Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 221408-2018

24/05/2018    S97

Polska-Warszawa: Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

2018/S 097-221408

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 078-173503)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-246
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: p. Kanclerz Beata Szczucińska
E-mail: international@at.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.at.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego i efektów scenicznych

Numer referencyjny: JRP.POIIS.26.1.2018
II.1.2)Główny kod CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego i efektów scenicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 078-173503

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Uwaga do Sekcji II.2.7.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 30.9.2018 r. od dnia podpisania Umowy.

Zamawiający wymaga, aby ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się wyłącznie w okresie do 30.9.2018 r. od podpisania Umowy

Powinno być:

Uwaga do Sekcji II.2.7.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 30.9.2018 r. od dnia podpisania Umowy. W zakresie dostawy pulpitu oświetleniowego Zamawiający dopuszcza dostawę po terminie 30.9.2018 r., jednak nie później niż do 15.12.2018 r. Zamawiający wymaga, aby ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się wyłącznie w okresie do 30.9.2018 r. od podpisania Umowy. Przez zrealizowanie przedmiotu zamówienia w określonym terminie rozumie się dostawę sprzętu, jak również jego instalację i szkolenia.

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/05/2018
Powinno być:
Data: 04/06/2018
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: