Roboty budowlane - 230310-2018

30/05/2018    S101

Polska-Zduńska Wola: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

2018/S 101-230310

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 077-170751)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Królewska 15
Miejscowość: Zduńska Wola
Kod NUTS: PL71 Not specified
Kod pocztowy: 98-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Pieniążek
E-mail: sekretariat@mpwikzdw.com.pl
Tel.: +48 438233197
Faks: +48 438232406
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpwikzdw.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks w Zduńskiej Woli

Numer referencyjny: 09/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks w Zduńskiej Woli na podstawie posiadanej przez zamawiającego projektu budowlanego w następującym zakresie:

a. opracowanie projektów wykonawczych w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej,

b. wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych,

c. wykonanie robót budowlanych obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks,

d. wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą, tj. parkingu, ogrodzenia, boksu śmietnikowego, obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów) oraz nasadzeń zieleni na podstawie projektu zieleni, opracowanego przez Wykonawcę projektu zieleni,

e. kompletne wyposażenie obiektu według dokumentacji technicznej,

f. rozruch technologiczny obiektu,

g. uzyskanie decyzji administracyjnej „Pozwolenie na użytkowanie obiektu”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 077-170751

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

6. Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 1 pkt 1 Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę niecek stalowych.

Powinno być:

6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 11/06/2018
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: