og Access Control (100). Brugerne kan dog være gengangere, så den samme bruger kan være oprettet på flere systemer. Der er omkring 63 000 000 transaktioner i SAP systemet på månedsbasis. Desuden er der omkring 110 transporter på P01 (SAP ECC produktionsmiljø) på månedsbasis. Memory datamængden på P01 SAP HANA fylder 1,3-2,0 TB, mens disken fylder 1,8 TB. Der kan i rammeaftalens løbetid ske en udvikling i antallet af brugere, transaktioner og omfanget af transporter mv.
I relation til udvikling af applikationer udgør DeMars en ret kompleks SAP-installation, hvor der løbende idriftsættes ny funktionalitet, bl.a. gennem nye SAP-moduler, der ofte undergår en betydelig konfigurering, tilpasning og/eller egentlig udvikling. Udviklingsopgaverne varierer i størrelse og omfang, idet der både kan være tale om funktionalitet på tværs af systemet, samt udvikling/konfigurering af funktionalitet som dækker de individuelle hovedområder enkeltvis (logistik, økonomi, HR og BI).
FMI anvender som udgangspunkt Information Technology Infrastructure Library (ITIL) som rammeværk for levering af IT-serviceydelser, PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) og Statens It-ProjektMOdel (SIPMO) som rammeværk for projekter og Managing Successful Programmes som rammeværk for programmer. På sigt vil det nærmere rammeværk for agile projekter i FMI blive fastlagt. Forsvaret anvender NATO Architecure Framework som grundlag for Dansk Forsvars Overordnede Systemarkitektur.
FMI har en vision om, at den kommende kontraktperiode skal anvendes til at modernisere og effektivisere den måde, hvorpå der leveres IT-ydelser i Forsvaret. FMI har et ønske om, at FMI – i fællesskab med leverandører af ydelser til DeMars – flytter fokus fra at være ”plan driven” til i højere grad at være ”value driven”. Dette betyder bl.a., at FMI ønsker at have muligheden for at benytte sig af mere agile leverancemetoder, end det hidtil har været tilfældet i Forsvaret, herunder på sigt ved at kunne overgå til DevOps.
Ovenstående er en vision, som udbudsmaterialet rummer mulighed for, men på kontraktindgåelsestidspunktet skal DeMars kunne videreføres i sin nuværende form og med den deri liggende funktionalitet. DeMars vil løbende blive konfigureret, videreudviklet og tilpasset i kontraktens løbetid, herunder forventer FMI, at der vil blive gennemført en række tiltag, som muliggør ibrugtagning af nye moduler og større pakker af ny funktionalitet. Ved ændring eller videreudvikling af DeMars kan der i kontraktens løbetid ske ændringer fra SAP til non-SAP (dvs. udskiftning eller implementering af programmel, der ikke er baseret på SAP-teknologi). Leverandøren skal kunne understøtte såvel SAP som non-SAP-moduler.
Med nærværende udbud ønsker FMI at opnå følgende:
- Sikre at kvaliteten i ydelser og leverancer er høj,
- Forbedret adgang til fornødne kompetencer fra eksterne specialister, samt et styrket samarbejde mellem FMI og leverandørerne,
- Øget kontraktfleksibilitet for at undgå at blive fastlåst til én leverandør, med mulighed for hjemtagning og skalérbarhed ift. ressourcer og kompetencer,
- Øget leverancehastighed på udviklings- og vedligeholdelsesopgaver, herunder smidigere transition til idriftsættelse og hurtigere ibrugtagen af ny teknologi,
- Effektivisering af udførelsen af vedligeholdelsesopgaver og udviklingsprojekter uden at gå på kompromis med kvaliteten af ydelserne og leverancerne,
- Muligheden for at arbejde ud fra en agil tilgang og på sigt DevOps.
Til at understøtte ovennævnte formål, ønsker FMI fremadrettet at etablere et flerleverandør set-up konsolideret i flere aftaler, der udgør et samlet kontraktkompleks. Samlet set ønsker FMI som følge heraf at udbyde 2 selvstændige aftaler:
1) Kontrakt om drift af hardware og teknisk vedligehold (offentlig kontrakt med én leverandør);
2) Rammeaftale om applikationsvedligeholdelse og applikationsudvikling (rammeaftale med flere leverandører).
Nærværende udbudsbekendtgørelse omfatter alene rammeaftalen om applikationsvedligeholdelse og applikationsudvikling af DeMars. Parallelt hermed gennemføres et selvstændigt udbud (med separat offentliggjort udbudsbekendtgørelse) af kontrakten med én leverandør om drift og teknisk vedligehold af DeMars.
FMI vil selv varetage en overordnet systemforvalterrolle, hvorefter FMI har ansvaret for at sikre et tværgående samarbejde mellem leverandørerne på de respektive aftaler og FMI’s egen it-organisation. Den nærmere beskrivelse af systemforvalterrollen vil fremgå af udbudsmaterialet.
Leverandøren skal som led i understøttelsen af kontraktkomplekset deltage i en fælles samarbejdsorganisation med FMI og FMI’s øvrige it-leverandører, herunder særligt leverandørerne af drift og teknisk vedligehold samt applikationsvedligeholdelse og applikationsudvikling af DeMars.
Samarbejdsmodellen operationaliseres gennem en række samarbejdsfora såsom styregruppe, Change Advisory Board (CAB), miljøkoordinering og sikkerhedsfora, hvor FMI har den styrende rolle, men hvor leverandørerne indgår med aktive roller og med ansvar for leverancerne af egne ydelser.
DeMars og nærværende udbudte rammeaftale om applikationsvedligeholdelse og applikationsudvikling af DeMars er nærmere beskrevet nedenfor. Den parallelt udbudte kontrakt med én leverandør om drift og teknisk vedligeholdelse af DeMars er nærmere beskrevet i den selvstændigt offentliggjorte udbudsbekendtgørelse herom.
FMI er kontraktparten i forhold til den kommende rammeaftale. Brugerne af rammeaftalen vil dog omfatte Forsvarsministeriet og de til enhver tid værende enheder og styrelser under Forsvarsministeriets ressortområde (Koncernen), som er de daglige brugere af DeMars.
II - Hovedydelserne:
Aftalen er en rammeaftale med flere leverandører omhandlende applikationsvedligeholdelse og applikationsudvikling af DeMars. Der indgås således en række parallelle rammeaftaler med flere leverandører for rammeaftalen. Levering af ydelserne sker i henhold til indgåede leveringsaftaler under rammeaftalen efter gennemført miniudbud mellem leverandørerne på de parallelle rammeaftaler.
De udbudte hovedydelser for rammeaftalen omfatter følgende:
a) Applikationsvedligeholdelse: Applikationsvedligehold omfatter bl.a. løbende og forebyggende vedligeholdelse herunder konfigurering/parameteropsætning knyttet til sædvanlig løbende vedligeholdelse, tilretning af nye versioner, fejlrettelser, RFC’s, performancetiltag, applikationssupport mv. Endvidere ydes der support til installation af releases, patches og notifiers.
b) Applikationsudvikling: Applikationsudvikling omfatter levering af programmel til understøttelse af Koncernens forretningsmæssige formål og behov i relation til DeMars. Det indbefatter bl.a. levering og udvikling af ny funktionalitet, herunder konfigurering/parameteropsætning i forhold til udvikling, ibrugtagning af nye moduler eller lignende i DeMars til understøttelse af Koncernens forretningsmæssige formål og behov.
c) Bestillingsydelser: Bestillingsydelser omfatter konsulentydelser, som indkøbes i tilknytning til en indgået leveringsaftale. Konsulentydelserne kan bl.a. omfatte bistand til revisioner, bistand ved sikkerhedsevalueringer, bistand til dialog med tilsynsmyndigheder mv.
d) Analyse og uddannelse: Analyse og uddannelse omfatter bl.a. bistand til (for-)analyser, der knytter sig til FMI’s beslutning om ibrugtagning af ny teknologi, herunder i forbindelse med overgang fra SAP til non-SAP-teknologi og analyser knyttet til SAP S/4 HANA, eventuelle persondataretlige analyser samt uddannelse relateret til brugen af eksisterende og/eller ny funktionalitet i DeMars mv.
Ydelserne, applikationsvedligeholdelse og applikationsudvikling, leveres i henhold til indgåede leveringsaftaler. Leveringsaftalerne vil omfatte differentierede leveringsmetoder for ydelserne. FMI kan under rammeaftalen vælge følgende leveringsmetoder:
1) Projekter (Leveringsaftaletype #1):
På leveringsaftaletype #1 kan FMI udbyde projekter. Leverancerne udføres og leveres i henhold til enten en traditionel vandfaldsmetode eller en agile udviklingsmetode eller som en kombination heraf i relation til faser, delleverancer eller lignende;
2) Ressourcer (Leveringsaftaletype #2):
På Leveringsaftaletype #2 kan FMI erhverve ressourcer. Ressourcerne indkøbt på leveringsaftaletype #2 kan erhverves til enten at agere og udføre roller ind i FMI’s eksisterende organisation (vandfaldspræget) eller til at indgå i et fremtidigt mere agilt set-up hos FMI.
Rollerne, der erhverves som ressourcer, vil kunne udgøres af eksempelvis testere, udviklere, scrum-mastere, projektledere, etc. Ressourcerne kan erhverves enkeltvis eller i teams, herunder bestående af forskellige definerede roller.
I tilknytning til leveringsaftaler om ressourcer, vil det kunne være relevant at gennemføre en forudgående transition, der særligt vil omhandle videnoverdragelse. Det kan eksempelvis særligt være relevant i forhold til levering af ressourcer til udførelse af applikationsvedligeholdelse.
III - Miniudbud No. 1 - Applikationsvedligeholdelse:
I forbindelse med udbuddet af Delaftale 2, gennemføres parallelt hermed det første miniudbud. Miniudbuddet omhandler applikationsvedligeholdelse af DeMars. Ydelserne anskaffes i henhold til leveringsaftaletype #2, hvor leverandøren skal levere ressourcer, jf. punkt II.2) ovenfor.
Udbudsmaterialet for Delaftale 2 vil indeholde miniudbudsmaterialet for Miniudbud No. 1.
Alene prækvalificerede tilbudsgivere på Delaftale 2 vil kunne afgive tilbud på Miniudbud No. 1. Såfremt en prækvalificeret tilbudsgiver agter at afgive tilbud på Miniudbud No. 1 om applikationsvedligeholdelse, skal dette ske i forbindelse med afgivelse af tilbud på rammeaftalen om Delaftale 2. Alene de tilbudsgivere, som tildeles en af de parallelle rammeaftaler for Delaftale 2, og som har afgivet tilbud på Miniudbud No. 1, vil blive taget i betragtning i vurderingen af tilbuddene på Miniudbud No. 1. Tildeling af en parallel rammeaftale for Delaftale 2 forudsætter derimod ikke, at tilbudsgiver har afgivet tilbud på Miniudbud No. 1) Det er således valgfrit for de prækvalificerede tilbudsgivere, om de ønsker at afgive tilbud på den udbudte leveringsaftale vedr. applikationsvedligeholdelse (Miniudbud No. 1) eller om de alene ønsker at byde på rammeaftalen.
Tildeling af Miniudbud No. 1 sker umiddelbart efter tildeling af de parallelle rammeaftaler for Delaftale 2.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72240000 Systemanalyse og programmering, 72260000 Programmelrelaterede tjenester, 72300000 Datatjenester, 72310000 Databehandling, 72212000 Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel, 72212517 Udvikling af it-programmel, 72261000 Programmelsupport, 72262000 Programmeludvikling, 72263000 Implementering af programmel, 72265000 Konfigurering af programmel, 72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 850 000 000 og 2 000 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Hvis der sker forudbetaling, skal der stilles en anfordringsgaranti fra en anerkendt finansiel institution. Den finansielle institution og garantien skal godkendes af FMI.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger, pt. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger mv. med senere ændringer, som stiller krav om elektronisk fakturering. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk De nærmere betalingsvilkår vil fremgå af rammeaftalen.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt aftalerne tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Levering af ydelser under rammeaftalen skal ske under overholdelse af CSR-hensyn og den anvendte arbejdsklausul. Nærmere regulering heraf vil fremgå af udbudsmaterialet.
Der vil i tilknytning til konkrete leveringsaftaler kunne blive stillet krav til iagttagelse af persondataretlige krav.
DeMars (systemet og den deri liggende data) er omfattet af databeskyttelseslovens § 3, stk. 9, og bestemmelser udstedt i medfør heraf. Som følge heraf må systemet og systemets data alene opbevares og behandles i Danmark. De nærmere vilkår herom vil følge af udbudsmaterialet.
I forbindelse med indgåelse af konkrete leveringsaftaler, kan der være krav om, at leverandørens personale og alle, der bistår leverandøren med leveringsaftalens opfyldelse, herunder evt. underleverandører, skal sikkerhedsgodkendes til et niveau som krævet af ordregiver. Sikkerhedsniveauet vil kunne kræves op til niveauet Yderst Hemmeligt. Der vil dog aldrig blive krævet et højere sikkerhedsniveau end de konkrete omstændigheder nødvendiggør. Sikkerhedsgodkendelsen skal kunne opretholdes i den konkrete leveringsaftales løbetid, herunder i den periode, som leveringsaftalen evt. måtte have en varighed ud over rammeaftalens varighed.
Herudover kan der i relevant omfang, som led i levering af ydelser under en leveringsaftale, blive stillet krav om, at leverandøren som virksomhed skal sikkerhedsgodkendes op til niveauet “Hemmeligt“.
Sikkerhedsgodkendelse sker i henhold til de til enhver tid gældende regler, jf. Justitsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17.12.2014 (sikkerhedscirkulæret). Kravene til sikkerhedsgodkendelse vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ved afgivelse af tilbud (men ikke ansøgning om deltagelse/prækvalifikation) skal tilbudsgiver afgive en tro og love-erklæring på
1) at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 39, stk. 1, i forsvars- og sikkerhedsdirektivet (direktiv 2009/81/EF), og
2) hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Der er i udbudsmaterialet vedlagt en skabelon til dette formål, som tilbudsgiver opfordres til at anvende. Det er dog ikke et krav, at skabelonen anvendes.
Bemærk at FMI skal udelukke en tilbudsgiver, som har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, medmindre tilbudsgiver har stillet sikkerhed for gælden, vil stille sikkerhed for gælden eller har indgået og overholdt en afdragsordning vedrørende gælden.
FMI kan imidlertid ikke udelukke en tilbudsgiver, som har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig. Hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig, er FMI’s afgørelse. Tilbudsgiver anses således for at være pålidelig i henhold til retningslinjerne i § 138, stk. 1-4 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven).
Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger.
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves en positiv soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.
Det bemærkes, at ansøgeren kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og den enhed/enheder, som ansøger baserer sig på. Der henvises i denne forbindelse til punkt IV.3) vedr. skabelon til erklæring fra den støttende enhed.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Fremlæggelse af en liste over de betydeligste lignende leverancer (referencer) i forhold til de i punkt II.1.5), underpunkt II, litra a)-b) anførte ydelser.
FMI ser gerne, at listen indeholder følgende oplysninger:
— En klar beskrivelse af leverancens (referencens) generelle karakteristika, jf. punkt II.1.5), underpunkt I (baggrund og formål),
— ansøgers deltagelse/rolle i forbindelse med udførelsen af leverancen,
— tidspunktet for udførelsen af leverancen,
— størrelsen af leverancen, samt
— Modtager af leverancen, såfremt oplysningerne kan angives.
Ved angivelse af tidspunktet for udførelsen for leverancen (referencen), bedes ansøger anføre dato for leverancens start- og sluttidspunkt. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi den pågældende leverance er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancerne anføre, hvordan datoen er angivet.
Kun de leverancer (referencer), der er udført på tidspunktet for ansøgningsfristens udløb, vil indgå i vurderingen af hvilken ansøger, der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer, jf. punkt IV.1.2). Hvis den pågældende leverance (reference) udføres løbende, er det kun den del af ydelserne, der er afsluttet ved ansøgningsfristens udløb, der indgår i vurderingen af leverancen (referencen). Hvis en del af ydelserne ikke er afsluttet ved ansøgningsfristens udløb, vil denne del derfor ikke indgå i vurderingen af leverancen (referencen). Det er derfor vigtigt, at ansøger tydeligt angiver, hvilken del (f.eks. i forhold til ydelserne, størrelse mv.) af en løbende leverance (reference), der er udført inden ansøgningsfristens udløb.
Det bemærkes, at FMI forbeholder sig ret til at kontakte den angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.
Der kan maksimalt angives 5 leverancer (referencer), uanset om ansøger er en enhed, udgør en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, eller baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen. Såfremt ansøgningen indeholder flere end 5 leverancer (referencer), vil alene de første 5 leverancer (referencer) blive taget i betragtning. Leverancer derudover vil ikke blive taget i betragtning. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. Ansøger kan vælge at udfylde referencerne i den af FMI udarbejdede referenceskabelon.
Det bemærkes, at ansøgeren kan basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og den/de enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. Der henvises i denne forbindelse til punkt IV.3) vedr. skabelon til erklæring fra den støttende enhed.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 12
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Med det formål at udvælge det bedste konkurrencefelt vil FMI udvælge et antal økonomiske aktører til deltagelse i nærværende udbud baseret på de økonomiske virksomheders størrelse i henhold til principperne i Kommissionens henstilling af 6.5.2003 om definition af mikrovirksomheder, samt små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF). Det er således FMI’s hensigt at udvælge højst én kandidat, som er en mikrovirksomhed (gruppe 1), højst 2 kandidater, som er små virksomheder (gruppe 2), højst 3 kandidater, som er mellemstore virksomheder (gruppe 3) og højst 6 kandidater, som er store virksomheder (gruppe 4). Som udgangspunkt vil FMI inden for hver af de ovenstående virksomhedssegmenter ikke udvælge flere end én kandidat i gruppe 1, to kandidater i gruppe 2, tre kandidater i gruppe 3 og seks kandidater i gruppe 4.
Hvis FMI modtager færre ansøgninger om prækvalifikation inden for en gruppe end det antal pladser, som FMI har forbeholdt den pågældende gruppe, vil FMI for at prækvalificere 12 kandidater dog tildele ledige pladser i prioriteret rækkefølge; først til eventuelle overskydende store virksomheder, så mellemstore virksomheder, herefter små virksomheder og i sidste eventualitet mikrovirksomheder. Hvis FMI eksempelvis i alt modtager 2 ansøgninger fra mikrovirksomheder (gruppe 1), 3 ansøgninger fra små virksomheder (gruppe 2), 2 ansøgninger fra mellemstore virksomheder (gruppe 3) og 8 ansøgninger fra store virksomheder (gruppe 4), vil FMI først udvælge én mikrovirksomhed (gruppe 1), 2 små virksomheder (gruppe 2), de 2 mellemstore virksomheder (gruppe 3) og 6 store virksomheder (gruppe 4). Den ikke besatte plads i gruppen af mellemstore virksomheder (gruppe 3) vil herefter blive besat af den af de resterende 2 store virksomheder (gruppe 4), der vurderes at have dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer), jf. nærmere nedenfor.
Til brug for udvælgelsen i dette udbud forstås de nævnte virksomhedsgrupper, som følger:
— Ved mikrovirksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 14 930 000 DKK,
— Ved små virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 74 655 000 DKK,
— Ved mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 373 275 000 DKK eller en årlig samlet balance på ikke over 321 020 000 DKK,
— Ved store virksomheder forstås virksomheder, som enten beskæftiger minimum 250 personer eller som har en årlig omsætning på over 373 275 000 DKK og en årlig samlet balance på over 321 020 000 DKK (dvs. virksomheder som ikke er mikro-, små- eller mellemstore virksomheder).

Kandidaterne skal angive oplysningerne i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommissionens henstilling af 6.5.2003 om definition af mikrovirksomheder, samt små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF). Det bemærkes dog, at kandidaterne altid kun skal angive de pågældende oplysninger for det seneste regnskabsår (ét regnskabsår). For nyetablerede kandidater, hvis første regnskab endnu ikke afsluttet, afgives de pågældende oplysninger på grundlag af et skøn foretaget i god tro i løbet af regnskabsåret, jf. henstillingens bilag 1, artikel 4, stk. 3. Hvis oplysningerne angives i anden valuta end DKK, konverteres beløbene til DKK ved anvendelse af Nationalbankens kurs på DKK og den pågældende valuta på datoen for ansøgningsfristen. For yderligere vejledning se følgende link: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/ FMI har udarbejdet et prækvalifikationsskema, som kandidaterne opfordres til at anvende ved ansøgning om deltagelse, jf. afsnit VI.3).

Hvis en kandidat består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, beregnes antallet af ansatte, den årlige omsætning og den samlede balance som summen af alle deltagernes ansatte, årlig omsætning og samlet balance.
Hvis en kandidat baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen eller teknisk og/eller faglig kapacitet, beregnes antallet af ansatte, den årlige omsætning og den samlede balance ligeledes som summen af kandidaten og støtteenheders ansatte, årlige omsætning og samlede balance.
Udvælgelsen af kandidater inden for de 4 virksomhedsgrupper, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der inden for hver virksomhedsgruppe har dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer) af de ydelser som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.1.5), jf. underpunkt II, litra a)-b) (hovedydelser).
Vurderingen af leverancernes (referencernes) relevans foretages på baggrund af den erfaring med levering af sammenlignelige ydelser, som leverancen (referencen) dokumenterer, jf. beskrivelsen i punkt II.1.5), underpunkt II, litra a)-b) (hovedydelser) i forhold til de generelle karakteristika i punkt II.1.5), underpunkt I (Baggrund og formål). I den forbindelse tillægges det særlig vægt, at der dokumenteres erfaring med agil udvikling i et SAP-baseret miljø.
Ved vurderingen af leverancernes (referencernes) udførelsestidspunkt tillægges udførelsestidspunktet betydning i forhold til hvornår de er udført (jo nyere desto bedre).
Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer) af sammenlignelige ydelser, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således, at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den mest relevante reference, såfremt referencerne tilsammen dokumenterer en højere grad af relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser med tilsvarende karakteristika.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2018/S 197-446719 af 12.10.2018

Andre forudgående offentliggørelser

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2019/S 024-054084 af 4.2.2019

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
4.6.2019 - 10:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: FMI forventer i relevant omfang at genudbyde vedligeholdelse og videreudvikling af DeMars i forbindelse med rammeaftalens og, hvis relevant, indgåede leveringsaftalers udløb.
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under
”Igangværende offentlige udbud”. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.
Ansøgere bedes sende deres anmodning om deltagelse via Digitale Udbud. Permalinket fremgår af pkt. I.1).
Ansøgninger om deltagelse kan ikke sendes via e-mail.
Der vil den 15.5.2019, kl. 11:00 -12:00, blive afholdt et orienteringsmøde med henblik på afgivelse af ansøgning om prækvalifikation. Orienteringsmødet afholdes hos FMI på adressen Helseholmen 1, 2650 Hvidovre. Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes interesserede senest den 13.5.2019 tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. firma. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som vil blive offentliggjort via det elektroniske udbudssystem.
Rammeaftalen er ikke-eksklusiv, og udelukker ikke FMI fra at indkøbe tilsvarende ydelser som omfattet af rammeaftalen hos andre leverandører.
Vedrørende I.4): Ordregiver er Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen. Brugerne af DeMars systemet vil dog omfatte de til enhver tid værende enheder og styrelser i Forsvarsministeriets koncern. På tidspunktet for offentliggørelse af udbuddet, udgøres disse af Forsvarsministeriets Departement, Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets
Efterretningstjeneste, Forsvarsministeriet Materiel og Indkøbsstyrelsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Forsvarsministeriets Auditørkorps, Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab og Jagtkaptajn og Christiansø Administration.
Vedrørende punkt II.1.2): For nuværende udgøres den primære lokation for ydelsernes udførelse Helseholmen 1, Hvidovre. Lokationen vil dog kunne ændres til anden lokation i Storkøbenhavn i aftalens løbetid. Der kan være tilfælde, hvor ydelser skal leveres på andre af Forsvarets lokationer i Danmark.
Vedrørende pkt. II.1.3 og II.2.1): Den angivne værdi i spændet mellem 850 000 000-2 000 000 000 DKK er udtryk for et skøn i hele rammeaftalens løbetid. Skønnet er dels baseret på FMI‘s historiske forbrug samt estimater for et potentielt fremtidigt forbrug. Det store spænd er udtryk for den usikkerhed, der knytter sig til om FMI i rammeaftalens løbetid vil foretage en opgradering af SAP S/4 HANA, herunder hvordan en sådan opgradering i så fald skal gennemføres. De årlige udgifter til vedligeholdelses forventes årligt at udgøre 24 000 000-50 000 000 DKK. Dette beløber inkluderet i det samlede økonomiske interval, der er angivet for rammeaftalen.
Den faktiske værdi af rammeaftalen vil afhænge af de valg, som FMI træffer i rammeaftalens varighed, hertil kommer at rammeaftalens endelige økonomiske volumen vil afhænge af FMI‘s konkrete behov for udbud af leveringsaftaler og omfanget heraf.
Vedrørende punkt II.1.8) Nærværende udbudte rammeaftale omhandler applikationsvedligeholdelse og applikationsudvikling af DeMars. Parallelt med nærværende udbud gennemføres et selvstændigt udbud (egen offentliggjort udbudsbekendtgørelse) af en kontrakt om drift og teknisk vedligehold af DeMars. Uanset kontrakten om drift og teknisk vedligehold samt rammeaftalen om applikationsvedligeholdelse og applikationsudvikling udbydes under 2 selvstændige udbudsbekendtgørelser, udgør de 2 aftaler et samlet kontraktsetup i relation til den samlede drift, tekniske vedligehold, applikationsvedligeholdelse og applikationsudvikling af DeMars.
Vedrørende pkt. II.2.3): Rammeaftalen udbydes med en varighed på i alt 7 år, inklusiv optioner på forlængelse. Indgåede leveringsaftaler under rammeaftalen vil dog kunne have en varighed ud over rammeaftalens ophør.
Vedrørende punkt III.3.2) bemærkes, at navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelserne under rammeaftalen, først skal afgives i forbindelse med tilbudsafgivelsen på miniudbud.
Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal stilles senest den 21.5.2019. Spørgsmål stillet herefter besvares, hvis de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf. art. 26 i direktiv 2009/81/EF.
Ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil i udbudsbetingelserne modtage yderligere praktiske oplysninger om forhandlingsprocessen.
Tilbudsgiver gøres udtrykkeligt opmærksom på, at FMI forbeholder sig ret til at betragte det indikative tilbud (INDO) som et endeligt tilbud (BAFO) samt at afslutte udbudsforretningen og tildele rammeaftalen på grundlag af det indikative tilbud (INDO), dvs. uden at indgå forhandlinger.
Bemærk, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om deltagelse. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger om deltagelse, f.eks. indgiver egen ansøgning og samtidig deltager i et konsortium, der også ansøger om deltagelse, skal ansøger sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at koordinere ansøgninger og tilbud. FMI forbeholder sig ret til at anmode ansøgerne om at godtgøre over for FMI, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan udgøre en trussel for gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem ansøgerne.
FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i § 159, stk. 5 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven), hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
I forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet vil de prækvalificerede ansøgere få adgang til et datarum, hvor dele af udbudsmaterialet, herunder information om DeMars-systemet og udvalgte dele af dokumentationen, vil være tilgængelig. I forbindelse med adgang til datarummet, vil der skulle underskrives en tavshedserklæring, som udleveres af FMI. Nærmere om processen for adgang til datarummet vil fremgå af udbudsmaterialet. Der vil ikke være krav om, at de prækvalificerede tilbudsgivere skal sikkerhedsgodkendes som led i tilbudsproceduren.
FMI forventer ikke, at virksomhedsoverdragelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 710 af 20.8.2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse) finder anvendelse i forbindelse med nærværende udbud. Leverandøren skal derfor ikke, som led i udbuddet, overtage medarbejdere fra FMI eller fra den afgivende leverandør. Såfremt den nye leverandør imidlertid – efter aftale med den afgivende leverandør eller på den nye leverandørs egen foranledning – overtager medarbejdere fra den afgivne leverandør med henblik på opfyldelsen af sine kontraktuelle forpligtelser under kontrakten, kan virksomhedsoverdragelsesloven risikere at finde anvendelse. Den nye leverandørs overtagelse af medarbejdere fra den afgivne leverandør er i så fald FMI uvedkommende.
FMI har udarbejdet et prækvalifikationsskema, som ansøgerne opfordres til at anvende ved ansøgning om deltagelse. Ansøgningsskemaet indeholder spørgsmål, formularer og skabeloner til afgivelse af oplysninger osv. i overensstemmelse med kravene i udbudsbekendtgørelsen. Det understreges dog, at det alene er ansøgers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene. Prækvalifikationsskemaet er tilgængeligt via Digitale Udbud. Permalinket fremgår af pkt. I.1).
Ifølge forsvarsdirektivet (direktiv 2009/81/EF) kan en ansøger basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet uanset den juridiske karakter af relationen til enhederne. Hvis en ansøger ønsker at basere sig på andre enheders formåen og ønsker, at disse andre enheders kapacitet skal tages i betragtning ved FMI‘s vurdering af ansøgers egnethed, skal ansøger dokumentere, at disse andre enheder vil og er forpligtet til at stille de relevante ressourcer til ansøgers rådighed. En skabelon til en erklæring herom fra den støttende enhed er vedlagt det ovenfor nævnte prækvalifikationsskema.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.
Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere/tilbudsgivere, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, (lov nr. 1564 af 15.12.2015) – tilgængelig på www.retsinformation.dk).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse fremgår af pkt. VI.4.1.
Klagenævnet for Udbuds egen vejledningstekst vedrørende klager er tilgængelig på den internetadresse, der fremgår af pkt. VI.4.1.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
3.5.2019