Строителство - 229461-2018

29/05/2018    S100

България-София: Морски съоръжения

2018/S 100-229461

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: инж. Славчо Добрев
Електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999/+359 28079959
Факс: +359 28079966
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/184
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по вълнолом Варна — II етап

II.1.2)Основен CPV код
45244100 Морски съоръжения
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на настоящата поръчка включва изпълнението на строително-ремонтните работи за част от втори етап, която е от km 0+793 до km 0+350 и е с дължина 443 метра.

Строително-ремонтните работи за настоящата поръчка най-общо включват:

1. направа на укрепваща и защитна берма с бронировка от тетраподи, скална маса, матраци и запълване на съществуващи вълногасящи кутии със скална маса пред вълнолома в участъка от km 0+793 до km 0+350;

2. демонтаж и монтаж на нова настилка на пасарелката, свързваща Морска гара с вълнолом Варна;

3. демонтаж и монтаж на нови предпазни парапети от неръждаема стомана на пасарелката, свързваща Морска гара с вълнолом Варна, и продължение на пешеходната зона към фара;

4. демонтаж и монтаж на нови стоманени стълбища от неръждаема стомана.

Строително-ремонтните работи ще се изпълняват в съответствие с изготвения и одобрен работен проект (работни чертежи и детайли) и влязлото в сила разрешение за строеж.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45244100 Морски съоръжения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Varna
Основно място на изпълнение:

град Варна, пристанищен терминал Варна-изток.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на настоящата поръчка включва изпълнението на строително-ремонтни работи за част от втори етап, която е от km 0+793 до km 0+350 и е с дължина 443 метра.

Строително-ремонтните работи за настоящата поръчка най-общо включват:

1. направа на укрепваща и защитна берма с бронировка от тетраподи, скална маса, матраци и запълване на съществуващи вълногасящи кутии със скална маса пред вълнолома в участъка от km 0+793 до km 0+350;

2. демонтаж и монтаж на нова настилка на пасарелката, свързваща Морска гара с вълнолом Варна;

3. демонтаж и монтаж на нови предпазни парапети от неръждаема стомана на пасарелката, свързваща Морска гара с вълнолом Варна, и продължение на пешеходната зона към фара;

4. демонтаж и монтаж на нови стоманени стълбища от неръждаема стомана.

Строително-ремонтните работи ще се изпълняват в съответствие с изготвения и одобрен работен проект (работни чертежи и детайли) и влязлото в сила разрешение за строеж.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Техническо предложение включва два подпоказателя: технология и организация за изпълнение на поръчката — макс. 30 т., и срок за изпълнение на поръчката — макс. 10 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Избраният критерий за възлагане на поръчката съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП е оптимално съотношение качество/цена.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 061-114613
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Поръчката е прекратена с Решение № РД-10-8/11.5.2018 г., публикувано на същата дата на профила на купувача, по електронната преписка на поръчката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/05/2018