A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 227849-2018

29/05/2018    S100

Magyarország-Kaposvár: Sportcsarnok építése

2018/S 100-227849

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Telefon: +36 82501501
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kaposvar.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés kivitelezési feladatok ellátására multifunkcionális sportcsarnok építése tekintetében

II.1.2)Fő CPV-kód
45212225 Sportcsarnok építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés kivitelezési feladatok ellátására multifunkcionális sportcsarnok építése tekintetében

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
45212290 Sportlétesítményekkel kapcsolatos javítási és karbantartási munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca, hrsz. 4364/13; 4364/3; 4302/2; 4160/1

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

J multifunkcionális sportcsarnok engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és a kivitelezési.

Munkálatok teljes körű elvégzése.

Meghatározó paraméterek:

1. Előkészítés:

O a beruházás megvalósításához szükséges összes engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése,

O a beruházás megvalósításához szükséges összes engedély beszerzése,

O minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció készíttetése.

2. Építés:

O Létesítmények:

9150 m2 össz alapterületű, 3 szintes .megközelítőleg 2600 fős lelátóval rendelkező sportlétesítmény. A sportlétesítményhez kapcsolódik

Egy összekötő nyaktag, környezetrendezés parkoló építés és a működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés.

A sportlétesítmény küzdőterének nagysága 1950 m2, a tervezett.

Létesítmény 46,7 méter fesztávval rendelkezik.

A HD minőségű TV közvetítésre alkalmas küzdőtér megvilágítást kell megépíteni.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 230-418825

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
14/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 92504155
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Ipar krt.13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: fesz@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Fax: +36 99511879
Internetcím: http://www.fesz.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 399 500 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződés módosítás dátuma: 2018.04.23.

A szerződés több ponton történő módosítását az alábbiak indokolják:

Az alvállalkozói arány növekedése:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII: törvény (továbbiakban: Kbt.) 138. § (1) és (5) bekezdései a Szerződés megkötésekor akként rendelkeztek, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésnek arányát, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX törvény (Mód1. tv.) a Kbt. fent rögzített rendelkezéseit 2017. január 01.-ei hatállyal akként módosította, hogy az építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének (forgalmi adó nélkül számított ellenérték) 65 %-át, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

A Kbt. 197. § (6) bekezdése a módosított 138. § (1) és (5) bekezdések hatályáról akként rendelkezik, hogy szerződő felek megállapodhatnak úgy is, hogy a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésének módosult szabályait a 2016. december 16.-a előtt megkötött szerződésükre is alkalmazzák. A szerződés ilyen jellegű módosítása a Kbt. 141. § (6) bek. alapján nem minősül lényeges módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

A Felek a Vállalkozó kezdeményezésére rögzítik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Szerződés értékének 65 %-át, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

Helyrajzi számok javítása:

Az eredeti szerződésben a helyrajzi számok elírásra kerültek. A Kaposvár 4302/2 és 4106/1 hrsz-ú ingatlanok tévesen szerepeltek a szerződésben, ugyanakkor a 4360/2 hrsz-ú ingatlan kimaradt. 2017. áprilisában telekhatár rendezés történt, a 4364/13 és 4364/3 hrsz-ok megszűntek, belőlük alakult ki a 4361/14 és 4361/15.

Műszaki tartalom, vállalkozási díj és határidő módosítása.

Az engedély és kiviteli tervek kidolgozása során a sportszakmai szempontok maradéktalan érvényre juttatása érdekében az épületen belüli raktárhelyiségeket jelentősen le kellett csökkenteni, azonban az új multifunkcionális sportcsarnok gazdaságos üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő nagyságú raktárfunkció is.

A csarnok kiegészítéseként a szerződés mellékletét képező vázlatterv alapján el kell készíteni a raktárcsarnok engedélyeztetési - és kiviteli tervét. A megvalósítás előtt a terveket a kivitelezőnek engedélyeztetni szükséges, melynek költségeit is viselnie kell. Az engedélyek birtokában kivitelező feladata a raktárépület megépítése, és az összekötő, fedett folyosó alapozásának elkészítése. A raktárépülethez és az összekötő folyosóhoz kapcsolódó terveztetési és kivitelezési többletköltség nettó 194 289 541 HUF, melyből a tervezés többletköltsége nettó 10 080 000 HUF.

A kiviteli tervek készítése során pontosításra került a nézőtér nagysága, valamint az elhelyezhető ülőhelyek mennyisége. Lehetőség nyílt arra, hogy az épület tartószerkezetének, alapterületének megváltoztatása nélkül, kizárólag a nézőtéri székek átosztásával további ülőhelyek legyenek kialakíthatók. A színvonalasabb sportrendezvények megrendezéséhez és a létesítmény gazdaságosabb üzemeltetéséhez a nézőtéri befogadóképesség növelése is hozzájárulhat. A 327 többlet ülőhely kialakításával a sportrendezvények nézőlétszáma elérné a 3000 főt. A plusz székezés költsége nettó 57 195 000 HUF.

A változtatások többletköltsége nettó 251 484 541 HUF, így az alapszerződés 3. számú melléklete is módosul, mely a jelen szerződés csatolt melléklete.

A raktárépület megépítése többlet tervezést és kivitelezést igényelnek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az ajánlatkérő a jogorvoslati lehetőséggel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/05/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212225 Sportcsarnok építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
45212290 Sportlétesítményekkel kapcsolatos javítási és karbantartási munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca, hrsz. 4364/13; 4364/3; 4302/2; 4160/1

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

J multifunkcionális sportcsarnok engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és a kivitelezési munkálatok teljes körű elvégzése.

Meghatározó paraméterek:

1. Előkészítés:

O a beruházás megvalósításához szükséges összes engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése,

O a beruházás megvalósításához szükséges összes engedély beszerzése,

O minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció készíttetése.

2. Építés:

O Létesítmények:

9150 m2 össz alapterületű, 3 szintes .megközelítőleg 2600 fős lelátóval rendelkező sportlétesítmény. A sportlétesítményhez kapcsolódik egy összekötő nyaktag, környezetrendezés parkoló építés és a működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés.

A sportlétesítmény küzdőterének nagysága 1950 m2, a tervezett létesítmény 46,7 méter fesztávval rendelkezik.

A HD minőségű TV közvetítésre alkalmas küzdőtér megvilágítást kell megépíteni.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 24
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 650 984 541.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 92504155
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Ipar krt.13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: fesz@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Fax: +36 99511879
Internetcím: http://www.fesz.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés több ponton történő módosítását az alábbiak indokolják:

Az alvállalkozói arány növekedése:

Helyrajzi számok javítása:

Műszaki tartalom, vállalkozási díj és határidő módosítása.

Korábban szerződésmódosításra nem került sor.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés több ponton történő módosítását az alábbiak indokolják:

Az alvállalkozói arány növekedése.

Helyrajzi számok javítása.

Műszaki tartalom, vállalkozási díj és határidő módosítása.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 399 500 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 650 984 541.00 HUF