Услуги - 219584-2019

13/05/2019    S91    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

2019/S 091-219584

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ
Национален регистрационен номер: 000695121
Пощенски адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Ирина Николова, Яна Младенова
Електронна поща: inikolova@bpo.bg
Телефон: +359 29701468
Факс: +359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bpo.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ — софтуерен пакет 2, фаза 1 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

II.1.2)Основен CPV код
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ — софтуерен пакет 2, фаза 1. Общата цел на проекта е повишаване качеството на административното обслужване на потребителите и по-нататъшно хармонизиране с Европейските практики във връзка със заявяването на марки, промишлени дизайни и последващи вписвания за тях чрез технологичното надграждане, адаптирането, интегрирането и внедряването на разработения от СЕСИС софтуерен пакет 2, фаза 1 на проекта „Съществени подобрения на фронт офиса“ в Патентно ведомство.

За постигане на така формулираната обща цел настоящият проект има следните специфични цели:

— внедряване на допълнителни и обновени функционалности на софтуерните модули за електронно заявяване на марки, дизайни и вторични вписвания за тях,

— по-нататъшна интеграция на фронт-офиса в цялостната технологична инфраструктура на ведомството.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на настоящата обществена поръчка е на територията на Република БЪЛГАРИЯ, сградата на Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Изпълнението на поръчката обхваща:

1.1. Обновяване на интерфейсите за класификация на стоките и услугите в модула за електронно заявяване на марки, както и в тези модули за електронно заявяване на вторични действия, в които се изисква посочване на стоки и услуги.

1.2. Добавяне на възможност за едновременно избиране на повече от 1 файл за прикачване изгледи на дизайни в модула за електронно заявяване на промишлени дизайни.

1.3. Функционалност за генериране на доклад за сходство (similarity) при електронно заявяване на марки.

1.4. Интеграция на модула за електронно заявяване на промишлени дизайни с инструментите на EUIPO DSClass.

1.5. Подобряване на финалната страница на модула за електронно заявяване на промишлени дизайни с добавяне на възможност за показване на малки изображения.

1.6. Общи подобрения, конфигуриране на полета и хармонизиране между отделните модули на фронт офис пакета.

1.7. Адаптиране на предоставения от СЕСИС обновен софтуерен пакет към специфичните нужди на ведомството и реализиране на специфични интеграции с останалите компоненти на информационно-технологичната инфраструктура на ведомството и подсигуряване на пълноценното функциониране на фронт офиса като част от една цялостна система.

1.8. Адаптиране на портала за електронни услуги и/или вътрешни системи на ведомството за целите на интеграциите в случай на необходимост.

1.9. Миграция на данни и инсталиране на софтуерните разработки в тестовата и продукционната среда и внедряване в реална експлоатация.

1.10. Взаимодействие с екипа на СЕСИС, координиране и участие в дейностите по внедряване на новата версия на фронт офис пакета на място във ведомството, участие в работни срещи с представители на СЕСИС, включително на място в седалището им в гр. Аликанте, ИСПАНИЯ.

1.11. Горният списък с промени следва да бъде проверен и допълнен при необходимост от изпълнителя след анализ на предоставената проектна документация и програмни кодове.

1.12. Изпълнението трябва да съответства на изискванията, дефинирани в техническото задание и приложената техническа документация на фронт офис пакета. Изпълнението трябва да е съобразено и с описаната съществуваща софтуерна инфраструктура, използвани технологии и принципи на сътрудничество със СЕСИС.

2. Очаквани резултати — очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са следните:

2.1. Адаптирана нова версия на фронт офиса — софтуерен пакет 2, фаза 1 съгласно функционалните изисквания на настоящото техническо задание и приложените документи от СЕСИС.

2.2. Реализирани интеграции със съществуващата информационна инфраструктура на ведомството съгласно функционалните изисквания на настоящото техническо задание.

2.3. Мигрирани данни от сегашната версия на фронт офис пакета.

2.4. Успешно проведени тестове в тестовата среда на Патентно ведомство съвместно с екипа на ведомството и СЕСИС.

2.5. Внедрен в реална експлоатация фронт офис — софтуерен пакет 2, фаза 1.

2.6. Разработена/актуализирана техническа и експлоатационна документация съгласно изискванията на раздел 8.1 от настоящото техническо задание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка - Качество / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 3
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

П2 — качество — показател П2 „Качество“ с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка 0,60.

Показател „Качество“ се формира от следните подпоказатели:

ПП1 „Предложение за оперативно управление на поръчката. Управление на качеството. Управление на комуникациите“ — 40;

ПП2 „Предложение за изпълнение на дейностите по софтуерна разработка“ — 60.

П2 = ПП1 + ПП2

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя критерии за подбор относно: професионалната годност на участниците в процедурата

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

За доказване на изискването участникът представя:

При подаването на офертата участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за икономическо и финансово състояние чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен по електронния образец от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи изискуемата информацията в част IV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а.

Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; справка за общия оборот при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

В случай че участникът е посочил единен идентификационен код и годишните му финансови отчети са обявени в Търговския регистър, отчетът за приходи и разходи може да не се представя.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Данните за оборота по т. 2 могат да обхващат най-много последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване:

Възложителят изисква от участниците да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 80 000,00 BGN без вкл. ДДС

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП). За доказване на изискването по т. 1 участникът представя:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с мин. изискване чрез посочване на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, за която се участва, с посочване на описание на дейностите, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „В“ на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

За доказване на изискването по т. 2 участникът представя:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с мин. изискване чрез посочване на стандарта, съгл. който прилагат внедрена и сертифицирана СУК с обхват, включващ разработване и внедряване на софтуерни решения. Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „Г“ на ЕЕДОП. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на СУК на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:20ХХ или екв. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция БСА или от друг нац. орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгл. чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

3. Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, с определена проф. компетентност (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП).

За доказване на изискването по т. 3 участникът представя:

При подаване на офертата участникът попълва поле 6 от раздел В „Техн. и проф. способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, в който подробно описва данните за образованието и професионалния опит за всяко лице от персонала, който ще изпълнява поръчката, и на изискуемия ръководен състав, така че да се удостовери съответствие с мин. поставените изисквания за проф. компетентност. Посочват се данни за образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), проф. квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател), професионален опит в съответната област (месторабота, работодател/възложител период, длъжност, основни функции, начален и краен срок на изпълнение), както и подробна инф. за изискваните сертификати (дата на издаване, валидност, обхват, организация, издала сертификата и т. н).

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, заедно с документи, които доказват професионална компетентност на лицата съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Прод. в раздел VI. 3) „Доп. инф.“.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване по т. 1:

Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност през последните 3 години, чийто предмет е еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на възлагането им, услугата е приключила в посочения по-горе период.

* Под дейности с „идентичен или сходен“ предмет да се разбира изпълнението на минимум следните услуги: анализ, разработване и внедряване на уеб базирано софтуерно приложение; 1 услуга/дейност, включваща миграция на данни, и 1 услуга/дейност, включваща системна интеграция.

Минимално изискване по т. 2:

Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:20ХХ или еквивалентен с обхват разработване и внедряване на софтуерни решения.

Минимално изискване по т. 3:

Ключов експерт № 1 — ръководител на екип, отговарящ на следните изисквания: висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни, право, икономика, администрация и управление или еквивалентно; практически опит като ръководител или помощник-ръководител на екип/проект в поне 1 успешно приключени проект в областта на информационните технологии, включващи разработка и внедряване на уеб базиран програмен продукт. Да притежава международно признат сертификат по управление на проекти като PMP (сертификат за управление на проекти от PMI), MSF, Prince2 или еквивалентна.

Ключов експерт № 2 — бизнес аналитик, отговарящ на следните изисквания: висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни, право, икономика, администрация и управление или еквивалентно; опит в бизнес анализа на поне 1 (един) приключил проект/отделна дейност в областта на информационните технологии, включващ разработка и внедряване на уеб базиран програмен продукт; опит като бизнес аналитик в изпълнението на поне 1 (един) проект, включващ разработване, интегриране и внедряване на софтуерни приложения и/или модули в областта на индустриалната или интелектуалната собственост; да притежава сертификат за преминато обучение по моделиране на бизнес процеси.

Ключов експерт 3 — програмист — 2 бр., отговарящи на следните изисквания: висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни; професионален опит на всеки един от експертите в минимум 1 (един) успешно приключени проекта/отделни дейности за разработване и внедряване на уеб базирани информационни системи и/или портали и/или приложен софтуер; Поне един да има опит в изпълнението на 1 (един) проект/дейност, свързан с миграция на данни; поне един от експертите да има опит в изпълнението на 1 (един) проект/дейност, свързан с интеграция на системи и/или софтуерни приложения; професионален опит в проектиране, разработване, внедряване и/или приложно администриране на софтуер с използване на Java2 технологии или еквивалентни.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Допускат се участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и отговарят на всички предварително обявени от възложителя условия и на изискванията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за нейното изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:

— банкова гаранция в оригинал, или

— парична сума (платежно нареждане в копие), или

— застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на ПВ: IBAN BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC — BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ, централно управление.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/06/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/06/2019
Местно време: 10:00
Място:

гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52 Б — етаж 1 — приемна

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Прод. от раздел III.1.3):

Допълнителни условия (в приложимите случаи):

1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

2. Когато участник е чуждестранно лице, той представя съответен еквивалент на изискващите се документи за доказване на критериите за подбор съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

3. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

4. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

5. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

6. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 5.

7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 3 и т. 4.

8. Когато участникът ползва подизпълнители, последните трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

9. Когато клон на чуждестранно лице е самостоятелен участник в процедурата, за доказване на съответствие с изискванията за технически способности той може да се позовава на ресурсите на търговеца, ако представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси (арг. от чл. 36 от ППЗОП).

10. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически способности, ако то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага, по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

11. Преди сключването на договор за възлагане изпълнението на съответната обособена позиция участникът, определен за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Важно: В приложимите случаи по т. 3—6 се попълва част II, буква „В“ и приложимите полета на част ІV на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен към документацията за обществената поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/05/2019