Услуги - 216297-2018

19/05/2018    S95

България-Враца: Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване

2018/S 095-216297

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Северозападно държавно предприятие“ ДП (СЗДПДП)
Национален регистрационен номер: 201617476
Пощенски адрес: бул. „Христо Ботев“ № 2, етаж 3
Град: Враца
код NUTS: BG313 Vratsa
Пощенски код: 3000
Държава: България
Лице за контакт: Тошко Брайков, Петрана Петрова, инж. Иван Иванов
Електронна поща: szdp@abv.bg
Телефон: +359 92-620032
Факс: +359 92-620032
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.szdp.bg
Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180518hGQY9481624
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180518hGQY9481624
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: дейности по чл. 165, ал. 1 от ЗГ

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Ремонт и поддръжка на МПС с включени резервни части, материали и консумативи за срок от 36 месеца за нуждите на ЦУ на СЗДП“

II.1.2)Основен CPV код
50110000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Ремонт и поддръжка на МПС с включени резервни части, материали и консумативи за срок от 36 месеца за нуждите на ЦУ на СЗДП“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50110000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Сервизна база (бази) на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на процедурата включва ремонт и поддръжка на МПС с включени резервни части, материали и консумативи за срок от 36 месеца за нуждите на ЦУ на СЗДП. Към момента на откриване на процедурата възложителят е собственик на 4 бр. МПС, подробно описани в техническата спецификация. Изпълнителят се задължава да обслужва и автомобили, придобити от възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо тях се прилагат същите цени и процент отстъпка, както спрямо наличните към момента на подаване на офертата автомобили.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от собствени средства, придобити чрез обичайна търговска дейност.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя такова изискване.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя такова изискване.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя такова изискване.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнение на дейности по техническо обслужване и/или ремонт на автомобили. Под обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира стойността на обществената поръчка.

Доказване:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойността, датата, и получателя на услугата.

2. Участникът следва да разполага със сервиз/сервизна база, в която ще се извършват услугите, предмет на настоящата процедура.

Сервизът/сервизната база, в които ще се извършват услугите, следва да разполага с минимум следното оборудване: стенд за регулиране на преден и заден мост; спирачен стенд; стенд за електронна компютърна диагностика; подемник за ремонт на ходова част; уреди за ремонт и пълнене на автомобилни климатични уредби, машини за демонтаж/монтаж и баланс на автомобилни гуми и друго необходимо техническо оборудване.

Доказване:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV, раздел В, т. 9) от ЕЕДОП, като предостави информация за осигурената сервизна база с посочен адрес и контакти (телефон и e-mail) и техническото оборудване, с което разполага сервизната база.

3. Участниците следва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката с определена професионална компетентност.

Доказване:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП, като предостави информация за специалистите изпълнители, които ще изпълняват поръчката, както и данни за придобитото от тях образование, включително дипломи и/или сертификати, или еквивалентни документи за квалификация (посочват се вид и номер на диплом/сертификат или друг документ, срок на валидност, издаващ орган, евентуално web адрес, на който може да бъде намерена информация за посочения сертификат).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

2. Участникът следва да разполага с минимум 1 брой сервиз/сервизна база, в която ще се извършват услугите, предмет на настоящата процедура.

3. Участниците следва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката, с определена професионална компетентност — минимум 1 брой специалист изпълнител с придобито образование монтьори, притежаващи, съответното удостоверение, диплома за специалността.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписване на договора избраният изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/06/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/06/2018
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на СЗДП, находяща се в гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документа, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/05/2018